Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 NED VƖƖM KIBARE

D sã n tõog toog zu-loees pʋgẽ, d paamda barka

D sã n tõog toog zu-loees pʋgẽ, d paamda barka

DAAR a ye, polɩɩs n yeel maam yaa: “Fo pa kʋmd f zakã rãmb ye. Fo raaga f pagã sẽn tʋtã la f bi-puglã n base. Ãnd n na n ges b yelle, n sõng tɩ b paam dɩɩbo? Yeel tɩ f pa na n le tʋm f tũudmã tʋʋmã, tɩ d bas-f tɩ f kuli.” Mam leokame yaa: “M pa raag m zakã rãmb n bas ye. Yãmb n yõk maam, zaalem yĩng bala!” Polɩɩsã yeelame: “Yaa f sẽn yaa a Zeova Kaset soabã. Beegr ka be n yɩɩd woto ye.”

Yɩɩ yʋʋmd 1959, Irkutsk tẽngã sẽn be Risi wã. Yaa bãens roog a ye pʋgẽ la polɩɩsã sẽn gom ne maam woto wã. La maam ne m pag a Maria ra zoe n segla d mens n na n ‘paam namsg tɩrlem yĩnga.’ M togs-y d sẽn maan woto wã võore, la bark nins d sẽn paame, d sẽn kell n maan sɩd ne a Zeova wã.—1 Pɩy. 3:13, 14.

Mam doga yʋʋmd 1933, Zolotniki. Yaa Ikrɛn tẽn-bila. Yʋʋmd 1937, m ma-bil ne a sɩd n yi Fãrens n wa na n ges tõndo. B ra yaa a Zeova Kaset rãmba. B kõo tõnd sɛb Sosiete Wats Tawa sẽn da yiisi. Yaa Gouvernement sebrã, n paas Délivrance sebrã. M baaba sẽn karmã, a le sɩnga Wẽnnaam tẽebo. La bʋko, yʋʋmd 1939 wã, a lʋɩ bãag tɩ tũ ne a yõore. Nand t’a maan kaalem, a yeela m ma yaa: “Yaa sɩdã la woto. Sõng d kambã tɩ b wa sak sɩdã.”

SIBERI N LEBG TÕND MOONEG ZĨIGA

Yʋʋmd 1951 tʋʋl-nif kiuugã tɛka, Iniyõ Sovietik taoor dãmbã kɩtame tɩ b yõg a Zeova Kaset rãmbã sẽn da be soolmã nin-taoorã, n tall n kẽng Siberi. B riga maam ne m ma n paas m yao a Grigory tɩ d yi Ikrɛn. Tõnd kẽe tẽr n maan sẽn yɩɩd kilo 6000, n yaool n na n ta Tulun, Siberi soolmẽ wã. Semen a yiib poore, b talla m kẽem a Bogdan n wa Angarsk sẽn pẽ Tulun tẽngã. B bʋ-a lame, n yeel t’a segd n tʋma yʋʋm 25 tarvo forse.

Maam ne m ma la a Grigory ra kẽnda tẽn-bõones sẽn pẽ Tulun n moond koɛɛgã. D ra maanda yam ne yam n taasd nebã koɛɛgã. Wala makre, d mi n sokame: “Ned n tar naaf n dat n koos bɩ?” D sã n yã ned sẽn tar naaf n dat n koose, d sõsda ne a soaba, n wilg-a tɩ b sẽn naan niisã to-to wã yaa sõma wʋsgo. Tao-tao bal tɩ lebga Naandã yell la d gomda. Zʋrnall n wa n yeel t’a Zeova Kaset rãmbã yetame tɩ b baooda niisi, la yaa piis la b baooda. D sɩd paama neb sẽn yaa wa piisi, sẽn sak sɩdã. Zĩ-kãens nebã ra yaa sik-m-mens rãmb la b nong sãamba. Tõnd sẽn da paam n zãmsd-b Biiblã ra noom-d-la wʋsgo. Rũndã-rũndã, tiging n be Tulun, t’a koe-moondbã yaa bãmb 100 la zaka.

 B NAMSA A MARIA ME A TẼEBÃ YĨNGA

Yaa dũni gill zabr a yiib-n-soabã sasa la a Maria bãng sɩdã, Ikrɛn. A sẽn wa n tar yʋʋm 18, polɩɩs a ye n sɩng a roobo, hal n da pẽdgd-a n dat t’a kẽ ne-a. La a Maria zãgsa fasɩ. Daar a ye, a taa yir n mik tɩ polɩɩsã gãe yẽ gãagã zugu, t’a lebg n wudgi. Raoã sũur yikame t’a yeel a Maria t’a na n kɩtame tɩ b pag-a bãens roogo, a sẽn yaa a Zeova Kaset soabã yĩnga. Sɩd me, yʋʋmd 1952, b bʋʋ a Maria n yeel tɩ b na n pag-a-la yʋʋm 10. Tẽeg-a-la a Zozɛf kibarã. A Zozɛf me kẽe bãens roogo, a wẽn-sakrã yĩnga. (Sɩng. 39:12, 20) Sofɛɛr ning sẽn dɩk a Maria bʋʋdã zĩigẽ n na n kẽng bãensã roogẽ wã yeel-a lame yaa: “Da maan rabeem ye. Neb wʋsg la b kẽes bãens roogo, la hal n tãag b yiibu, b pa bas b burkĩndã ye.” A goamã sɩd kenga a Maria raoodo.

Yʋʋmd 1952 n tãag 1956, a Maria zĩnda tarvo forse zĩigẽ. Be ra pẽe Gorkiy b sẽn boond rũndã-rũndã tɩ Nizhniy Novgorod. Yaa Risi soolmẽ wã. B kɩtame t’a ra lubd tɩɩse, baa waood wakate. Kɩtame t’a wa pa le tar keelem ye. B yiis-a-la yʋʋmd 1956, t’a rɩk sor n na n wa Tulun.

M LOOG N BASA M PAGÃ NE D KAMBÃ

Saam-biig n yeel maam tɩ saam-bi-poak n be sorẽ n wat Tulun. M sẽn wʋmã, m zomba m weefã n kẽng gaarẽ wã, n na n tɩ sõng-a ne a teedã. Mam sẽn yãa a Maria wã, zĩig pʋgẽ bala, m yamã kẽ-a lame. Yɩl n paam tɩ yẽ me wa nong maam pa yɩ nana ye. La m tõogame. D kẽe kãadem yʋʋmd 1957. Yʋʋmd poore, tõnd paama bi-pugla, n pʋd a yʋʋr t’a Irina. La pa yã n kaoos la b yõk maam, m sẽn da ẽnpirimd siglgã sɛbã yĩnga. Yɩɩ yʋʋmd 1959. B paga maam doogo, tɩ m zĩnd be m yembr yʋʋmd la pʋɩ-sʋka. Sẽn na yɩl tɩ m yamã gãande, m da wae n pʋʋsdame, n yɩɩndẽ la m mamsd m sẽn na n le wa paam n moond koɛɛgã bãensã roogẽ yiib poore.

Yʋʋmd 1962: M sẽn be tarvo forse zĩigẽ

Daar a ye, polɩɩs n wa n na n sok maam sogsgo. A gomame, n wa zẽk a koɛɛg n yeel yaa: “Ka la bilfu, d na n kɩtame t’a Zeova Kaset rãmbã fãa menem tõnd tẽngã pʋgẽ!” Mam yeel-a lame: “A Zeezi yeelame tɩ Rĩungã koe-noogã na n moona tẽnsã fãa pʋgẽ. Ned kae n tõe tɩ rẽ pa yɩ ye.” Polɩɩsã tũnuga ne manesem buud toor-toore, n dat tɩ m sak n yeel tɩ m pa le yaa a Zeova Kaset soab ye. Rẽ la m sẽn bilg sɩngrẽ wã. B makame n konge, n wa yeel tɩ m segd n kẽnga tarvo forse zĩigẽ, n tɩ tʋm yʋʋm a yopoe. Yaa zĩig sẽn pẽ Saransk tẽngã. M sẽn wa n debd be wã la m wʋm tɩ m pagã roga d bi-pugl a yiib-n-soabã. A yʋʋrã la a Olga. Yaa sɩd tɩ m da pa be ne m zakã rãmb ye. La m sẽn da mi tɩ maam ne a Maria fãa kell n maana sɩd ne a Zeova wã, ra kengda m daoodo.

Yʋʋmd 1965: A Maria ne a Olga la a Irina

A Maria ra yita Tulun n wat Saransk n get-m vugr yʋʋmdã pʋgẽ. Kẽnd la lebgr ne tẽrã yaa rasem 12. A sã n da watẽ fãa, a raada bot-rãmb n wa kõ-ma. A ra solgda Gũusg Gasg nins sẽn nan yi paalmã bot-rãmbã pʋgẽ. Vugr menga, a waa ne d kom-pugli a yiibã. Tags-y n ges-y m sẽn paam n yã-b la m zĩnd ne-b bilfã sẽn yɩ-m noog to-to!

D GILGAME, D PAAMA ZU-LOEES A TAAB ME

B yiisa maam yʋʋmd 1966, tɩ maam ne m pagã la d kom-pugli a yiibã yik n na n tɩ zĩnd Armavir sẽn pẽ mog-sablgã. D sẽn wa m be be wã, d paama kom-dibli a yiibu. A Yaroslav ne a Pavel.

 Sẽn pa yã n kaoose, polɩɩs-rãmbã sɩngame n wat n vaeesd tõnd roogã pʋgẽ, n baood siglgã sɛba. B ra gẽesda zĩig fãa, baa niisã rɩɩb d sẽn da bĩngã pʋgẽ. Daar a ye, zĩigã ra zabda hal tɩ b tʋʋlgã kiigdẽ, tɩ b futã me ra pid ne wubsgu. B nimbãaneg yõka a Maria, bala pa b yam-yãkr ye. Yaa b taoor dãmbã noor la b tũuda. A pʋdga zi n kõ-ba, la a kõ-b bũmb tɩ b na n pĩms b futã, n paas sɛrvɩɛt-rãmb la koom tɩ b waase. B taoor soabã sẽn wa wã, b togs-a-la a Maria sẽn maan-b neerã. B sẽn wa n loogdẽ wã, taoor soabã yõgemda a noor ne tõnd la a zẽk a nug n pʋʋs-do. D sũy yɩɩ noogo, bala d yãame tɩ f sã n modg n “maan neer n tõog wẽnga,” sɩd baasda neere.—Rom. 12:21.

Baa ne polɩɩs-rãmbã sẽn da wat n vaeesd d roogã, d ra ket n moonda koɛɛgã. D ra kẽnda Kurganinsk me, n sõngd koe-moondb sulli. Pa zãr ne Armavir ye. Rũndã-rũndã, tigims a yoob n be Armavir, t’a naas be Kurganinsk. M sã n tags rẽ, m sũurã nooma wʋsgo.

Wakat kẽer n zĩnd tɩ tõnd pa tũ a Zeova sõma wa sẽn segdã ye. D pʋʋsda a Zeova barka, bala a tũnuga ne saam-biis n sagl-do, la a keng d tẽebã. (Yɩɩn. 130:3) Bũmb a to n mak tõnd tẽebã hal wʋsgo. Polɩɩs-rãmb n wa n maan wa b yaa tõnd tẽed-n-taase, n da naag tõnd d tigimsã pʋsẽ menga. B ra tara yẽesem, n da moond koɛɛgã sõma. Kẽer meng paamame tɩ b kõ-b tʋʋm a Zeova nin-buiidã sʋka. La d wa n bãnga b sẽn yaa neb ninsã.

Yʋʋmd 1978, a Maria le rɩka pʋga. Rẽ t’a tara yʋʋm 45. A ra bẽeda sũur bãaga, tɩ logtoɛɛmbã ra rat t’a yiis pʋgã, bala b ra yɛɛsda na n wa tũ ne a yõore. A Maria zãgsame. Kɩtame tɩ logtoɛɛmb kẽer ra pʋgd-a ne pikiir n gilgd logtor yirã, n dat n pik-a sẽn na yɩl t’a rog tɩ nan pa ta ye. A Maria kong n zoe n yii logtor yirã sẽn na yɩl t’a biigã põse.

Polɩɩs-rãmbã wa n yeela tõnd tɩ d yi tẽngã. Tõnd yikame n tɩ zĩnd Tallinn sẽn pẽ Armavir. Yaa Ɛstoni soolmẽ wã. Wakat kãng tɩ Tallinn ra naaga Iniyõ Sovietik. Be la a Maria paam a menga. Pa yɩ wa logtoɛɛmbã sẽn da yeelã, bala, bũmb da pa tar biigã ye. D pʋda a yʋʋr t’a Vitaly.

Tõnd wa n yii Ɛstoni n kẽng Nezlobnaya sẽn be Risi nug-goabgã. D ra kẽnd n moonda koɛɛgã tẽnsã sẽn pẽ be wã, bala neb n da wae n yit Risi soolmã zĩig fãa n wat be. Wʋsg wata tɩbsg yĩnga, la kẽer sã n wa na n leb tɩ b wʋma koe-noogã, n saagd n na n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã.

D SÕNGA D KAMBÃ TƖ B WA NONG A ZEOVA

Tõnd modgame n sõng d kambã sẽn na yɩl tɩ b wa nong a Zeova, n dat ne b sũur fãa n tũ-a. D ra nong n boonda d tẽed-n-taas d zakẽ wã tɩ d naag taab n kok pemsem. B tũud-n-taarã sɩd nafa d kambã hal wʋsgo. M yao a Grigory me tũud-n-taarã nafa d kambã. A yɩɩ tigims sull yel-gɛt yʋʋmd 1970 n tãag 1995. A sã n da wa n na n ges tõndo, d fãa sũy noomame, bala yaa ned sẽn nong laado, la a wae n maand laad me. D sã n da reeg sãamba, d nong n maanda reem sẽn tik Biiblã kibay zugu. Kɩtame tɩ d kambã wa mi Biiblã kibay sõma.

D kom-dibli wã ne b pagbã.

Poorẽ wã, goabg n debd rɩtgo: A Yaroslav, a Pavel ne a Vitaly

Taoorã, goabg n debd rɩtgo: A Alyona, a Raya ne a Svetlana

Yʋʋmd 1987, d bi-ribl a Yaroslav yik n kẽnga Riga sẽn be Letoni soolmẽ wã. Be wã, a ra paamd  n moonda koɛɛgã tɩ gɩdgr kaẽ ye. La b wa n bool-a-la sodaarã t’a zãgse, tɩ b kẽes-a bãens roog t’a maan yʋʋmd la pʋɩ-sʋka. B toeem-a-la bãens roog hal naoor a wɛ. Mam da togs-a lame tɩ ma-me zĩnda bãens roogo, la m togs sẽn yɩ to-to wã. Rẽ sõng-a lame t’a tõog toog hal n tãag a yiibu. A wa n lebga so-pakda. Yʋʋmd 1990, d bi-ribl a Pavel me lebga so-pakda, n da magd n na n tɩ moon koɛɛgã Sakhalin. Yaa ko-sʋk tẽng sẽn be Zapõ nug-rɩtgã. Rẽ t’a tara yʋʋm 19. D ra pa rat n sak t’a kẽng ye. Koe-moondb 20 bal n da be be. Rẽ me, tõnd ne be yɩɩda kilo 9000. La d wa n sakame. D pa maand d bãngẽ ye. Sakhalin neb wʋsg saka Rĩungã koɛɛgã. Yʋʋm a wãn poor bala, tigims a nii n da be be. A Pavel zĩnda be n tãag yʋʋmd 1995. Rẽ tɩ yaa d nugẽ biig a Vitaly bal n be ne-do. Hal a yãadmẽ, a nonga Biiblã karengo. A lebga so-pakd a sẽn wa n tar yʋʋm 14. Maam ne yẽ yɩɩ tʋmd-n-taas na maan yʋʋm a yiib so-pakrã pʋgẽ. D tũud-n-taarã talla yamleoog wʋsgo. A Vitaly sẽn wa n tar yʋʋm 19, a lebga zall so-pakda, n loog zĩig a to.

Yʋʋmd 1952, polɩɩs n da yeel a Maria yaa: “Yeel tɩ f pa le yaa a Zeova Kaset soab ye. Sã n pa rẽ, d na n kẽes-f-la bãens roog yʋʋm piiga. F sẽn wat n na n yi tɩ f kʋʋlame, n pa tar ned ye.” La pa yɩ wa a sẽn yeelã ye. D yãa a Zeova sẽn yaa sɩd soabã nonglem, n paas d kambã la neb nins d sẽn sõng tɩ b bãng sɩdã me nonglem. Maam ne a Maria paam n kẽnga zĩis nins d kambã sẽn da be wã n tɩ kaag-ba, hal tɩ yɩ-d noogo. D yãame tɩ neb nins b sẽn sõng tɩ b bãng a Zeova wã sũur da nooma wʋsg ne-ba.

M PƲƲSDA A ZEOVA BARKA, A SẼN MAAN-D NEERÃ

Yʋʋmd 1991, tẽngã taoor dãmb kõo a Zeova Kaset rãmbã lohorem tɩ b tõe n tʋm b tũudmã tʋʋmã. Kɩtame tɩ koe-moonegã maneg n paam pãnga. Tõnd tigingã raa kaar menga, sẽn na yɩl tɩ wɩkɛn fãa bɩ d tɩ moon koɛɛgã tẽn-yagsẽ wã.

Yʋʋmd 2011: Maam ne m pagã

A Yaroslav ne a pag a Alyona la a Pavel ne a pag a Raya tʋmda Betɛllẽ wã, t’a Vitaly yaa tigims sull yel-gɛta, n gilgd n kaagd tigimsã ne a pag a Svetlana. M sũur nooma wʋsg ne b fãa. A Irina ne a zakã rãmb bee Alemayn. A sɩdã yʋʋr la a Vladimir. Yẽ ne b kom-dibli a tãabã fãa yaa kãsem-dãmba. A Olga bee Ɛstoni. A boonda maam wakat fãa. Bʋko, a Maria maana kaalem yʋʋmd 2014. M yãgdame tɩ kũum vʋʋgrã wakat ta, tɩ m paam n yã-a! Rũndã-rũndã, m bee Belgorod. M tẽed-n-taasã sõngd-m-la wʋsgo.

Mam sẽn sɩng a Zeova tũubã n tãag masã, m bãngame tɩ f sã n dat n maan sɩd ne-a, f paamda zu-loeese, la a Zeova kõt-f-la sũur pʋgẽ bãane, tɩ rẽ yaa paoong sẽn ka to. Maam ne a Maria sẽn kell n maan sɩd ne a Zeova wã, a ning-d-la bark wʋsgo, hal tɩ yɩɩg m sẽn da tagsdã. Sẽn deng Iniyõ Sovietik lʋɩɩsã yʋʋmd 1991 wã tɩ tõnd da yaa koe-moondb 40000 la zaka. Rũndã-rũndã, tẽns nins sẽn da naag taab n yaa Iniyõ Sovietikã koe-moondb yɩɩda 400000. M tara yʋʋm 83. M ket n yaa kãsem-soaba. Wakat fãa a Zeova sõnga maam tɩ m tõog toogo. Hakɩɩka, a Zeova maan-m-la neer hal wʋsgo!—Yɩɩn. 13:6.