Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb sakdame n maand sũ-mar bɩ?

Yãmb sakdame n maand sũ-mar bɩ?

“Bɩ yãmb me maan sũ-mare.”—ZAK 5:8.

YƖƖLA: 78, 139

1, 2. a) Bõe n tõe n wa kɩt tɩ tõnd me sok tɩ: ‘Na n yɩɩ woto hal tɩ ta dabʋre?’ b) D sẽn mi tɩ pĩnd wẽnd-tũudb n da sok woto t’a Zeova pa zab-bã kengda d raoodo. Bõe yĩnga?

DAAR a ye, no-rɛɛs a Ezayi soka a Zeova yaa: “Zu-soaba, na n yɩɩ a woto hal tɩ ta dabʋre?” No-rɛɛs a Habakuk me soka a buudu. (Eza. 6:11; Hab. 1:2) Yɩɩn-sõamyã 13 soabã pʋgẽ, rĩm a Davɩɩd me soka woto hal naoor a nu. (Yɩɩn. 13:2, 3) A Zeezi Kirist me ra soka a zãmaanã neb sẽn ka tẽebã tɩ yẽ na n paa ne-b hal tɩ ta wakat bʋgo, la a maan sũ-mar ne-b tɩ ta wakat bʋgo? (Mat. 17:17) Rũndã-rũndã, tõnd me mi n soka a buudu.

2 Bõe n tõe n wa kɩt tɩ d sok woto? B sã n maan-d bũmb sẽn yaa kɛgre. Bãag bɩ kʋʋlem me tõe n kɩtame tɩ d sok woto. Wakat ning me, yaa d sẽn vɩ “yaoolem wakate,” tɩ toodã yaa wʋsgã. (2 Tɩm. 3:1) Nebã manesmã la b zʋgã sẽn pa lebd be wã mi n wa kɩtame tɩ d sẽn baood bal yaa yɛlã toeeme. Sẽn yaa a soab fãa, d sẽn mi tɩ pĩnd wẽnd-tũudb n da sok woto t’a Zeova pa zab-bã kengda d raoodo.

3. D sã n wa tar zu-loɛɛga, tɩ yɩl n tõog toog pa nana, bõe n tõe n sõng-do?

3 D sã n wa tar zu-loɛɛga, tɩ yɩl n kell n tõog toog pa nana,  bõe n tõe n sõng-do? Wẽnnaam kɩtame t’a Zeezi ma-biig a Zak sagl kiris-nebã, n yeel yaa: “Maan-y sũ-mar hal tɩ ta Zu-soabã waoongo.” (Zak 5:7) Sɩd me, yaa tɩlɛ ne kiris-ned fãa t’a tall sũ-mare. La bõe n wilgd tɩ ned tara sũ-mare?

BÕE N WILGD TƖ NED TARA SŨ-MARE?

4, 5. a) Bõe n wilgd tɩ ned tara sũ-mare? b) Bõe la a Zak yeel-yã, tɩ wilgdẽ tɩ yaa tɩlɛ tɩ d maan sũ-mare? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

4 Biiblã wilgdame tɩ sũ-mar yaa zʋg-sõng Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩse. Sã n pa tũ ne Wẽnnaam sõngre, tõe n yɩɩ toog wʋsg ne ninsaalbã sẽn pa zems zãngã tɩ b maan sũ-mar yell ning pʋgẽ. Sũ-mar yaa Wẽnnaam kũuni. D sã n maand sũ-mare, wilgdame tɩ d nonga a Zeova. Wilgdame me tɩ d nonga d taabã. D sã n pa tar sũ-mare, d pa tõe n nong d taabã, tɩ zems-n-taar be d sʋk ye. (1 Kor. 13:4; Gal. 5:22) Bõe n wilgd tɩ ned tara sũ-mare? Ned sã n tar sũ-mare, a tara zʋg-sõma a taab me. Wala makre, sũ-mar soab tõogda toog baa zu-loe-kɛgems sasa, n pa maand sũ-kẽk bɩ sũ-toog ye. (Kol. 1:11; Zak 1:3, 4) Sũ-marã sõngda tõnd tɩ d kell n sak a Zeova, baa sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning n paam tõndo. Sõngdame me tɩ b sã n maan-d bũmb bɩ d ra maan n lebs ye. Biiblã wilgdame tɩ yaa tɩlɛ tɩ d sak n maan sũ-mar n gũ Wẽnnaam. Zak 5:7, 8 wã sõngda tõnd tɩ d bãng rẽ. (Karm-y-yã.)

5 Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d sak n maan sũ-mar n gũ a Zeova? A Zak rɩka makr ne ka-koaada. Ka-koaad tʋmda wʋsg n bʋd a bõn-buudã, la a pa tõe tɩ saag ni, a pa tõe tɩ koodã bɩ tɩ pa ta a wakat ye. Yaa tɩlɛ t’a maan sũ-mar n gũ “a pʋtã bi-sõamyã.” Tõnd me sẽn gũud a Zeova pʋlemsã pidsgã, d pa tõe tɩ baa fʋɩ maan tɩ pa ta a wakat ye. (Mark 13:32, 33; Tʋʋ. 1:7) Wa ka-koaada, yaa tɩlɛ tɩ tõnd me maan sũ-mar bal n gũ.

6. Bõe la no-rɛɛs a Miise maan-yã, tɩ yaa mak-sõngo?

6 Wẽnnaam no-rɛɛs a Miise wakatẽ wã, tʋʋm-wẽnsã la zu-loeesã ra yaa wa rũndã-rũndã wã. Rĩm-wẽng a Akaaz n da rɩt naam, tɩ tʋʋm-kɛg buud toor-toor pid zĩig fãa. Nebã tʋʋm-wẽnsã ra paama pãnga, hal tɩ Biiblã yeel tɩ b “sẽn mi yaa wẽng maaneg bala.” (Karm-y Miise 7:1-3.) A Miise ra miime tɩ yẽ pa tõe tɩ baa fʋɩ toeem ye. Bõe la a maan-yã? Ad a sẽn yeele: “Sã n yaa ne maam, mam na n gũu Sẽn-Ka-Saabo, mam na n yals n gũu Wẽnnaam sẽn yaa mam fãagrã. Mam Wẽnnaamã na n kelga maam.” (Mii. 7:7) Wa a Miise, yaa tɩlɛ tɩ tõnd me ‘yals n gũ Wẽnnaam.’

7. Bõe yĩng tɩ d segd n gũ a Zeova ne sũ-noogo?

7 D sã n tar a Miise tẽebã buudu, d na n saka ne yamleoog n gũ a Zeova. D rɩk makr ne ned sẽn be bãens roogo, n miẽ tɩ b yãka raar n na n kʋ-a. A na n gũu a kʋʋbã raar tɩlɛ, la pa yamleoog ye. Tõnd nengẽ wã pa woto ye. Tõnd gũuda a Zeova ne yamleoogo, bala d miime tɩ wakat ning a sẽn yãkã sã n ta, a na n kõ-d-la vɩɩm sẽn kõn sa, wa a sẽn pʋlmã. Rẽ n so tɩ tõnd sũ-marã naag ne sũ-noogo. (Kol. 1:11, 12) Pa segd tɩ gũubã pʋgẽ bɩ d wa yẽgemdẽ, n yetẽ t’a Zeova pa maand tao-tao ye. Bala rẽ pa na n ta a yam ye.—Kol. 3:12.

WẼN-SAKDB SẼN MAAN SŨ-MARE

8. D sã n tẽegd pĩnd wẽndẽ wẽn-sakdb nins sẽn maan sũ-marã yelle, wãn to la na n sõng-do?

8 Pĩnd wẽndẽ, pagb la rap n maan sũ-mar n gũ t’a Zeova pids a pʋlemse. D sã n tẽegd b kibayã, na n sõngame tɩ d  maneg n bɩɩs d sũ-marã n paase. (Rom. 15:4) D na n tẽega neb a wãn bal kibare. La yɩta sõma tɩ d gũus neer n ges b sẽn maan sũ-mar n kaoos to-to wã, bũmb ning sẽn kɩt tɩ b sak n na n gũ wã, la bark nins b sẽn paamã.

A Abrahaam gũu yʋʋm wʋsgo, n yaool n na n yã a yageng a Ezayu ne a kĩn-kir-taag a Zakoob rogem (Ges-y sull a 9, 10)

9, 10. Yʋʋm a wãn la a Abrahaam ne a Saara maan sũ-mar n gũ a Zeova?

9 D sɩng ne a Abrahaam la a Saara kibarã. B ‘maana tẽeb la sũ-mare,’ n wa paam tɩ Wẽnnaam pʋlem-b bũmb kẽere. Biiblã yeelame t’a ‘Abrahaam gũu ne sũ-mare,’ hal t’a Zeova wa pʋlem t’a na n ning-a-la barka, la a kɩt t’a yagensã yɩ bu-kãsenga. (Ebre. 6:12, 15) Kaoosame tɩ bũmb ning a Zeova sẽn da pʋlem a Abrahaamã yaool n na n pidsi. Dẽnd ra yaa tɩlɛ t’a maan sũ-mar n gũ. Yɩɩ yʋʋmd 1943 sẽn deng a Zeezi rogmã, Nizã kiuug rasem 14 daarã la pʋlengã sɩng pidsgu. Baraarã la a Abrahaam ne a Saara la neb nins sẽn da tũud-bã pasg Efrat kʋɩlgã, n kẽ tẽng ning Wẽnnaam sẽn da kãab t’a na n kõ-b lame wã. Rẽ poore, a Abrahaam gũu yʋʋm 25, n yaool n dog a Izaake. A le gũu yʋʋm 60 n paase, n yaool n na n yã a yageng a Ezayu ne a kĩn-kir-taag a Zakoob rogem.—Ebre. 11:9.

10 La rẽ yĩnga, a Abrahaam paama tẽngã n soog bɩ? Ad Biiblã sẽn yete: “Wẽnnaam ka kõ a Abrahaam zĩig ba sẽn sekd naoor rɩglg tɩ yɩ a pʋɩɩr tẽn-kãngã pʋgẽ ye. La Wẽnnaam kãabame tɩ b na n kõo bãmb ne b yagensã tẽngã tɩ b soog-a, a Abrahaam loogr poore. La rẽ t’a Abrahaam nan ka tar biig ye.” (Tʋʋ. 7:5) A Abrahaam sẽn pasg Efrat kʋɩlgã, maana yʋʋm 430 t’a yagensã sẽn da lebg bu-kãsengã yaool n na n soog tẽngã wa  Wẽnnaam sẽn da kãabã.—Yik. 12:40-42; Gal. 3:17.

11. Bõe yĩng t’a Abrahaam sak n na n maan sũ-mar n gũ a Zeova? A gũubã yõod na n yɩɩ bõe?

11 A Abrahaam sak n na n maana sũ-mar n gũ, bala a ra kɩsa sɩd t’a Zeova na n pidsa a pʋlemsã. A ra tẽeda a Zeova ne a sũur fãa. (Karm-y Ebre-rãmb 11:8-12.) Baa ne a sẽn pa paam n yã pʋlemsã fãa pidsgã, a ra gũuda a Zeova ne sũ-noogo. Wẽnnaam na n wa vʋʋg-a lame t’a zĩnd arzãnã pʋgẽ, tẽngã zugu, n yã t’a pʋlemsã sɩd pidsame. Tags-y n ges-y a sũur sẽn na n yɩ noog to-to! Biiblã zĩis wʋsg togsda yẽ ne a pagã la a kambã ne a yagensã vɩɩm sẽn yɩ to-to wã. * A vʋʋgrã poor la a na n bãng rẽ me, hal tɩ ling-a. Mams-y n ges-y a sũur sẽn na n yɩ noog to-to, a sã n bãng tɩ Mesi ning a Zeova sẽn da kãab t’a watame wã yɩɩ yẽ yagenga. Hakɩɩka, a na n bãngame t’a sẽn gũ n kaoosã pa yɩ zaalem ye!

12, 13. Bõe yĩng tɩ ra yaa tɩlɛ t’a Zozɛf maan sũ-mare? Bõe n wilgd t’a pa lebg sũ-to-neda?

12 A Zozɛf sẽn yɩ a Abrahaam yagengã me maana sũ-mare. B maan-a-la wẽng hal tɩ nams-a wʋsgo. A ba-biis n koos-a tɩ b tall-a n kẽng yembdo. Rẽ t’a yʋʋm zemsa 17. Rẽ poore, b wa n dõd-a lame t’a baoome n na n yõg a zu-soabã paga, n kẽes-a bãens roogo. (Sɩng. 39:11-20; Yɩɩn. 105:17, 18) Ges-y koe! Ned sẽn tũud Wẽnnaam ne a sũur fãa, tɩ yaa wa a pa paamd barka, sã n pa yel-beed woo yel-beedo! Maana yʋʋm 13 t’a Zozɛf yɛlã yaool n na n toeem fasɩ. B yiis-a-la bãensã roogẽ, n kɩt t’a lebg yiib-n-soab Ezɩpt soolmã pʋgẽ.—Sɩng. 41:14, 37-43; Tʋʋ. 7:9, 10.

13 B sẽn maan a Zozɛf wẽngã, a lebga sũ-to-ned bɩ? Rẽ yĩnga, a tagsame t’a Zeova basa yẽ bɩ? Ayo. Bõe n sõng-a t’a tõog n maan sũ-mar n gũ? Yaa a sẽn tall tẽeb ne a Zeova wã. A ra nee a Zeova nugu. Bũmb la a yeel a ba-biisã tɩ wilgd rẽ. A yeel-b lame yaa: “Ra zoe-y rabeem ye! Mam bee Wẽnnaam zĩigẽ la? Yãmb dag n saagame n dat n maan maam wẽnga, la Wẽnnaam wẽnemd-a lame t’a lebg neere, sẽn na n yɩlẽ n pids bũmb ning sẽn maand rũndã wã, n fãag buud wʋsg vɩɩm.” (Sɩng. 50:19, 20) A wa n bãnga vẽeneg t’a sẽn maan sũ-mar n gũ wã pa yɩ zaalem ye.

14, 15. a) Bõe n kɩt t’a Davɩɩd sẽn maan sũ-mar to-to wã noom yãmba? b) Bõe n sõng a Davɩɩd t’a maan sũ-mar n gũ a Zeova?

14 B maana rĩm a Davɩɩd me wẽng naoor wʋsgo. Hal a yãadmẽ la a Zeova yãk-a t’a na n wa lebg Israyɛll rĩma. La a gũu yʋʋm 15, n yaool n na n lebg Zida sẽn yaa yẽ meng buudã bal rĩma. (2 Sãm. 2:3, 4) Yɩɩ tɩlɛ t’a Davɩɩd ra zoet n solgdẽ, bala, rĩm a Sayull ra baood-a lame n na n kʋ. * Kɩtame t’a ra gilgd wa lalsa, n mi n tɩ be tẽn-zẽnga, pa rẽ bɩ tãens bogdẽ wall we-raoogẽ. Baa a Sayull sẽn wa n maan kaalmã, a Davɩɩd gũu yʋʋm a yopoe n paase, n yaool n na n paam n lebg Israyɛll buud 12 fãa naaba.—2 Sãm. 5:4, 5.

15 Bõe yĩng t’a Davɩɩd sak n maan sũ-mar n gũ? Bũmb la a yeel Yɩɩn-sõamyã 13 pʋgẽ, tɩ leokd sokrã. A yeela a Zeova yaa: “Mam teega yãmb nonglmã, la mam kɩdemda yãmb fãagrã yĩnga. Mam na n yɩɩla Sẽn-Ka-Saab yĩnga, bala, b maana maam neere.”  (Yɩɩn. 13:6) Tẽeg-y tɩ d ra zoe n yeelame tɩ yɩɩn-kãng pʋgẽ, a soka hal naoor a nu tɩ ‘hal tɩ ta dabʋre?’ A Davɩɩd ra miime t’a Zeova nong-a lame, la t’a pa na n wa bas n pa le nong yẽ ye. A tẽega a Zeova sẽn da zoe n maan bũmb nins n sõng-a wã. A leb n tagsa a Zeova sẽn na n wa fãag yẽ a zu-loeesã pʋgẽ wã, n da maand sũ-noog rẽ yĩnga. A bãngame t’a sã n maan sũ-mar n gũ, pa na n yɩ zaalem ye.

A Zeova pa kot tõnd tɩ d maan bũmb a sẽn pa maand ye. Yẽ meng maanda sũ-mare

16, 17. Bõe la a Zeova ne a Zeezi maanda, tɩ wilgdẽ tɩ b sũ-marã ka to?

16 A Zeova meng maanda sũ-mare, hal t’a sũ-marã ka to ye. A pa kot tõnd tɩ d maan bũmb a sẽn pa maand ye. (Karm-y 2 Pɩyɛɛr 3:9.) Yaa sẽn ta yʋʋm tusa masã la a Sʋɩtãan sẽn gom ne a Awa Edɛn zẽedã zĩigẽ, n dõd a Zeova t’a pa rat ninsaalbã neerã. Hal ne rũndã, a Zeova maanda sũ-mare, n “gũud wakat” ning a sẽn yãk n na n kɩt t’a yʋʋrã b sẽn sãamdã paam waoogr zĩig fãa wã. Wakat kãng tɛka, sẽn tẽed-b a Zeova, n gũud-a ne b sũy fãa wã na n paama bark ka tɛk sẽn pa tõe n bãng n bilgi.—Eza. 30:18.

17 A Zeezi me sak n maana sũ-mar n gũ a Zeova. A sẽn wa tẽngã zugã, a saka a Zeova n tãag a kũumã sẽn yɩ maoongã. A vʋʋgrã poore, a kẽnga saasẽ n tɩ wilg a Zeova a sẽn sak n kõ a vɩɩmã tɩ yɩ maoongã la rẽ yõodo. Rẽ yɩɩ yʋʋmd 33 wã. La a gũume n tãag yʋʋmd 1914 n yaool n na n deeg naamã. (Tʋʋ. 2:33-35; Ebre. 10:12, 13) Yaa tɩlɛ t’a Zeezi ket n maand sũ-mare, bala yaa a naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã poor la a na n yaool n paam t’a bɛɛbã fãa menem fasɩ. (1 Kor. 15:25) Dẽnd a na n gũ n kaoosame. La d tõe n kɩsa sɩd tɩ pa na n yɩ zaalem ye.

BÕE N NA N SÕNG-DO?

18, 19. Bõe n na n sõng-d tɩ d sakd n maand sũ-mare?

18 Yaa tɩlɛ tɩ ned fãa sakd n maand sũ-mare. D bãngame tɩ yaa woto la a Zeova rata. La bõe n na n sõng-do? D pʋʋsd n kot Wẽnnaam vʋʋsem sõngã. D tẽeg tɩ sũ-marã yaa zʋg-sõng vʋʋsem sõngã sẽn sõngd ned t’a bɩɩse. (Efɛ. 3:16; 6:18; 1 Tes. 5:17-19) Woto wã, pẽdg-y ne kosgo, n bõos a Zeova t’a sõng-y tɩ y ket n maand sũ-mare!

19 Ra n yĩm-y bũmb nins me sẽn sõng a Abrahaam ne a Zozɛf la a Davɩɩd tɩ b maan sũ-mar n gũ a Zeova pʋlemsã pidsgã ye. Yaa b sẽn da tẽed a Zeova, n kɩs sɩd ne-a wã. Pa bãmb mensã la b sẽn da ratã n da pak-b ye. D sã n tẽegd nin-kãensã sũ-marã sẽn baas to-to wã, na n kɩtame tɩ bũmb fãa pʋgẽ bɩ tõnd me paam raood n kell n ‘yals n gũ Wẽnnaam.’

20. Bõe la ned fãa rat n maan ne a sũur fãa?

20 Baa d zu-loeesã sã n wa waoogẽ tɩ pa nana ne-do, d mao ne d sũur fãa n kell n maan sũ-mare, n ‘yals n gũ Wẽnnaam.’ Wakat ning menga, tõe tɩ d na n soka a Zeova yaa: “Na n yɩɩ a woto hal tɩ ta dabʋre?” (Eza. 6:11) La ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõngre, bɩ d ned kam fãa dɩk no-rɛɛs a Zeremi togs-n-taare, n yeel yaa: “Sẽn-Ka-Saab yaa mam pʋɩɩre. Yaa rẽ n kɩt tɩ mam maand tẽeb ne bãmba.”—Wiis. 3:21, 24.

^ sull 11 Sɩngr sebrã sags 15 tõr n gomd a Abrahaam vɩɩmã yelle. Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã pʋgẽ me, yaa sẽn yɩɩd naoor 70 la b gomd a yelle.

^ sull 14 A Sayull reeg naamã tɩ yʋʋm a yiib la bũmb bal la a Zeova sẽn bas-a wã. La a Zeova basame t’a kell n dɩ naamã n maan yʋʋm 38, n tãag a kũum.—1 Sãm. 13:1; Tʋʋ. 13:21.