Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Maan-neer soab na n paama barka”

“Maan-neer soab na n paama barka”

HAL pĩnd wẽndẽ n tãag masã, maandã yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg tũudum hakɩɩkã pʋgẽ. Israyɛll nebã ra kõta Wẽnnaam rũms maando. Kiris-nebã me kõta Wẽnnaam “maoong sẽn ya pẽgre.” La maand buud a taab me n be n noom Wẽnnaam. (Ebre. 13:15, 16) D sã n kõt-a maan-kãens me, d paamda sũ-noogo, la d paam t’a ning-d barka. Bɩ d ges Biiblã kibay a wãn sẽn wilgd rẽ.

A Ana yaa pag sẽn tũ Wẽnnaam pĩnd wẽndẽ. A ra rata biig ne a sũur fãa, la a ra yaa kiri. A pʋʋsa a Zeova, n yeel-a yaa: “Y sã n kõ-m bi-ribla, mam na n dɩk-a lame n kõ yãmb a Sẽn-Ka-Saab a yõor tɛka.” (1 Sãm. 1:10, 11) A sɩd wa n dɩka pʋg n dog bi-ribla, n pʋd a yʋʋr t’a Sãmwɛll. Biigã sẽn wa n bas bĩisim, a tall-a lame n kẽng sɛk-roogẽ wã wa a sẽn da pʋlmã. A Ana sẽn sak n mong a meng woto wã, a Zeova ning-a-la barka. A paama kamb a nu n paase, t’a biig a Sãmwɛll lebg no-rɛɛsa, la a paam n gʋls Biiblã sɛb kẽere.—1 Sãm. 2:21.

Rũndã-rũndã, kiris-nebã me paamame n tõe n dɩk b meng n kõ b Naandã, tɩ yaa a raabã maaneg n pak-b n yɩɩda. A Zeezi yeelame tɩ sẽn yaa bũmb ning fãa la d mong d meng sẽn na yɩl n tũ a Zeova, a na n ning-d-la bark tɩ seke.—Mark 10:28-30.

Pag a ye n da be pipi kiris-nebã wakatẽ, t’a yʋʋr boond t’a Dorkas. A ra mongda a meng a taabã neer yĩnga, n da tʋmd “tʋʋm-sõamyã wʋsgo, la a sõngd naong rãmba.” La a wa n “lʋɩɩ bãag n ki,” tɩ sãam tigingã nebã sũy wʋsgo. Karen-biisã wʋmame t’a Pɩyɛɛr bee zĩig sẽn pa zãr ne be, n tʋm neb tɩ b tɩ b bool-a t’a wa tao-tao. A Pɩyɛɛr waame, n maan yel-solemd n vʋʋg a Dorkas. Yɩɩ pipi la woto Biiblã sẽn gomd tʋm-tʋmd sẽn vʋʋg ned yelle. Tags-y n ges-y a Dorkas vʋʋgrã sẽn yɩ tigingã neb noog to-to! (Tʋʋ. 9:36-41) Wẽnnaam ra pa yĩm a Dorkas sẽn mong a meng a taabã yĩngã ye. (Ebre. 6:10) A kibarã bee Biiblã pʋgẽ, tɩ d tõe n tũ a mak-sõngã.

Tʋm-tʋmd a Poll me ra kẽesda a sẽkã la a pãngã fãa n sõngd nebã, tɩ yaa mak-sõngo. A yeela a tẽed-n-taasã sẽn da be Korẽntã yaa: “Mam na n kɩsa bũmb fãa ne yamleoogo, la m kɩs m mengã fãa yãmb mensã yĩnga.” (2 Kor. 12:15) A Poll meng bãngame t’a sã n mongd a meng a taabã yĩnga, kõta yẽ mengã sũ-noogo, la sẽn yɩɩd fãa, a Zeova sũur na n yɩɩ noog ne-a, t’a ning-a barka.—Tʋʋ. 20:24, 35.

Hakɩɩka, d sã n kẽesd d sẽkã la d pãngã n tʋmd Rĩungã tʋʋm na kẽng taoor yĩnga, la d sõngd d tẽed-n-taasã, nooma a Zeova. La bũmb a taab me n be d sẽn tõe n maan n teel Rĩungã koɛɛgã mooneg bɩ? N-ye. Tʋʋm nins d sẽn tʋmd nonglem yĩngã sẽn yãk a toogo, d tõe n kõo yamleoog kũuni, n waoog a Zeova. Tõnd kũunã sõngdame tɩ b get misioneer-dãmbã yelle, la neb a taab sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ me yelle, la b maand bũmb a taab sẽn na yɩl tɩ koe-moonegã paam pãng dũniyã gill zugu. Sẽn paase, yaa ligdã d sẽn kõtã n sõngd tɩ b tõogd n lebgd sɛba la video-rãmba. Sõngdame me tɩ b met Rĩungã roto, la b get d tẽed-n-taas yell sabab-wẽns sasa. D tõe n kɩsa sɩd tɩ “maan-neer soab na n paama barka.” D sã n kõt a Zeova d bõn-sõma wã, waoogd-a lame me.—Yel. 3:9; 22:9.