Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Wẽnnaam goamã . . . tara pãnga”

“Wẽnnaam goamã . . . tara pãnga”

“Wẽnnaam goamã vɩɩme la a tara pãnga.”—EBRE. 4:12, WẼNNAAM SEBRE, 1983.

YƖƖLA: 114, 113

1. Bõe n kɩt tɩ y kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam Gomdã tara pãnga? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

A ZEOVA nin-buiidã kɩsa sɩd t’a Gomdã, rat n yeel tɩ koɛɛg ning a sẽn taas ninsaalbã “vɩɩme la a tara pãnga.” (Ebre. 4:12, Wẽnnaam Sebre, 1983) Tõnd mensã tõe n togsa Biiblã sẽn sõng-d to-to tɩ d toeeme, la a sẽn sõng neb a taab to-to me. Nand tɩ kẽer lebg a Zeova Kaset rãmba, b ra yaa wagda, dorg-yũudba, wall yoaadba. Baa kẽer me yʋʋr sẽn da yi, wall b ra yaa rakãag-rãmbã, b ra getame tɩ b vɩɩmã ka võor ye. (Koɛ. 2:3-11) La Biiblã sõnga neb a woto sẽn da pa mi b sẽn na n tees b vɩɩmã neng ninga, la sẽn da pa tẽed manegrã, tɩ b rɩk vɩɩmã sore. Gũusg Gasgã sõss nins gom-zug sẽn yaa “Biiblã toeemda neba” togsda kẽer kibay. Sãmbg kae tɩ y karma kibay kẽer tɩ yɩ-y noogo. Y yãame tɩ baa ned sã n lebg kiris-neda, a segd n ket n sakdame tɩ Biiblã sõngd-a t’a paasd yẽ ne a Zeova zoodã pãnga.

2. Pipi kiris-nebã wakatẽ, wãn to la Wẽnnaam Gomdã sõng neba?

2 Neb wʋsg zãmsa Wẽnnaam Gomdã tɩ sõng-b tɩ b toeeme. La woto segd n linga tõnd bɩ? Ayo. Bala pĩndã, Wẽnnaam Gomdã sõnga pipi kiris-nebã sẽn da saagd n na n tɩ vɩɩmd saasẽ wã tɩ b toeeme. (Karm-y 1 Korẽnt-rãmb 6:9-11.) A Poll ra goma neb nins sẽn pa na n paam Wẽnnaam Rĩungã yelle, n bas n yeel yaa: ‘Yãmb neb kẽer yaool n  dag n yaa a woto.’ Wẽnnaam Gomdã ne a vʋʋsem sõngã sõng-b lame tɩ b toeeme. La baa kẽer sẽn lebg kiris-neb wa n tʋma sẽn pa segde, tɩ sãam bãmb ne a Zeova zoodã. Wala makre, Biiblã gomda ned a yembr b sẽn kong n yiis tigingã pʋgẽ pipi kiris-nebã wakatẽ. La b wa n lebs n deeg-a lame. (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8) D sã n tags Wẽnnaam Gomdã sẽn sõng d tẽed-n-taas tɩ b tõog n toeem to-to wã, pa kengd d pɛlg sɩda?

3. Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ?

3 Wẽnnaam Gomdã yaa wa tʋʋm-teoog sẽn yaa sõma wʋsgo. Rẽ n so tɩ d segd n maan d sẽn tõe fãa n tall tʋʋm-te-kãnga n tʋm sõma. (2 Tɩm. 2:15) Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãa d sẽn tõe n maan to-to tɩ Wẽnnaam Gomdã naf 1) tõnd mengã, 2) neb nins d sẽn taasd koɛɛgã, la 3) tigingã nebã. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d maneg n wilg tɩ d nonga d saasẽ Ba wã, la tɩ d sũur nooma a sẽn zãmsd tõnd d meng neer yĩngã.—Eza. 48:17.

D MODG TƖ NAF TÕND MENGÃ

4. a) D sã n dat tɩ Wẽnnaam Gomdã naf-do, bõe la d segd n maane? b) Wãn to la y maand n paamd weer n karemd Biiblã?

4 D sã n dat tɩ Wẽnnaam Gomdã naf tõnd mengã, yaa tɩlɛ tɩ d nong n karemd-a. D modg n karemd-a daar fãa. (Zoz. 1:8) Yaa sɩd tɩ d sẽkã pa waoog ye. La d pa segd n bas tɩ d tʋʋmã, wall bũmb baa a ye kɩt tɩ d pa le tõe n karem Biiblã ye. (Karm-y Efɛɛs-rãmb 5:15, 16.) D tẽed-n-taas wʋsg baoo b sẽn tõe n maaneg n paam weer n karemd Biiblã daar fãa. Kẽer karemda yibeoog pĩnda, tɩ sãnda karemd wĩndg wall zaabre, pa rẽ bɩ yʋngo. Tõnd fãa tagsda wa yɩɩn-gʋlsdã. A ra yeelame yaa: “Mam sɩd nonga yãmb tõogã! Mam tagsda a yell n ka basdẽ ye.”—Yɩɩn. 119:97.

5, 6. a) Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam Gomdã bʋgsg tar yõodo? b) D maanda wãn n tõog n bʋgs d sẽn karmã zug neere? d) Wãn to la Wẽnnaam Gomdã kareng la a bʋgsg naf yãmba?

5 Biiblã kareng sẽn yãk a toogo, segdame me tɩ d bʋgs d sẽn karmã zug neere. (Yɩɩn. 1:1-3) Yaa d sã n maand woto bal la d tõogd n tũ a saglsã. D zãada Biiblã meng n karemdẽ wall yaa tablɛt bɩ portaabl zug la d karemd-a, d segd n modgame t’a goamã kẽ d sũyã sõma.

6 D maanda wãn n tõog n bʋgs d sẽn karmã zug neere? D sã n wa karemdẽ, yɩta sõma tɩ d mi n yals n sok d meng yaa: ‘Mam sẽn karem bũmb ningã wilgda maam bõe a Zeova zugu? Bõe la m zoe n maandẽ, tɩ wilgd tɩ m tũuda m  sẽn karmã? Bõe la m segd n maan n paase?’ D sã n karemd Wẽnnaam Gomdã, n bʋgsd a zug la d pʋʋsd n kot sõngr sẽn na yɩl n tũ, na n kɩtame tɩ d rat ne d sũy fãa n tũ a sẽn yetã. Woto, d na n yãa Wẽnnaam Gomdã sẽn nafd tõnd mengã to-to wã.—2 Kor. 10:4, 5.

D MODG TƖ NAF NEB NINS D SẼN TAASD KOƐƐGÃ

7. Wãn to la d tõe n maan tɩ Wẽnnaam Gomdã naf neb nins d sẽn taasd koɛɛgã?

7 D sã n wa taasd nebã koɛɛgã wall d zãmsd-b Biiblã, wãn to la d tõe n maan tɩ Wẽnnaam Gomdã naf-b sõma? Pipi, yaa d sẽn na n wae n karemd-a tɩ b kelgdẽ. Rẽ wɛɛngẽ, saam-biig a ye yeelame: “Yãmb sã n da paam n na n moon koɛɛgã zak-zak ne a Zeova, y na n sooga goamã bɩ, bɩ y na n mi n basame t’a gome?” Koɛɛgã mooneg sasa, d sã n karem Biiblã tɩ ned kelge, yaa wa d sẽn bas t’a Zeova gom ne a soaba. D sã n bãng n yãk vɛrse n karme, tõe n kẽe kelgdã n yɩɩd tõnd mengã goamã. (1 Tes. 2:13) Bɩ y sok y meng yaa: ‘M sã n wa taasd ned koɛɛgã, m baooda m sẽn na n maaneg n tõog n karem vɛrse t’a kelg bɩ?’

8. Bõe yĩng tɩ d sã n karem vɛrse tɩ ned kelg bal bɩ pa seke?

8 La d sã n karem vɛrse tɩ ned kelge, rẽ bal pa sek ye. Bõe yĩnga? Bala, neb wʋsg pa wʋmd Biiblã goam võor sõma ye. Ra yaa woto me pipi kiris-nebã wakatẽ. (Rom. 10:2) Dẽnd d pa segd n tags tɩ d sã n karem vɛrse tɩ ned kelge, seka a soab na wʋm a võor ye. D tõe n karma vɛrse wã gom-biis nins d sẽn dat t’a wʋm sõma wã n yɩlme, la d bilg b võore. Woto, d tõogdame tɩ nebã wʋm Wẽnnaam Gomdã võor sõma, tɩ kẽ b sũyã.—Karm-y Luk 24:32.

9. Nand tɩ d karem vɛrse, bõe la d tõe n yeel tɩ sõng d kɛlgdã t’a kɩs Biiblã sẽn yetã sɩda?

 9 Nand tɩ d karem vɛrse, yɩta sõma tɩ d yeel bũmb sẽn na n sõng d kɛlgdã t’a kɩs Biiblã sẽn yetã sɩda. Wala makre, d tõe n yeelame: “Bɩ d ges d Naandã sẽn yet yel-kãngã wɛɛngẽ.” Sã n pa kiris-neda, d tõe n yeelame yaa: “D ges Wẽnnaam sebrã sẽn yete.” Sã n mik tɩ yaa ned sẽn pa nong tũudmã woto, y tõe n sok-a lame yaa: “Rẽ yĩnga, yãmb zoe n wʋma gom-kãngã b sẽn gʋls hal sẽn kaoosã bɩ?” D sã n tẽegdẽ tɩ nebã pa taaba, la tɩ b sẽn tẽed bũmb ninsã pa yembre, d na n toeemda d sẽn tɩʋʋsd goamã to-to wã sẽn na yɩl tɩ b tʋlg n kelge.—1 Kor. 9:22, 23.

10. a) Togs-y saam-biig a ye sẽn maane. b) Togs-y bũmb yãmb mengã sẽn maan kaset koɛɛgã mooneg sasa, tɩ wilgdẽ tɩ Wẽnnaam Gomdã sɩd tara pãnga.

10 Koe-moondb wʋsg gũus n gesame tɩ b sã n wa taasd ned koɛɛgã, n karem Wẽnnaam Gomdã, b goamã kẽeda a soab sõma. Saam-biig n da kẽng n na n tɩ kaag nin-kẽem a ye sẽn sɩng n karemd periodik-rãmbã hal sẽn kaoose. A kõ-a-la Gũusg Gasg ning sẽn yɩ-a paalmã. La so-kãnga wã, a yãka yam n na n karem Biiblã vɛrse me t’a kelge. A karma 2 Korẽnt-rãmb 1:3, 4. Be, b yeelame t’a Zeova yaa “Ba sẽn yaa nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa,” la t’a “belsda tõnd d yel-pakrã fãa pʋgẽ.” Vɛrse wã goam yɩɩ nin-kẽemã noogo, hal t’a yeel saam-biigã t’a maneg n karem t’a kelge. Raoã yeelame tɩ yẽ ne a pagã ra sɩd rata belsgo. A sẽn wʋm vɛrse wã goamã kɩtame t’a tʋll n bãng Biiblã n paase. Hakɩɩka, d sã n karemd Wẽnnaam Gomdã koe-moonegã sasa tɩ nebã kelgdẽ, koɛɛgã d sẽn taasdã kẽed-b-la sõma.—Tʋʋ. 19:20.

D MODG TƖ NAF TIGINGÃ NEBÃ

11. Saam-biig sã n paam n na n wɛgs sõsg d tigissã sasa, bõe la a pa segd n yĩmi?

11 D fãa nonga tigissã la tigis-kãsemsã. Bũmb ning sẽn kɩt tɩ d nong n kẽnd d tigissã n tɩ yɩɩdã, yaa tɩ d paamd n waoogda a Zeova. Sẽn paase, d paamda sagls la zãmsg beenẽ. Dẽnd saam-biig sã n paam n na n wɛgs sõsg d tigissã sasa, yaa zu-zẽkr bũmbu. La a segd n tẽegdame tɩ sẽn yaa tʋʋmd Wẽnnaam sẽn kõ-a wã, a pa segd n maan laas-laas ye. (Zak 3:1) Segdame t’a sẽn yet a sõsgã pʋgẽ wã tik Wẽnnaam Gomdã zugu. La wãn to la a tõe n maan tɩ Wẽnnaam Gomdã kẽ kɛlgdbã, n naf-ba?

12. Saam-biig sã n wa wɛgsd sõsga, wãn to la a tõe n maan t’a sõsgã gill tik Wẽnnaam Gomdã zugu?

12 Segdame tɩ kɛlgdbã ne vẽeneg tɩ sõsgã gill tika Wẽnnaam Gomdã zugu. (Zã 7:16) Rẽ n so tɩ sõsdã segd n gũus tɩ ra wa yɩ yẽ sẽn gomd to-to wã, kibay nins a sẽn togsdã, wall makr nins a sẽn dɩkdã n be nebã yamẽ n yɩɩd Biiblã vɛrse-rãmbã a sẽn karmã ye. A tog n tẽegame me tɩ pa a sẽn na n karem vɛrse-rãmb wʋsg n wilgd t’a sõsgã tika Biiblã zug ye. Sɩd me, a sã n karem vɛrse-rãmb wʋsgo, na n yɩɩ toog tɩ nebã tẽeg fãa. Yɩta sõma t’a bãng n yãk vɛrse nins a sẽn na n karmã. A sã n wa na n karem vɛrse me bɩ a maag a yĩng n karme, n wɛgs a võorã, la a rɩk makr sẽn na n sõng t’a võorã yɩ vẽenega, la a wilg nebã sẽn tõe n tũ vɛrse wã goam to-to. (Nee. 8:8) Sõsgã sã n tara pãlã siglgã sẽn kõ, a segd n maaga a yĩng n karem pãlã wã ne vɛrse-rãmbã sẽn be be wã, la a bʋgs n ges pãlã wã goam ne a vɛrse-rãmbã sẽn lokd taab to-to. Rẽ, a bãngd n yãka vɛrse-rãmb nins a sẽn na n  karem sõsgã sasa wã. (Sagls a taab me n be Tirez profit de l’École du ministère théocratique sebrã neng 147-159.) La sẽn yɩɩd fãa, a segd n pʋʋsa a Zeova t’a sõng-a t’a bãng n taas nebã a goamã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã.—Karm-y Ɛsdraas 7:10; Yel-bũn 3:13, 14.

13. a) Togs-y kibar sẽn wilgd tɩ tigissã sasa, Wẽnnaam Gomdã tõe n kẽe ned hal sõma. b) Yãmb tẽra Biiblã gomd b sẽn wɛgs tigsg sasa, tɩ kẽ-y sõma bɩ?

13 Ostrali saam-bi-poak a ye kibar n wilgd tɩ tigissã sasa, Wẽnnaam Gomdã tõe n sɩd kẽe ned hal sõma. A sẽn wa n yaa bi-bilfu, a vɩɩmã yɩɩ toog wʋsgo. Kɩtame tɩ baa a sẽn wa n bãng a Zeova n lebg a Kaset soabã, a ra pa tẽed t’a tõe n nonga yẽ ye. La bũmb la a wʋm tigsg a ye sasa, tɩ kɩt t’a toeem a tagsgã. A bʋgsa a sẽn wʋm bũmb ningã zugu, n maan vaeesg siglgã sɛb pʋgẽ, n yã vɛrse-rãmb a taab n karme. Rẽ fãa sõng-a lame t’a kɩs sɩd t’a Zeova nong-a lame. * Yãmb tẽra Biiblã gomd b sẽn wɛgs tigsg wall tigis-kãseng sasa, tɩ kẽ-y sõma hal n sõng-y bũmb ning wɛɛngẽ bɩ?—Nee. 8:12.

14. Bõe la d tõe n maan tɩ wilg tɩ d miime tɩ Biiblã tara yõod wʋsgo?

14 D sũur yaa noog ne a Zeova, a sẽn kõ tõnd Biiblã sẽn yaa a Gomdã. A pʋlmame me t’a Gomdã na n paa wakat fãa, la sɩd pidsame. (1 Pɩy. 1:24, 25) Rẽ n so tɩ d rat n maan d sẽn tõe fãa tɩ Wẽnnaam Gomdã naf tõnd mengã, neb nins d sẽn taasd koɛɛgã, la tigingã nebã. D sa n maand woto, wilgdame tɩ d miime tɩ Biiblã tara yõod wʋsgo. La sẽn yɩɩda, wilgdame tɩ d nonga a Zeova sẽn yaa Biiblã soabã.

^ sull 13 Ges-y zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yet tɩ: “A wa n toeema tagsgo.”