Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Tõnd Wẽnnaamã gomd paada wakat fãa!”

“Tõnd Wẽnnaamã gomd paada wakat fãa!”

“Mood kʋɩtame, la mo-pui zelgdame. La tõnd Wẽnnaamã gomd paada wakat fãa!”—EZA. 40:8.

YƖƖLA: 116, 115

1, 2. a) Biibl sã n da ka beẽ, vɩɩmã yɩtẽ-la wãn-wãna? b) Bõe n tõe n sõng tɩ Wẽnnaam Gomdã kareng sɩd naf-do?

MAMS-Y n ges-y y vɩɩmã sẽn da na n yɩẽ to-to Biibl sã n da ka be? Y ra pa na n paamd sagls sẽn na n sõng-y tɩ y bãng n vɩɩmd ye. Y ra pa na n bãng Wẽnnaam sõma, vɩɩmã sẽn sɩng to-to, la a sẽn na n yɩ to-to beoog-daar ye. Sẽn paase, y ra pa na n bãng Wẽnnaam sẽn maan bũmb nins pĩnd wẽndẽ, ninsaalbã neer yĩngã ye.

2 La d paamame tɩ pa woto, tɩ d sũur noomẽ. A Zeova kõo tõnd Biiblã sẽn yaa a Gomdã. A yeelame me tɩ d bas d yam t’a Gomdã na n paa wakat fãa. Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr pipi lɛtrã pʋgẽ, a lebs n dɩka Ezayi 40:8 goamã. Yaa sɩd tɩ pa Biiblã yell la b sẽn gomd vɛrse wã pʋgẽ wã ye. La wilgdame tɩ Biiblã me sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã paada wakat fãa. (Karm-y 1 Pɩyɛɛr 1:24, 25.) D sã n paam n karemd Biiblã ne buud-gomd d sẽn wʋmd sõma, rẽ n na n naf-d n yɩɩda. Sẽn nong-b Wẽnnaam Gomdã karengã mii rẽ vẽenega. Hal pĩnda, neb n modg wʋsg n lebg Biiblã buud-goam a taab pʋgẽ la b yiis-a tɩ nebã paam n karme, baa ne b sẽn paam zu-loees la namsgã. B sẽn maanã zemsa ne Wẽnnaam  daabã, bala Wẽnnaam “daab yaa tɩ nebã fãa paam fãagre, la b tõog n bãng sɩdã.”—1 Tɩm. 2:3, 4.

3. Bõe yell la d na n gom sõs-kãnga pʋgẽ? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

3 Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n yãame tɩ Wẽnnaam Gomdã sɩd paada wakat fãa. Bala, baa ne 1) buud-goamã toeengã, 2) naamã sẽn mi n toeem nugã, la 3) neb kẽer sẽn da pa rat tɩ b lebg Biiblã, a keta hal ne rũndã. Bõe yĩng tɩ d sẽn na n gom rẽ yellã na n naf-do? Na n kɩtame tɩ d maneg n nong Biiblã, la kɩt me tɩ d maneg n nong Wẽnnaam, bala yẽ n kõ tõnd Biiblã, d meng nafr yĩnga.—Mii. 4:2; Rom. 15:4.

BUUD-GOAMÃ TOEENGÃ

4. a) Bõe n wilgd tɩ buud-goamã wat n toeemame? b) Bõe n wilgd tɩ tõnd Wẽnnaamã pa bakd neba, la y sẽn mi woto wã kɩtame tɩ y rat n maan bõe?

4 Sã n beẽ-n-beẽ, buud-gomd fãa wat n toeemame. Gom-bil ning võor wat n toeema fasɩ, tɩ pa le yaa wa nebã sẽn da wʋmd-a to-to pĩndã ye. Tõe tɩ y mii gom-biis kẽer sẽn toeem yãmb buud-gomdã pʋgẽ. Baa ebre wã la gɛrkã sẽn yaa buud-goam nins pʋgẽ b da gʋls Biiblã sɩngrẽ wã toeemame. Pa le yaa yembr ne b sẽn gomd rũndã-rũndã wã ye. D sã n dat n wʋm Biiblã goam võore, yaa tɩlɛ tɩ d bao Biibl b sẽn lebge, baa d sã n wʋmda rũndã-rũndã ebre wã la gɛrkã. Kẽer ra tagsdame tɩ b sã n zãms pĩnd wẽndẽ ebre wã ne gɛrkã, na n sõng-b lame tɩ b maneg n wʋm Biiblã goam võor sõma. Baa b ra maan woto, pa na n naf-b wa b sẽn da tẽedã ye. * D sũur noomame, bala d paamame tɩ b lebg Biiblã ne buud-goam 3000 la zaka. Woto wilgdame t’a Zeova ratame tɩ “soolem fãa, buud fãa,” la “goam buud fãa” neb paam a Gomdã n karem tɩ naf-ba. (Karm-y Vẽnegr 14:6.) Y sẽn mi woto wã, pa kɩt tɩ y rat n maneg n nong d Wẽnnaamã sẽn nong neb buud fãa n pa bakdẽ wã sɩda?—Tʋʋ. 10:34.

5. Bõe n wilgd tɩ Bible du roi Jacques sõnga wʋsgo?

5 Buud-goamã sẽn toeemdã kɩtame tɩ b sã n lebg Biible, tarẽ-n-tarẽ, wat n yaa tɩlɛ tɩ b manege. Bala nebã wat n pa le wʋmd goam kẽer võor nana-nana ye. D rɩk makr ne Biibl ning b sẽn boond tɩ Bible du roi Jacques b sẽn yiis yʋʋmd 1611 ne ãngilindã. Sẽn wʋmd-b ãngilindã wʋsg mii Biibl-kãnga. A goam kẽer meng wa n naaga ãngilindã goam pʋgẽ. La Biibl-kãng pʋgẽ, yaa zĩis a wãn bal la Wẽnnaam yʋ-peellã be. Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pʋgẽ, zĩig fãa la bala, b ledga Wẽnnaam yʋʋrã ne “ZU-SOABA,” tɩ gʋls-biisã yaa bɛd-bɛda. B sẽn wa n na n lebg n yiis-a kaoosg zugẽ wã, babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã vɛrse-rãmb kẽer pʋgẽ me la b ning “ZU-SOABA,” ne gʋls-bi-bɛd me. Woto wilgdame tɩ b sak n deegame tɩ segdame tɩ Wẽnnaam yʋ-peellã be Kãab-paalgã pʋgẽ, rat n yeel tɩ Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã.

6. Bõe yĩng tɩ d sũy yaa noog d sẽn paam Traduction du monde nouveau wã?

6 La tarẽ-n-tarẽ, Bible du roi Jacques b sẽn yiis ne ãngilind yʋʋmd 1611 wã goam wa n lebga kʋda. Yaa woto me ne Biiblã b sẽn lebg ne buud-goam a taabã. D sẽn paam Traduction du  monde nouveau wã noom-d lame. Bala, b lebg-a lame t’a goamã kell n yaa wa nebã sẽn gomd to-to rũndã-rũndã wã. B yiisa a tõrã bɩ a pʋɩ-sʋk ne sẽn yɩɩd buud-goam 150. Dẽnd dũniyã neb fãa la bal tõe n paam-a lame n karem b meng buud-gomdã pʋgẽ. A goamã võor wʋmb sẽn pa toogã kɩtame tɩ d sã n karemdẽ bɩ kẽed sũur sõma. (Yɩɩn. 119:97) La bũmb ning sẽn kɩt tɩ Traduction du monde nouveau wã yaa sõma wʋsgã, yaa b sẽn lebs Wẽnnaam yʋ-peellã zĩis nins a sẽn da be wã.

NAAMÃ SẼN MI N TOEEM NUGÃ

7, 8. a) Bõe n wa n kɩt tɩ zʋɩf-rãmbã wʋsg pa le tõe n karem Biiblã ne ebre wã n wʋm a võore? b) Sɛptãntã yaa bõe?

7 Naam sã n toeem nugu, wakat ninga, kɩtdame tɩ buud-gomd ning paam pãnga, tɩ lebg rẽ la nin-buiidã gomd n yɩɩda. La wakat fãa, a Zeova kɩtdame tɩ b lebg Biiblã ne buud-goam nebã sẽn wʋmd sõma. Ad makr sẽn wilgd rẽ. Yɩɩ zʋɩf-rãmb n gʋls Biiblã pipi sɛb 39 wã. Sɩd me, yaa zʋɩf-rãmbã la ‘Wẽnnaam deng n dɩk a goamã n gũnugi.’ (Rom. 3:1, 2) B gʋlsa seb-kãens ne ebre, tɩ zĩis kẽer yaa ne arameẽ. La zʋɩf-rãmb wʋsg wa n pa le wʋmd ebre ye. Bõe yĩnga? Gɛrɛs naab a Alɛgsãndr le Gãrã wa n zab n deesa tẽns wʋsgo, t’a soolmã yalge. (Dãn. 8:5-7, 20, 21) Kɩtame tɩ tẽns nins a sẽn da so wã pʋgẽ, lebga gɛrkã la b ra gomd n yɩɩda. Zʋɩf-rãmbã wʋsg wa n gomda gɛrkã, n pa le tõe n karem Biiblã ne ebre wã n wʋm a võor ye. Yellã tɩɩm yaa bõe?

8 Sẽn kolg yʋʋm 250 sẽn deng a Zeezi rogmã, b lebga Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pipi sɛb a nu wã ne gɛrke. B wa n lebga sɛb a taabã me n paase. Yaa Biibl-kãng b sẽn lebg ne gɛrkã la b sẽn wa n boond kaoosg zugẽ tɩ Sɛptãntã. Rẽ n yɩ pipi b sẽn lebg Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã tõre.

9. a) Bõe n wilgd tɩ Sɛptãntã la Biibl-dãmb a taab b sẽn lebg nafa sẽn da karemd-b Wẽnnaam Gomdã? b) Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã seb-bʋg n noom yamb n tɩ yɩɩda?

9 Sɛptãntã sõngame tɩ zʋɩf-rãmb nins sẽn da gomd gɛrkã ra tõe n wʋm Biiblã goam võore. Mams-y n ges-y b sũur sẽn yɩ noog to-to, b sẽn paam n da tõe n karem Biiblã ne buud-gomd b sẽn wʋmdã! Neb n wa n lebg Biiblã sɛb kẽer buud-goam a taab pʋgẽ. Wala makre, ne siriyake, gotik la latẽ. Nebã sẽn da paam Biiblã b buud-gomdã pʋgẽ n tõe n karem n wʋm a võorã, b wa n nonga a karengo, hal n da tar sɛb wall vɛrse-rãmb b sẽn nong n yɩɩda, wa tõnd me sẽn tar d sẽn nong n yɩɩdã. (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 119:162-165.) Hakɩɩka, baa naamã sẽn mi n toeem nugã, Wẽnnaam Gomdã ketame.

NEB N DA PA RAT TƖ B LEBG BIIBLÃ

10. A John Wycliffe wakatẽ wã, bõe yĩng tɩ nebã ra pa tõe n paam Biiblã n karme?

10 Neb n zĩnd pĩnd wẽndẽ wã n da maand b sẽn tõe fãa tɩ nebã ra paam Biiblã n karem ye. La neb sẽn da yaa wẽn-zoɛtb me n da maand b sẽn tõe sẽn na yɩl tɩ neb buud fãa paam Biiblã n karme. Wala makre, tũudum yel-mit a John Wycliffe sẽn zĩnd Ãngeletɛɛr na maan yʋʋm 600 rũndã wã. A ra kɩsa sɩd tɩ segdame tɩ ned buud fãa paam Biiblã n karme. Wakat kãng tɩ Ãngeletɛɛr neb wʋsg ra zɩ n wʋm  Biiblã goam b buud-gomdã pʋgẽ ye. Biibl ra pa tõe n paam nana-nana, rẽ me, a ligdã ra yaa toog wʋsgo. Bala yaa ne nug la b ra lebsd n gʋlsdẽ. Kɩtame tɩ yaa neb bilf bal n da tar Biiblã. Sẽn paase, neb wʋsg ra pa mi kareng ye. Yaa sɩd tɩ sẽn da kẽnd-b wẽnd-dotẽ wã mi n paamame tɩ b karem Biiblã ne latẽ tɩ b kelge. La bũmb pa wilgd tɩ b ra wʋmda goamã võore, bala latẽ wã yaa buud-gomd neb wʋsg sẽn da pa le wʋmde. Bõe la a Zeova maan-yã, tɩ nebã paam Biiblã b buud-goamã pʋgẽ?—Yel. 2:1-5.

A John Wycliffe ne neb a taab n da rat tɩ ned buud fãa paam Wẽnnaam Gomdã n karme. Yaa woto la yãmb me rat bɩ? (Ges-y sull 11)

11. Wãn to la a Wycliffe Biiblã sõng nebã?

11 Yʋʋmd 1382, a John Wycliffe ne neb n naag taab n lebg Biiblã ne ãngilindi. Wa n lebga Biibl-kãng la a Wycliffe karen-biis wʋsg ra tara. B sẽn da rat tɩ nebã paam n wʋm Wẽnnaam goamã, b yãka koe-moondb tɩ b gilgd Ãngeletɛɛr tẽnsã ne nao, n taasd Wẽnnaam koɛɛgã. Naoor wʋsgo, b sã n da seg neda, b karemda vɛrse a wãn a Wycliffe Biiblã pʋgẽ t’a kelge, la b kõ-a Biiblã sɛb kẽer b sẽn gʋls ne nugu. B sẽn maan woto wã sõngame tɩ neb wʋsg wa yik n le nong Biiblã karengo.

12. Egiliizã taoor dãmb manesem yɩɩ wãn ne bũmb nins a Wycliffe sẽn da maandã?

12 Egiliizã taoor dãmb kisga a Wycliffe ne a karen-biisã, la b kisg a Biiblã me. B namsa a karen-biisã la b gẽes a Biibl-dãmbã, tɩ b sã n paam bɩ b sãame. A kũumã poor menga, Egiliizã taoor dãmb yeelame t’a yɩɩ Egiliizã bɛ. B tɩ buka a kõbã n yõoge, n wʋk tom-pɛglmã n tɩ fãeeg Sʋwɩft kʋɩlgẽ wã. La b pa tõog tɩ neb nins sẽn da rat ne b sũur fãa n karem Biiblã la b wʋm a goamã võorã koms raood n pa karm-a ye. Yʋʋm kobs poor tɩ Erop tẽnsẽ wã la zĩis a taaba, b sɩngame n lebgd Biiblã ne buud-goam neb wʋsg sẽn wʋmde, n yiisdẽ tɩ b tõe n paam n karme.

“MAM NA N ZÃMSA FOOM F MENG SÕNGR YĨNGA”

13. Bõe n wilgd tɩ Wẽnnaam Gomdã sɩd paada wakat fãa, la wãn to la rẽ kengd tõnd tẽebã?

13 D miime tɩ yaa Wẽnnaam n vẽneg neb tɩ b gʋls Biiblã. La pa rat n yeel t’a vẽnega neb nins sẽn lebg Sɛptãntã,  Bible du roi Jacques wall a Wycliffe Biiblã, pa rẽ bɩ Biibl-dãmb a taabã ye. La d sã n ges Biibl-kãensã fãa lebgrã sẽn yɩ to-to wã, d nee vẽeneg tɩ wa a Zeova sẽn yeelã, a Gomdã sɩd paada wakat fãa. Woto kengda tõnd tẽebã, tɩ d maneg n kɩs sɩd tɩ bũmb nins fãa a Zeova sẽn pʋlmã na n pidsame.—Zoz. 23:14.

14. Bõe yĩng tɩ d sẽn bãng bũmb nins Biiblã zugã kɩt tɩ d maneg n nong a Zeova?

14 D sã n ges a Zeova sẽn maan to-to t’a Gomdã pa n tãag tõnd wakatã, kengda d tẽebã la kɩt tɩ d maneg n nong-a. * Bõe yĩng t’a Zeova kõ tõnd a Gomdã, la a pʋlem t’a na n kɩtame t’a Gomdã pa wakat fãa? Bala, a nonga tõndo, n dat n zãms tõnd d meng nafr yĩnga. (Karm-y Ezayi 48:17, 18.) Dẽnd togame tɩ tõnd me nong a Zeova, la d tũud a noyã.—1 Zã 4:19; 5:3.

15. Sogs-bʋs la d na n leok sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

15 D sẽn nong Wẽnnaam Gomdã ne d sũur fãa wã, d ratame t’a karengã naf tõnd hal sõma. La bõe la ned kam fãa tõe n maan n tõog tɩ Biiblã kareng sɩd naf-a? Wãn to la d tõe n maan d koe-moonegã pʋgẽ tɩ sõng nebã tɩ b nong Biiblã? Saam-biig sã n wa wɛgsd sõsg tigissã sasa, wãn to la a tõe n maan tɩ yɩ vẽeneg t’a sẽn yetã tika Wẽnnaam Gomdã? Sogs-kãensã la d na n leok sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ.

^ sull 4 Ges-y yʋʋmd 2009 sɩpaolg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã neng 20-23.

^ sull 14 Ges-y zĩ-gũbrã.