GŨUSG GASGÃ Bõn-bɩʋʋngo 2017

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2017 zĩ-likr rasem 23 n tãag sɩpaolg rasem 26 bee seb-kãngã pʋgẽ.

Modg-y n bɩɩs-y yõk-m-menga

Neb n tall raoodo, tɩ Biiblã gomd b yelle. Wãn to la b kibayã tõe n sõng tõnd tɩ d bɩɩs yõk-m-menga? Bõe yĩng tɩ kiris-nebã segd n bao n bɩɩs yõk-m-menga?

D rɩk a Zeova togs-n-taare, n yɩ nimbãan-zoɛtba

Daar a ye, a Zeova vẽnega a meng ne a Moyiizi, n togs-a yẽ yʋʋre, la a togs-a yẽ zʋg-sõma kẽere. A wilga pipi tɩ yẽ yaa nimbãan-zoɛta. Bõe n wilgd tɩ ned yaa nimbãan-zoɛta. Bõe yĩng tɩ y segd n bao n bãng Biiblã sẽn yet nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ wã?

NED VƖƖM KIBARE

Mam paam n tʋma ne neb sẽn tũ Wẽnnaam sõma

A David Sinclair togsda yẽ sẽn zĩnd Burkilin Betɛllẽ wã na maan yʋʋm 61, n paam n naag pagb la rap sẽn yaa sɩd rãmb n tʋmã, la rẽ sẽn kõ-a sũ-noog to-to wã.

“Tõnd Wẽnnaamã gomd paada wakat fãa!”

B sẽn gʋls Biiblã n sa wã tɛk n tãag rũndã, a yaa sebr ning b sẽn yiisd n yɩɩda, baa ne buud-goamã toeengã, naamã sẽn mi n toeem nugã la neb sẽn bao n na n gɩdg tɩ b ra lebg-a wã.

“Wẽnnaam goamã . . . tara pãnga”

Neb wʋsg n zãms Wẽnnaam Gomdã tɩ sõng-b tɩ b tõog n toeeme. D sã n dat tɩ Biiblã naf tõnd me woto, bõe la d segd n maane?

“Keng f meng n paam daood n tʋme”

Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ d tall raoodo, la bõe n na n sõng-do?