GŨUSG GASGÃ Sẽoogo 2017

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2017 sa-​sik rasem 28 n tãag bõn-​bɩʋʋng rasem 24 bee seb-​kãngã pʋgẽ.

B tɩ tʋmda ne yamleoogo—Tirki

Yʋʋmd 2014, Tirki nebã paamame tɩ b gilg n moon koɛɛgã tẽngã gilli. Ãnd dãmb n sigl tʋʋm-kãnga, la bõe yĩnga? Tʋʋmdã biis yɩɩ bõe?

Bao-y paoong sɩd-sɩdã

Bõe la d tõe n maan ne d paoongã, tɩ tõnd zoodã ne Wẽnnaam paam pãng n paase?

Yãb-y ne neb nins sẽn yãbdã

F ned sã n maan kaalem, yaa sũ-sãang tɛkẽ. F maanda wãn n paam belsgo? Bõe la f tõe n maan tɩ sõng-fo?

Bõe yĩng tɩ d segd n pẽg a Zeova?

Yɩɩn-sõamyã 147 soabã sõngda tõnd tɩ d bãng bũmb toor-toor sẽn kɩt tɩ d segd n nong d Naandã la d pẽgd-a.

Bɩ a Zeova pids fo sẽn magd n na n maanã fãa

Kom-bɩɩsã segd n yãka b sẽn na n tees b vɩɩmã neng ninga. Yɩl n bãng n yãkã tõeeme n pa yɩ nana ye. La b sã n bao a Zeova saglsã sẽn na yɩl n bãng n yãke, a na n ninga barka.

Ra bas-y tɩ b wẽnemd y yamã ye

A Sʋɩtãan yelgda ziri buud toor-toore, n dat n wã-yã. Y maanda wãn n da tẽ a ziri wã?

Karemdbã sogsgo

Segdame tɩ kiris-ned bao bug-raoog wall zab-teoog a to sẽn na yɩl n kolg a meng ne nin-wẽns bɩ?