Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sã n deng n yẽs ne taab tɩ bũmb fãa yaa vẽenega, sõngdame

Y ned sã n bẽed a yõor bãaga

Y ned sã n bẽed a yõor bãaga

PAG a ye yʋʋr sẽn boond t’a Dorinn sɩd n da pa keeme, tɩ b tall-a n kẽng logtor yiri. A sɩdã yʋʋr la a Wɛsle, n da tar yʋʋm 54. * Logtoɛɛmbã ges-a lame n mik t’a bẽeda bã-kɛgenga, la tɩ ka la kiis a wãn bala, bãagã na n tõog-a lame. A Dorinn sẽn wʋm woto wã, a sũur sãama hal wʋsgo. Ad a sẽn yeele: “Yɩl n sak n deeg tɩ yaa sɩdã meng yɩɩ toogo. Maana semen-dãmb tɩ m ka mi m sẽn yet ye. M yamẽ, ra yaa wa pa tõnd n be yellã pʋgẽ wã ye. Yaa wa yaa ned a to. Linga maam wʋsgo.”

Yell a woto buud sã n paam neda, naoor wʋsgo, a manesem yɩta wa a Dorinn. Ned tõe n wa tiig n lʋɩ bãaga, mik na n yɩɩ a yõor bãaga. Neb kẽer sã n wa bãng tɩ b ned bẽeda a yõor bãaga, b sakdame n ges a yell sõma. La bãadã yell gesg pa bũmb sẽn yaa nana ye. Y ned sã n wa bẽed a yõor bãaga, bõe la y zakã ned kam fãa tõe n maan n sõng n ges a yelle? Bõe la sẽn get-b bãadã yellã tõe n maane, tɩ sõng-b tɩ b tõog b sũ-sãamsã? Bãadã kũum sã n wa kolgdẽ, a nebã manesem segd n yɩɩ wãna? Bõe yĩng tɩ yɩl n ges ned sẽn bẽed a yõor bãag yell pa nana rũndã-rũndã? D reng n gom rẽ yelle.

BŨMB SẼN PA NANA RŨNDÃ-RŨNDÃ

Yʋʋm kobs sẽn looge, baa tẽns nins sẽn tar laogã pʋgẽ, nebã ra pa vɩ n kaoosdẽ ye. Bã-longdsã la agsɩdã-rãmbã ra kʋʋda nebã tao-tao. Pa nebã fãa n da tõe n kẽng logtor yir ye. Kɩtame tɩ ra wae n yaa bãadã zak rãmb n da get a yell yiri, hal n tãag a kaalem. La rũndã-rũndã, yɛlã toeemame.

Logtoɛɛmbã bãngr sẽn paasã kɩtame tɩ b tõe masã n zab ne bãasã sõma. Bãas n be n da kʋʋd nebã tao-tao pĩndã. La masã, logtoɛɛmbã tõogame tɩ neb sẽn bẽed bã-kãens tõe n vɩɩmd n kaoos yʋʋma. Yaa sɩd tɩ bãadã yõor na n wogla bilfu, la bãagã na n ket n bee ne-a. Naoor wʋsgo, bãagã komsd-a-la hal wʋsgo, t’a pa le tõe n ges a meng yell ye. Sã n wa yaa woto, bãadã yell gesg lebgda toog wʋsgo.

Rẽ n so tɩ lebg logtor yiyã la bãad-rãmbã wae n maand kaalem. Rũndã-rũndã, pa neb wʋsg n zã  bãad hal t’a wa maan kaalem ye. Neb nins sẽn zoe n yã ned t’a kiidẽ wã sõor pa waoog ye. Nina tõe n yɛɛsdame meng n pa rat n ges b zakã ned sẽn bẽed yelle, bala a pa mi bãagã sẽn na n baas to-to ye. La bõe n tõe n sõng-y yel-kãnga pʋgẽ?

PĨND-Y N SIGL-Y BŨMB FÃA

Wa a Dorinn kibarã sẽn wilgdã, neb wʋsg sã n wa wʋm tɩ logtoɛɛmb yeel tɩ b ned bẽeda bãag sẽn na n tũ ne a yõore, sãamda b sũur hal wʋsgo. Baa yell a woto sẽn wat ne yɩɩre, rabeem la sũ-sãamsã, bõe n tõe n sõng-y tɩ y segl y mense? Wẽn-sakd a ye n da pʋʋs Wẽnnaam n yeel-a yaa: “Zãms-y tõnd tɩ d sõd d rasmã neere, tɩ tõnd tõe n paam yam.” (Yɩɩn-sõamyã 90:12) Y tõe n pelga y pʋg n pʋʋs Wẽnnaam a Zeova n kos t’a kõ-y yam tɩ y tõog n ‘sõd y rasmã neere,’ sẽn na yɩl tɩ y sẽn na n maan bũmb nins rasem a wãna sẽn ket nand tɩ y nedã maan kaalmã yãk nenga.

La rẽnda y sigl bũmb fãa. Y nedã sã nan ket n tõe n gome, yɩta sõma tɩ sã n tõe bɩ y sõs ne-a, n bãng a sẽn dat tɩ ned ning yẽsd ne logtoɛɛmbã yẽ tɩbsgã wɛɛngẽ, sã n wa mik tɩ bãagã kɩtame t’a pa le tõe n yẽs ne-ba. Y sã n deng n yẽs ne taab n bãng a sã n datame tɩ b tɩ gãneg-a logtor yiri, wall a sã n data tɩbsg kẽere, na n kɩtame tɩ mo-yõsr ra zĩndi, la sõng me tɩ zakã ned ning sẽn na n yẽsd ne logtoɛɛmbã ra wa ningd a meng taal ye. Y sã n deng n yẽs ne taab tɩ bũmb fãa yaa vẽeneg woto, na n sõngame tɩ zakã rãmb tõog n ges bãadã yell sõma. Biiblã yeelame: “Yẽsg sã n kaẽ, ned ka tõe n maan bũmb ye.”—Yel-bũnã 15:22, Wẽnnaam Sebre, 1983.

Y SẼN TÕE N MAAN N SÕNGE

Naoor wʋsgo, sẽn get-a bãadã yellã sẽn segd n maan n yɩɩd yaa bels bãadã. Ned sã n bẽed a yõor bãaga, a sẽn dat yaa a zakã neb wilg tɩ b nong-a lame la tɩ b bee ne-a. Wãn to la y tõe n maan dẽ? Y tõe n yɩɩlame wall y karem sebr t’a kelge. La segdame tɩ yɩ yɩɩl wall sɛb goam sẽn noom-a la kengd a raoodo. Bãad-rãmb kẽer sã n paam tɩ b zakã ned gãd b nug n gom ne-b ne bʋgsem, kengda b pɛlga.

Sẽn wat n get-b bãadã sã n togs b yʋʋre, nafda bãadã me. Sebr a yembr yeelame: “Baa ned sã n kolg kũum, a ket n wʋmdame. Baa sã n wõnd a soabã pa le mi bũmbu, a tõe n ket n wʋmda sõma. Rẽnd y sã n wa be ne-a, y segd n gũusame n da wa gom goam y sẽn pa na n sak n togs a sẽn wa n ket n mi a nengã ye.”

Sã n tõe bɩ y naag taab n pʋʋse. Biiblã wilgame tɩ tʋm-tʋmd a Poll ne a tũud-n-taasã wa n bee yel-kɛgeng pʋgẽ, hal n da pa mi b sã n na n põsame ye.  Ãnd sõngr la b bao-yã? A Poll yeela a tẽed-n-taasã yaa: “Yãmb mens me sẽn sõng tõnd n pʋʋsd tõnd yĩngã, woto, Wẽnnaam na n leoka neb wʋsg pʋʋsg n sõng tõndo.” (2 Korẽnt-rãmbã 1:8-11) Ned sã n be zu-loe-kɛgeng pʋgẽ, wall a bẽeda bã-kɛgenga, pʋʋsgã tõe n naf-a-la wʋsgo.

SAK-Y YƐLÃ SẼN YAA TO-TO WÃ

Naoor wʋsgo, f sã n miẽ tɩ pa na n kaoos la ned f sẽn nong wʋsg maan kaalem, sãamda sũuri. F sũur sã n sãam me, f bee bʋʋm. Bala Wẽnnaam pa naan ninsaal n dat t’a ki, ninsaal mengã pʋd n pa rat n ki ye. (Rom-dãmbã 5:12) Wẽnnaam Gomdã yeelame tɩ kũumã yaa “bɛ.” (1 Korẽnt-rãmbã 15:26) Rẽnd d sẽn pa rat n tags tɩ d ned na n wa maana kaalmã yaa bũmb sẽn zemse.

La bãadã zak rãmb sã n deng n tags yɛlã sẽn tõe n yɩɩ to-to wã, tõe n sõngame tɩ b rabeemã booge, tɩ b tõog n maan bũmb fãa wa b sẽn tõe, tɩ ra nams-b wʋsg ye. Zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yaa “Sã n wa ket semen a wãna” wilgda yɛl kẽer sẽn tõe n zĩndi, bãadã kũum sã n wa kolgdẽ. Yaa sɩd tɩ pa bãad fãa la yel-kãensã paamd ye. Tõe me tɩ pa na n yɩ pʋgd-pʋgd wa b sẽn wilgã ye. La yel-kãensã paamda bãad-rãmb wʋsgo.

Y bãadã kaalem poore, yɩta sõma tɩ y bool y zoa sẽn zoe n sak n sõng-y bãagã sasa. Tõe n yɩ tɩlɛ tɩ b sõng sẽn da get-b bãadã yellã la zakã neb tɩ b bas b yam tɩ bãadã paama a menga, la t’a pa le namsd ye. Wẽnnaam sẽn yaa d naandã yeelame tɩ “sẽn ki-bã ka leb n mi bũmbu,” tɩ kɩt tɩ d tõe n bas d yam tɩ b pa le namsd ye.—Koɛɛg soaba 9:5.

SẼN NA N SÕNG-A YÃMB N TƖ YƖƖDÃ

D pa segd n zãgs ned baa a ye sõngr ye

Y ned sã n wa bẽed a yõor bãaga, tara yõod wʋsg tɩ y teeg Wẽnnaam. A kaalmã poore, kell-y n teeg-y Wẽnnaam y sũ-sãangã pʋgẽ. A tõe n tũu ne neb a taabã goam la b tʋm-tʋmdɩ, n sõng-yã. A Dorinn yeelame: “Mam bãngame tɩ m pa segd n zãgs ned baa a ye sõngr ye. Sɩd me, nebã sõng-d-la hal kẽengo. Maam ne m sɩdã ra nee vẽeneg tɩ yaa wa a Zeova n yet-d yaa: ‘Mam bee ne yãmba, n na n sõng-y yellã fãa pʋgẽ.’ M pa na n tol n yĩm rẽ ye.”

Vẽenega, yaa a Zeova n na n sõng yãmb n tɩ yɩɩda. A sẽn yaa d naandã, a mii d sũ-sãangã võore, la rẽ sẽn namsd tõnd to-to wã. A tõe n sõng-d-la ne bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ wã, la a keng d raood tɩ d tõog n mao ne yellã. A sɩd rata ne a sũur fãa n maan rẽ. Sẽn yɩɩd menga, a pʋlmame tɩ ka bilfu, a na n sãama kũumã wakat fãa yĩnga, la a vʋʋg neb milyaar-dãmb sẽn ki t’a tẽr b yellã. (Zã 5:28, 29; Vẽnegre 21:3, 4) Wakat kãnga, d na n yeela wa tʋm-tʋmd a Poll yaa: “Kũum, fo tõogrã bee yɛ? Kũum, fo toogã bee yɛ?”—1 Korẽnt-rãmbã 15:55.

^ sull 2 D toeema yʋyã.