Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam Rĩungã sã n wa so dũniyã gilli, nebã “na n paama vɩ-bãane, ne sũ-noog meng-menga.”—Yɩɩn-sõamyã 37:11.

Bõe la Biiblã yeta?

Bõe la Biiblã yeta?

Y sã n maand yɩɩr tɩ looge, Biiblã tõe n sõng-y lame bɩ?

Y na n leokame tɩ . . .

  • n-ye

  • ayo

  • m pa mi ye

Biiblã sẽn yete

“Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba [Wẽnnaam], bala, bãmb n get yãmb yelle.” (1 Pɩyɛɛre 5:7) Biiblã yetame tɩ y bas y yam tɩ Wẽnnaam tõe n sõng-y lame tɩ y yɩɩrã booge.

Rẽ wɛɛngẽ, bõe me la d tõe n bãng Biiblã pʋgẽ?

  • Ne pʋʋsgã maasem, y tõe n paama “Wẽnnaam laafɩ” wã, tɩ y yɩɩrã booge. —Filip-rãmbã 4:6, 7.

  • Wẽnnaam Gomdã kareng me tõe n sõng-y lame tɩ y tõog n mao ne zu-loeesã. —Matye 11:28-30.

Wakat n wat tɩ ned pa na n le maan yɩɩr bɩ?

Neb kẽer yetame . . . tɩ ninsaal pa tõe n vɩ tɩ zu-loees la yɩɩr kaẽ ye. Sãnda tẽedame tɩ yaa ned kũum poor bal la a tõe n paam a meng ne yɩɩre. La yãmb yẽ?

Biiblã sẽn yete

Wẽnnaam na n kɩtame tɩ bũmb nins fãa sẽn wat ne yɩɩrã sa. “Kũum kõn leb n zĩnd ye, la sũ-sãang wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye.”—Vẽnegre 21:4.

Rẽ wɛɛngẽ, bõe me la d tõe n bãng Biiblã pʋgẽ?

  • Wẽnnaam Rĩungã sã n wa so dũniyã gilli, nebã na n vɩɩ laafɩ la bãan pʋgẽ.—Ezayi 32:18.

  • Zu-loees la yɩɩr pa na n le zĩnd ye. Nebã na n yĩma rẽ fãa yelle.—Ezayi 65:17.