Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sẽn yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã, d paamda sũ-noog wʋsgo

D sẽn yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã, d paamda sũ-noog wʋsgo

“Tõnd sẽn yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã yĩnga, tõnd kota yãmb tɩ y ra bas bark ninga yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ wã tɩ yɩ zaalem ye.”—2 KOR. 6:1.

YƖƖLA: 75, 74

1. Baa a Zeova sẽn yaa pãng sẽn ka to soabã, bõe la a kɩtd tɩ malɛgs la ninsaalb maandẽ?

A ZEOVA yaa Wẽnnaam sẽn ka to, la bũmba fãa Naanda. A yamã la a pãngã ka koak ye. Daar a ye, a sõnga a Zoob t’a wʋm rẽ võore. Rẽ poore, a Zoob yeela woto: “Mam miime tɩ yãmb tõee bũmb fãa. Yãmb sã n dat n maan bũmbu, ned ka tõe n gɩdg-a ye.” (Zoob 42:2, Wẽnnaam Sebre, 1983) Yaa sɩd t’a Zeova tõe n maana bũmb ning fãa a sẽn date, n pa bao sõngr ye. La a nonglmã yĩnga, a kõta malɛgs la ninsaalb tʋʋma, a raabã pidsg yĩnga.

2. Tʋʋm-bʋg sẽn tar yõod la Wẽnnaam kɩt t’a Zeezi tʋme?

2 Wẽnnaam a Zeova reng n naana a Bi-ribl a Zeezi n yaool n naan bõn-naands a taabã. Rẽ poore, a kɩtame t’a Bi-riblã sõng-a n naan bũmb a taabã. (Zã 1:1-3, 18) Tʋm-tʋmd a Poll goma a Zeezi yell n yeele: “Bãmb n naan bũmb nins fãa sẽn be yĩngr wall tẽng zugu, sẽn be yãab la sẽn ka tõe n yã, naam gɛyã, rĩm-dãmba, pãn-soaadba, la noyã. Bãmb n naan fãa b  mengã yĩnga.” (Kol. 1:15-17) Rẽnd a Zeova pa kõ a Bi-riblã tʋʋmd sẽn tar yõod bal ye. A kɩtame tɩ malɛgsã la ninsaalbã bãng rẽ. A sẽn maan woto wã, a zẽka a Zeezi zugu.

3. Bõe la a Zeova kõ a Ãdem noor t’a maane, la bõe yĩnga?

3 A Zeova kõo ninsaalb me tʋʋmã. Wala makre, a kɩtame t’a Ãdem pʋd rũmsã yʋya. (Sɩng. 2:19, 20) A ra segd n deng n maaga a yĩng n ges rũng fãa yalẽ la a manesem sẽn yaa to-to, n pʋd-a yʋʋre. Mams-y n ges-y tʋʋm-kãngã sẽn yɩ a Ãdem noog to-to! Yaa a Zeova n naan rũmsã fãa. Rẽnd a ra tõe n pʋd-b-la yʋy a toore. La a sẽn nong a Ãdmã yĩnga, a kɩtame t’a pʋd rũmsã yʋyã. Wẽnnaam kõ a Ãdem tʋʋmd a to me. A ra segd n tʋmame, hal tɩ arzãnã wa yalg n pid dũniyã gilli. (Sɩng. 1:27, 28) La a Ãdem pa kell n tʋm tʋʋm nins a Zeova sẽn kõ-a wã ye. Rẽ waa ne yel-beedo, tɩ yẽ ne a kambã la a yagensã fãa namsdẽ.—Sɩng. 3:17-19, 23.

4. Bõe la Wẽnnaam kɩt tɩ neb kẽer maan a raabã pidsg yĩnga?

4 Kaoosg zugẽ, Wẽnnaam kõo neb a taab me tʋʋma. Wala makre, a kɩtame t’a Nowe ka koom koglg tɩ yẽ ne a zakã rãmb põs sa-kãsengã sasa. A tʋma a Moyiiz t’a tɩ yiis Israyɛll nebã Ezɩpti. A kɩtame t’a Zozoe lʋɩ Israyɛll nebã taoore, n tall-b n kẽng kãabg tẽngẽ wã. A Zeova kõ a Salomo noor t’a me wẽnd-doog Zeruzalɛm. A kɩtame t’a Maari rog a Zeezi. A Zeova kõo nin-kãensã n paas wẽn-sakdb a taab tʋʋma, a raabã pidsg yĩnga.

5. Tʋʋm-bʋg la tõnd ned kam fãa tõe n tʋme, la ra yaa tɩlɛ t’a Zeova kõ tõnd tʋʋm-kãng bɩ? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

5 Rũndã-rũndã, a Zeova ratame tɩ d teel a Rĩungã wa d sẽn tõe tɛka. Rẽ wɛɛngẽ, tʋʋm toor-toor la d tõe n tʋme. Yaa sɩd tɩ tʋʋm n be tõnd neb kẽer sẽn pa tõe n tʋm ye. La tõnd ned kam fãa tõe n moona Rĩungã koe-noogã. A Zeova ra tõe n moona koɛɛgã a toore. A ra tõe n paa saasẽ n gom ne ãdem-biisã. A Zeezi pʋd n yeelame t’a Zeova tõe n kɩtame tɩ kugã gom a Rĩungã rĩm yelle. (Luk 19:37-40) La a Zeova paka sor tɩ d lebg a ‘tʋmd-n-taase.’ (1 Kor. 3:9) Tʋm-tʋmd a Poll goma rẽ yell n yeel woto: ‘Tõnd sẽn yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã yĩnga, tõnd kota yãmb tɩ y ra bas bark ninga yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ wã tɩ yɩ zaalem ye.’ (2 Kor. 6:1) Tõnd sẽn paam n yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã yaa zu-zẽkre. Leb n kõt-d-la sũ-noogo. Bɩ d ges bũmb nins sẽn kɩt tɩ yaa woto wã.

D SẼN YAA WẼNNAAM TƲMD-N-TAASÃ, D PAAMDA SŨ-NOOGO

6. Bõe la Wẽnnaam pipi Bi-riblã yeel yẽ sẽn wa n naag a Ba wã n tʋmdẽ wã wɛɛngẽ?

6 Hal pĩnd wẽndẽ n tãag masã, neb nins sẽn tʋmd a Zeova tʋʋmã paamda sũ-noogo. Makre, nand tɩ Wẽnnaam pipi Bi-riblã wa tẽngã zugu, a yeela woto: “Zu-soabã reng n naana maam n yaool n naan b bũmba fãa.” A paasame: ‘Mam da bee bãmb sɛɛgẽ wa tʋʋm-mita, n kõt bãmb sũ-noog raar fãa. La mam tara sũ-noog bãmb nengẽ wakat fãa.’ (Yel. 8:22, 30, Wẽnnaam Sebre, 1983) A Zeezi ra tʋmda ne a Ba wã ne sũ-noogo. Bõe yĩnga? Yaa a sẽn da maan bũmb ninsã, n paas a sẽn da mi t’a Ba wã nong-a lame wã. La tõnd yẽ?

Tʋʋmd beeme n tar bark n yɩɩd d sẽn na n sõng ned t’a bãng Wẽnnaam la a raabã sɩda? (Ges-y sull a 7)

7. Bõe yĩng tɩ koe-moonegã noogd sũuri?

7 A Zeezi yeelame tɩ kũun la reegr fãa kõta sũ-noogo. (Tʋʋ. 20:35) Sɩd me, b sẽn wa n sõng tõnd tɩ d bãng a Zeova wã, d sũur yɩɩ noogo. Tõnd me sã n sõngd  ned sẽn na yɩl t’a bãng sɩdã, noom-d lame. Bõe yĩnga? Bala, d ne a soabã sẽn wʋmd Biiblã goam võor tɩ noom-a wã. D ne a sẽn maand to-to n paasd yẽ ne Wẽnnaam zoodã pãngã me. Sẽn paase, d sã n get a sẽn toeemd a vɩɩmã la a sẽn get yɛlã to-to wã, d sũur yaa noogo. Vẽenega, tʋʋmd ka be t’a yõodã ta koe-moonegã ye. D sã n moond koɛɛgã, sõngdame tɩ neb nins sẽn na n sak n maneg b yell ne Wẽnnaamã tõe n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa.—2 Kor. 5:20.

8. Bõe la neb kẽer yeel b sẽn paam n yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã wɛɛngẽ?

8 Yaa sɩd tɩ d sã n paam ned sẽn nong koɛɛgã, noom-d lame. La d sẽn mi tɩ d sẽn moondã nooma a Zeova, la t’a nanda modgr ning d sẽn maandã me noom-d lame. (Karm-y 1 Korẽnt-rãmb 15:58.) A Marko sẽn be Itali wã yeela woto: “Mam sẽn mi tɩ m maanda m sẽn tõe fãa a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, la m kɩs sɩd t’a pa na n tol n yĩm dẽ wã, noom-m-la wʋsgo.” A Farãnko me sẽn be Itali wã yeela woto: “Baa tõnd mengã sẽn tõe n pa nand modgr ning d sẽn maandã, a Zeova tũnugda ne a Gomdã la ne bũmb a taaba, n tẽegd tõnd daar fãa t’a nong-d lame, la tɩ bũmb nins fãa d sẽn maandã tara yõodo. Yaa rẽ la a Zeova tʋmd-n-taarã sẽn noom maam wʋsgo, la kɩt tɩ m vɩɩmã be barkã.”

PAASDA TÕND NE WẼNNAAM ZOODÃ, LA KƖTDẼ TƖ D NONG TAABA

9. Bõe n wilgd t’a Zeova ne a Zeezi zemsda taaba, la bõe yĩnga?

9 D sã n tʋmd ne ned d sẽn nonge, d bãngd-a lame n paasdẽ, tɩ d zoodã me pãng paasdẽ. D bãngda a zʋg-sõma wã, a sẽn dat n wa maan bũmb nins a Zeova tũudmã pʋgẽ, la a sẽn maood to-to sẽn na yɩl n tõog n maan dẽ wã. A Zeezi tʋma ne a Zeova n kaoos wʋsgo. Tõe tɩ b tʋma ne taab n maan yʋʋm milyaar-dãmba. Rẽ kɩtame tɩ b nong taab hal sõma, tɩ bũmb pa tõe n sãam b zems-n-taarã ye. A Zeezi goma yẽ ne a Zeova sẽn zemsd taab to-to wã yelle, n yeel woto: “Maam ne m ba, tõnd yaa yembre.” (Zã 10:30) B sɩd zemsda taab sõma, n naagd taab n tʋmdẽ.

10. Wãn to la koɛɛgã mooneg paasd tõnd ne a Zeova zoodã pãnga, la kɩtdẽ me tɩ d maneg n nong taaba?

10 Daar a yembre, a Zeezi pʋʋsa a Zeova n kos t’a kogl a karen-biisã. A ra ratame tɩ b ‘lebg yembre,’ wa yẽ ne a Ba wã sẽn yaa yembrã. (Zã 17:11) D sã n tũud Wẽnnaam noyã, la d moond koɛɛgã, sõngd-d lame tɩ d bãngd a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã n paasdẽ. D bãngda d sẽn segd n teeg-a wã võore, la d sẽn segd n sak t’a wilg-d sorã me võore. D sã n modgd n dat n paas tõnd ne Wẽnnaam zoodã pãnga, a sõngd-d lame. (Karm-y Zak 4:8.) Sẽn paase, tõnd ne d tẽed-n-taasã na n maneg n noomame, bala d zu-loeesã wõnda taaba, bũmb nins sẽn kõt-d sũ-noogã  yaa yembre, tɩ d sẽn dat n maan bũmb ninsã me yaa yembre. D naagda taab n tʋmdẽ, la d be ne taab noog la toog sasa. A Oktaviya sẽn be Gãrãnd Bertayn wã yeela woto: “Mam sẽn tʋmd a Zeova tʋʋmdã kɩtame tɩ m paam zo-rãmb sẽn nong-m wʋsgo. Bala bũmb ning tõnd fãa sẽn datã yaa yembre.” Yaa vẽeneg tɩ yãmb me tagsda woto. D sã n ne d tẽed-n-taasã sẽn modgd n dat n ta a Zeova yamã, kɩtdame tɩ d maneg n nong-ba.

11. Bõe n wilgd tɩ dũni-paalgã pʋgẽ, d na n maneg n nonga Wẽnnaam la d tẽed-n-taasã?

11 Yaa sɩd tɩ rũndã-rũndã menga, d nonga Wẽnnaam la d tẽed-n-taasã. La dũni-paalã pʋgẽ, d na n maneg n nong-b lame. D na n deega neb nins sẽn na n vʋʋgã ne sũ-noogo, la d sõng-b tɩ b bãng a Zeova. Sẽn paase, Kirisã naam sasa, d na n naaga taab n tʋm n kɩt tɩ tẽngã gill lebg arzãna. Tarẽ-tarẽ, d na n wa lebga neb sẽn zems zãnga. Rẽ fãa na n yɩ-d-la noog wʋsgo. Ãdem-biisã na n zemsda taaba, n tar zood sõma me ne Wẽnnaam. Wakat kãnga, Wẽnnaam na n ‘puka a nugu,’ tɩ ‘sẽn vɩ-bã fãa paam b sẽn dat tɩ seke.’—Yɩɩn. 145:16.

D SẼN YAA WẼNNAAM TƲMD-N-TAASÃ KOGEND-D LAME

12. Wãn-wãn la koe-moonegã kogend tõndo?

12 D segd n mao n kogla tõnd ne a Zeova zoodã. Bala, d be a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ, n yaa neb sẽn pa zems zãng me. Rẽnd d sã n pa gũusi, d tõe n wa rɩka dũniyã nebã togs-n-taar nana-nana, n get yɛlã wa bãmba, la d maand wa bãmba. D tõe n maka dũniyã yamã ne koom sẽn dat n peeg tõndo. Yɩl tɩ koomã ra tõog n loog ne-do, rẽnda d wɩsg d meng n dugi. Woto me, d sã n pa rat n dɩk dũniyã neb naoore, rẽndame tɩ d mao ne d pãng fãa. La wãn to la koɛɛgã mooneg kogend tõndo? D sã n moond koɛɛgã, d tagsda bũmb nins sẽn tar yõodã yelle. D pa na n tagsd yɛl sẽn tõe n koms d tẽebã yell ye. (Fili. 4:8) Sɩd me, koɛɛgã mooneg kɩtdame tɩ d maneg n kɩs sɩd ne bũmb nins d sẽn tẽedã, la tẽegd tõnd Wẽnnaam pʋlemsã la a saglsã. Sẽn paase, sõngd-d lame tɩ d kell n bob zab-teed nins Wẽnnaam sẽn kõtã.—Karm-y Efɛɛs-rãmb 6:14-17.

13. Bõe la Ostrali saam-biig yeel koe-moonegã wɛɛngẽ?

13 D sã n moond koɛɛgã, n zãmsd Biiblã la d sõngd d tigingã nebã, kogend-d lame. Bala, kɩtdame tɩ d pa tar sẽk n tagsd d zu-loeesã yell ye. A Zowɛll sẽn be Ostrali wã yeela woto: “Koe-moonegã sõngda maam tɩ m pa yĩmd yɛlã sẽn sɩd yaa to-to rũndã-rũndã wã ye. Sõngd-m lame tɩ m tẽegdẽ tɩ ãdem-biisã maooda ne zu-loees wʋsgo, la tɩ m sẽn tũud Biiblã saglsã nafd-m lame. Koe-moonegã sõngda maam tɩ m bɩɩsd sik-m-menga, la sõngd-m me tɩ m teegd a Zeova la m tẽed-n-taasã.”

14. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d sẽn ket n moond koɛɛgã yaa kaset tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bee ne-do?

14 Koe-moonegã kɩtdame tɩ d maneg n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bee ne-do. Ad makr sẽn wilgd rẽ: Mams-y wa b sẽn na n dɩk yãmb tʋʋmde, tɩ yaa bur la y segd n gilgd n kõt yãmb sakã neba. Yãmb tʋʋmdã pa tar yaoodo, tɩ leb n yaa yãmb n segd n ges y meng yelle. Sẽn paase, neb wʋsg pa rat yãmb burã ye. Y sẽn pʋɩt-a wã meng kɩtame tɩ kẽer kis yãmba. Y na tõog n tʋm tʋʋmdã n kaoos sɩda? Tõe tɩ y koms raood tao-tao, n bas tʋʋmdã. Woto me, tõnd wʋsg yiisda d ligdi, la d baood sẽk n moond koɛɛgã. Sẽn paase, nebã yaanda tõndo, la b kis tõnd menga. La ne rẽ fãa, d ket n  wɩngda ne koɛɛgã moonego. Rẽnd yaa vẽeneg tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã bee ne tõndo.

D WILGDAME TƖ D NONGA WẼNNAAM LA D TAABÃ

15. Bõe yĩng tɩ koɛɛgã mooneg tar yõod Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ?

15 Bõe yĩng tɩ koɛɛgã mooneg tar yõod Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ? Sɩngrẽ wã, Wẽnnaam da ratame tɩ ninsaalbã vɩɩmd tẽngã zugu, n da tol n ki ye. La baa a Ãdem yel-wẽndã poore, Wẽnnaam pa toeem a raabã ye. (Eza. 55:11) A pʋd n maana bũmb n na n kɩt tɩ ãdem-biisã wa paam b mens ne yel-wẽndã la kũumã. Bõe la a maan-yã? A tʋma a Zeezi tẽngã zug t’a wa ki tɩ yɩ maoongo. La ãdem-biisã sã n dat n dɩ a maoongã nafa, b segd n saka Wẽnnaam. Rẽ n so t’a Zeezi wilg nebã Wẽnnaam daabã, la a yeel a karen-biisã tɩ bãmb me maan woto. Rũndã-rũndã, d sã n moond koɛɛgã n sõngd nebã n dat tɩ b lebg Wẽnnaam zo-rãmba, d naaga Wẽnnaam n sõngd-ba, n dat tɩ b wa paam b mens ne yel-wẽndã la kũumã.

16. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ d sã n moond koɛɛgã, d sakda tõod nins sẽn yaa kãsems n yɩɩdã?

16 D sã n sõngd nebã n dat tɩ b bãng vɩɩm sẽn pa satã sore, d wilgdame tɩ d nong-b lame, la tɩ d nonga a Zeova. Bala, a ratame tɩ neb buud fãa “paam fãagre, la b tõog n bãng sɩdã.” (1 Tɩm. 2:4) Daar a ye, fariziẽ n sok a Zeezi n dat bãng tõod nins Wẽnnaam sẽn da kõ Israyɛll nebã sʋka, bʋg n yaa kãseng n yɩɩda. A Zeezi leokame n yeel woto: “‘Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩgã fãa, la ne f tagsgã fãa.’ Yẽnda n yaa pipi tõogo, n leb n yɩɩd b fãa. La tõog a to me sẽn pʋgd yẽnda n yaa kãseng wa yẽnda: ‘Nong f to wa f menga.’” (Mat. 22:37-39) D sã n moond koɛɛgã, d sakda tõ-kãensã.—Karm-y Tʋʋm 10:42.

17. Bõe yĩng tɩ y sẽn paam n moond koɛɛgã noom yãmba?

17 A Zeova bobla tõnd tʋʋmd sẽn sɩd tar barka. D sẽn moond koɛɛgã, d paamda sũ-noogo, paasda tõnd ne a Zeova zoodã pãnga, la kɩtdẽ tɩ tõnd ne d tẽed-n-taasã moor noomẽ. Koɛɛgã mooneg paasda d tẽebã pãng me. Sẽn paase, d sẽn moond koɛɛgã, d wilgdame tɩ d nonga Wẽnnaam la d taabã. Rũndã-rũndã, neb milyõ-rãmb n tũud a Zeova dũniyã gill zugu. Yaa kamb la kãsemba, rakãag-rãmb la naong rãmba, neb sẽn tar keelem la neb laafɩ sẽn pa waooge. La baa b yɛlã sẽn pa yembrã, b ned kam fãa maanda a sẽn tõe n moond koɛɛgã. A Sãntall sẽn be Fãrensã yeela gomde, tɩ d fãa miẽ t’a bee bʋʋm. A yeelame tɩ yaa wa a Zeova sẽn yaa pãng sẽn ka to soabã, bũmb fãa Naandã, la sũ-noog soabã sẽn tʋm yẽ, n bas n yeel woto: “Kẽnge, tɩ gom mam yʋʋr yĩnga. Gom ne f sũur fãa. Mam na n kõo foom pãnga. F tara m Gomdã sẽn yaa Biiblã. M na n kɩtame tɩ malɛgsã ne f tẽed-n-taasã sõng-fo. M na n sõngd-f lame tɩ f minimã paasdẽ, la m wilgd-f f sẽn segd n maanega.” A Sãntall paasa woto: “Ad d sẽn paam n maand Wẽnnaam raabã n yaa a tʋmd-n-taasã sɩd yaa zu-zẽkre!”