Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kell-y n “wɩng-y ne ba-biir nonglem”

Kell-y n “wɩng-y ne ba-biir nonglem”

“Wɩng-y ne ba-biir nonglem.”—EBRE. 13:1.

YƖƖLA: 72, 119

1, 2. Bõe yĩng t’a Poll gʋls lɛtr n tool ebre-rãmb nins sẽn da lebg kiris-nebã?

YƲƲMD 61 soabã tɩ kiris-neb nins sẽn da be Israyɛll soolmẽ wã ra zĩi bãane. Yaa sɩd tɩ tʋm-tʋmd a Poll ra bee bãens roogẽ, la a ra saagdame tɩ pa na n kaoos la b yiis-a ye. Rẽ tɩ b ra zoe n yiisa a tũud-n-taag a Tɩmote. Bãmb b yiibã ra magdame n na n tɩ kaag b tẽed-n-taasã Zʋʋde soolmẽ wã. (Ebre. 13:23) La yell n da na n maan yʋʋm a nu rẽ poore, tɩ yɩ tɩlɛ tɩ Zʋʋde kiris-nebã maan bũmb zĩig pʋgẽ. Yaa Zeruzalɛm kiris-nebã la yel-kãng ra pak n yɩɩda. Bõe yĩnga? A Zeezi ra yeela a karen-biisã tɩ b sã n wa yã sodaas sẽn gũbg Zeruzalɛm, b segd n yɩɩ tao-tao n zoe n yi tẽngã.—Luk 21:20-24.

2 Rẽ t’a Zeezi sẽn togs bãngr-gomdã taa yʋʋm 28. Yʋʋm 28 wã pʋgẽ, zʋɩf-rãmb nins sẽn lebg kiris-neb n vɩ Israyɛllã paama namsg buud toor-toore. La b kell n saka Wẽnnaam. (Ebre. 10:32-34) La a Poll ra miime tɩ mak-toaag b sẽn zɩ n paam n da wate, tɩ na n yɩ tɩlɛ tɩ b tall tẽeb sẽn tar pãnga. (Mat. 24:20, 21; Ebre. 12:4) A rat n sõng-b lame tɩ b segl b mense, tɩ sẽn wa n yaa a soab bɩ b tõog  toogo. B segd n paama sũ-mare, la tẽeb sẽn tar pãng sẽn na yɩl n tũ a Zeezi saglgã, n zoe n yi tẽngã n paam n põse. (Karm-y Ebre-rãmb 10:36-39.) Rẽ n so t’a Zeova vẽneg a Poll t’a gʋls kiris-nin-kãens lɛtre, sẽn na yɩl n sõng-b tɩ b segl b mense. Lɛt-kãng bee Biiblã pʋgẽ rũndã-rũndã, tɩ b boond-a tɩ Ebre-rãmbã sebre.

3. Bõe yĩng tɩ d segd n bao n wʋm Ebre-rãmbã sebr sẽn yet bũmb ningã võore?

3 Rũndã-rũndã, tõnd a Zeova nin-buiidã segd n bao n wʋma Ebre-rãmbã sebr sẽn yet bũmb ningã võore. Bõe yĩnga? Tõnd yɛlã wõnda pipi kiris-neb nins sẽn da be Zʋʋde wã. Tõnd vɩɩ yaoolem wakatã tɩ yaa toogo, tɩ wẽn-sakdb wʋsg paamd namsg buud toor-toore. (2 Tɩm. 3:1, 12) La tõnd wʋsg zĩi bãane, tɩ b pa namsd tõnd vẽeneg-vẽeneg d tẽebã yĩng ye. La tõnd me segd n yɩɩ gũusdba, wa a Poll wakatẽ kiris-nebã. Bõe yĩnga? Ka la bilfu, yel-kãseng d sẽn zɩ n yã n na n maane, tɩ yɩ tɩlɛ tɩ d tall tẽeb sẽn tar pãng n tõog n kell n sak Wẽnnaam.—Karm-y Luk 21:34-36.

4. Yʋʋmd 2016 vɛrse wã yaa bʋgo, la bõe yĩng tɩ rẽ zemse?

4 Bõe n tõe n sõng-d tɩ d segl d mens n gũ yell ning sẽn na n wa ka la bilfã? Ebre-rãmbã sebr pʋgẽ, a Poll togsa goam wʋsg sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d paas d tẽebã pãnga. A gomd a ye sẽn tar pãng wʋsg n be Ebre-rãmb 13:1. Be, a yeela woto: “Wɩng-y ne ba-biir nonglem.” Gom-kãens la b yãk tɩ yaa yʋʋmd 2016 vɛrse wã.

Yʋʋmd 2016 vɛrse wã la woto: “Wɩng-y ne ba-biir nonglem.” —Ebre-rãmbã 13:1

BA-BIIR NONGLMÃ YAA BÕE?

5. Ba-biir nonglmã yaa bõe?

5 Ba-biir nonglmã yaa bõe? Gɛrk gom-bil ning a Poll sẽn pʋdã yaa “filadɛlfiya.” A võorã yaa “nong f ba-biiga.” Gom-bi-kãng bilgda nonglem ning sẽn be zag-yɛng neb sʋkã, wall ned ne a zoa hakɩɩk sẽn nong taab to-to wã. (Zã 11:36) Tõnd pa yet tɩ d yaa saam-biis bal ye. D sɩd yaa saam-biisi. (Mat. 23:8) A Poll yeela woto: “Nong-y taab ne ba-biir nonglem. Nand-y taaba, n tagsd taab yelle.” (Rom. 12:10) Gom-kãensã wilgdame tɩ d segd n nonga d tẽed-n-taasã ne d sũur fãa. Saam-biir nonglmã, n paas Biiblã sẽn yeel tɩ d segd n nonga taabã kɩtame tɩ zood hakɩɩk la zems-n-taar be tõnd sʋka.

6. Sã n yaa ne kiris-ned hakɩɩka, ãnda n yaa a ba-biiga?

6 Biibl-mit a ye yeelame tɩ “kiris-nebã sɛb sẽn yãk b toogo, sɛb a taabã pa wae n gomd ‘ba-biir nonglmã’ yell ye.” Pĩnd wẽndẽ zʋɩf-rãmbã ra tõe n boola ned sẽn pa b zakã ned tɩ b “ba-biiga.” La b ra pa sakd n bool ned sẽn pa zʋɩf tɩ b ba-biig ye. La sã n yaa ne kiris-neb hakɩɩkã, baa b tẽed-n-taag sẽn yaa tẽng ning neda, a yaa b “ba-biiga.” (Rom. 10:12) A Zeova n sõng tõnd tɩ d nong d saam-biisã. (1 Tes. 4:9) La bõe yĩng tɩ d segd n kell n wɩng ne ba-biir nonglmã?

BÕE YĨNG TƖ D SEGD N WƖNG NE BA-BIIR NONGLEM?

7. a) Sẽn yɩɩd fãa, bõe yĩng tɩ d segd n nong d saam-biisã? b) Bõe me n kɩt tɩ d segd n nong taaba?

7 Sẽn yɩɩd fãa, yaa a Zeova sẽn yeel tɩ d nong d saam-biisã yĩng la d sẽn segd n nong-bã. D sã n pa nong d saam-biisã, d pa tõe n yeel tɩ d nonga a Zeova ye. (1 Zã 4:7, 20, 21) Bũmb a to n kɩt tɩ d segd n nong d saam-biisã. Yaa d sẽn dat taab sõngrã. Zu-loees wakat la d rat taab sõngr n yɩɩda. A Poll sẽn wa n gʋlsd a lɛtrã n na n tool ebre kiris-nebã,  a ra miime tɩ pa na n kaoos la b kẽer zoe n bas b zagsã la b teedã ye. A Zeezi reng n wilgame tɩ pa na n yɩ nana ne-b ye. (Mark 13:14-18; Luk 21:21-23) Rẽnd nand tɩ wakat kãng ta, kiris-nin-kãens ra segd n maneg n nonga taaba.—Rom. 12:9.

8. Bõe la d segd n maan nand tɩ to-kãsengã sɩnge?

8 Ka la bilfu, to-kãseng ning buud sẽn nan zɩ n zĩndã na n sɩngame. (Mark 13:19; Vẽn. 7:1-3) Wakat kãnga, na n yɩɩ tɩlɛ tɩ d tũ saglg Wẽnnaam sẽn kõ. A yeela woto: “Mam nebã, kẽng-y n tɩ kẽ-y y rotẽ, la y lebs kʋɩlemsã n pag n be pʋgẽ. Solg-y wakat bilf pʋgẽ, hal tɩ sũ-puugrã wakat looge.” (Eza. 26:20) Tõe tɩ rot nins yell b sẽn gomd ka wã yaa tõnd tigimsã. Yaa d tigimsã pʋsẽ la d naagd d tẽed-n-taasã n waoogd a Zeova. La d pa segd n tigimd taab bal ye. A Poll tẽega kiris-neb nins sẽn yaa ebre-rãmbã tɩ b sã n tigim taaba, yaa sẽn na yɩl n ‘nek taab ratem tɩ nong taaba, la maan tʋʋm-sõamyã.’ (Ebre. 10:24, 25) Yaa masã meng la d segd n maneg n nong taaba, bala rẽ na n sõng-d lame tɩ sẽn wa n yaa a soab fãa bɩ d kell n sak a Zeova.

9. a) Rũndã-rũndã, bõe la d tõe n tũnug n wilg tɩ d nonga d tẽed-n-taasã? b) Bõe la a Zeova Kaset rãmbã zoe n maan tɩ wilgdẽ tɩ b nonga taaba?

9 Baa to-kãsengã sẽn nan pa sɩngã, bũmb toor-toor n maand tɩ d tõe n tũnug ne rẽ n wilg tɩ d nonga d saam-biisã. Sabab-wẽns wala tẽngã sẽn mi n digimd zĩig ningã, sa-kãsemse, sob-kãsems la sunami-rãmb mi n kɩtame tɩ d tẽed-n-taas rat sõngre. B namsda kẽer b tẽebã yĩng me. (Mat. 24:6-9) Sẽn paase, pʋ-lik tʋʋmã sẽn be zĩig zãngã mi n kɩtame tɩ yɩl n paam n kõ noorã yaa toog ne d tẽed-n-taas sãnda. (Vẽn. 6:5, 6) D tõe n tũnuga ne zu-loe-kãensã n wilg tɩ d nonga d saam-biisã. Baa ne dũni-kãngã nebã sẽn pa nong taabã, d segd n ket n wɩngda ne ba-biir nonglmã.—Mat. 24:12. [1]

D SẼN TÕE N WƖNG NE BA-BIIR NONGLMÃ TO-TO

10. Bõe yell la d na n gom masã?

10 La d sẽn segd zu-loees wʋsgã, wãn to la d tõe n kell n wɩng ne ba-biir nonglmã? Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d nonga d saam-biisã? Tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel tɩ d ‘wɩng ne ba-biir nonglmã’ poore, a wilga bũmb toor-toor kiris-nebã sẽn tõe n maan n wilg tɩ b nonga b tẽed-n-taasã. D na n goma bãmb b yoob yelle.

11, 12. Maan sãamb sãandã rat n yeelame tɩ bõe? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

11 “Da yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye.” (Karm-y Ebre-rãmb 13:2.) Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “maan sãambã sãandã” võor yaa “maan sãambã neere.” Tõe tɩ rẽ tẽegda yãmb a Abrahaam la a Lot yelle. B ned kam fãa maana sãamb b sẽn da zɩ n yã neere. B wa n bãngame tɩ b sẽn deeg sãamb ninsã yaa malɛgse. (Sɩng. 18:2-5; 19:1-3) A Poll sẽn gom to-to wã, yaa wa a ra ratame tɩ ebre kiris-nebã tẽeg a Abrahaam la a Lot yelle, tɩ sõng-b tɩ b reegd b tẽed-n-taasã sãando, n wilgdẽ tɩ b nonga taaba.

12 Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d nonga sãamb reegre? D tõe n mi n boola d tẽed-n-taasã d zakẽ wã, n bao rɩɩb tɩ d naag taab n dɩ, wall d sõs n keng taab raoodo. Baa d sã n pa mi d tigims sull yel-gɛtã ne a pagã sõma, b  sã n wa na n kaag d tigingã, d tõe n bool-b-la d zakẽ wã. (3 Zã 5-8) D sã n dat n bool d tẽed-n-taas d zakẽ, pa tɩlɛ tɩ d segl rɩɩb wʋsgo, wall d bao ligd wʋsg n segl rɩ-bɛd ye. D maanda rẽ d sẽn dat n keng taab raoodã, pa sẽn na n wilg d tarem ye. Sẽn paase, d pa na n boond neb nins sẽn tõe n wa bool tõndã bal ye. (Luk 10:42; 14:12-14) Sẽn tar yõod n yɩɩdã yaa d ra bas tɩ d tʋʋmã rɩ d sẽkã zãnga, tɩ d wa ‘yĩm tɩ maan sãambã sãand ye.’

13, 14. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d tẽra “neb nins sẽn be bi-bees roogẽ wã yelle”?

13 “Tẽeg-y neb nins sẽn be bi-bees roogẽ wã yelle.” (Karm-y Ebre-rãmb 13:3.) A Poll sẽn yeel woto wã, yaa a tẽed-n-taas nins b sẽn da yõg n pag bi-bees rotẽ b tẽebã yĩngã yell la a ra gomda. (Fili. 1:12-14) A pẽga tigingã neba, b sẽn zoe sẽn be-b bãens rotẽ wã nimbãanegã yĩnga. (Ebre. 10:34) A Poll tẽed-n-taas kẽer n sõng-a, b sẽn wa n yõk-a n pag bãens roog Rom yʋʋm a naasã. La a tẽed-n-taas sãnda ra zãrame. Woto wã, bõe la b ra tõe n maan n wilg tɩ b tẽra a Poll yelle? B ra tõe n pʋʋsa a Zeova ne b sũur fãa, n kos t’a sõng-a.—Ebre. 13:18, 19.

14 Rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmb la b yõg n pag bãens rotẽ b tẽebã yĩnga. Saam-biis nins sẽn pẽ bãens rotã tõe n maana bũmb takɩ n sõng-ba. La tõnd wʋsg sẽn zãr ne-bã, bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d tẽra b yelle? B sẽn yaa d ba-biis tɩ d nong-bã, d na n pelgda d pʋs n pʋʋsd a Zeova n kotẽ t’a sõng-ba. Wala makre, Eritre tẽngã, d saam-biis n be bãens rotẽ. Yaa pagb la rapa, la baa kamb menga. A Paulos Eyassu, a Isaac Mogos, la a Negede Teklemariam sẽn be bãens roogẽ wã taa yʋʋm pisi la zak masã. D tõe n pʋʋsda a Zeova n kotẽ t’a sõng nin-kãensã fãa.

15. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d nanda d kãadmã?

15 “Bɩ nebã fãa waoog kãadem.” (Karm-y Ebre-rãmb 13:4.) Bũmb a to d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d nonga d ba-biisã yaa d sẽn na n zãag d meng ne yoobo. (1 Tɩm. 5:1, 2) Kiris-ned sã n yo ne a tẽed-n-taaga, a wãa nin-kãng soabã, la a sãam a zakã rãmb sũuri. Na n kɩtame tɩ bas-yard ning sẽn be tõnd ne taab sʋkã me pãng booge. (1 Tes. 4:3-8) Sẽn paase, rao sã n get yoob yɛl t’a pagã wa bãnge, a sũur kõn sãam sɩda? A pa na n tags t’a sɩdã pa nong-a, la t’a pa nand b kãadmã sɩda?—Mat. 5:28.

16. D sã n maand sũ-noog ne d sẽn tarã, wãn to la tõe n sõng-d tɩ d wilg tɩ d nonga d tẽed-n-taasã?

16 “Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã.” (Karm-y Ebre-rãmb 13:5.) D sã n teeg a Zeova, na n sõng-d lame tɩ d tõog n maan sũ-noog ne bũmb nins d sẽn tarã. Wãn to la rẽ tõe n sõng-d tɩ d wilg tɩ d nonga d tẽed-n-taasã? D sã n maand sũ-noog ne bũmb nins d sẽn tarã, d pa na n wa bas tɩ ligdã, wall bũmb nins ligdã sẽn tõe n da wã pak tõnd n yɩɩd d tẽed-n-taasã ye. (1 Tɩm. 6:6-8) D pa na n yẽgemd d yɛlã sẽn yaa to-to wã yĩnga, wall d tẽed-n-taasã poorẽ ye. D pa na n maan sũ-kiir ne-ba, wall d yɩ rat-m-ye soab ye. D pʋd n na n yɩɩ kõata.—1 Tɩm. 6:17-19.

17. D sã n tar daoodo, wãn to la na n sõng-d tɩ d tõog n wilg tɩ d nonga d tẽed-n-taasã?

17 Tall-y raoodo. (Karm-y Ebre-rãmb 13:6.) Tõnd sẽn teeg a Zeova wã yĩnga, baa sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning fãa la d tara, d pɛlg kɛgmame. D raoodã sõngd-d lame me tɩ d pa sãamd d sũur  tɩ loog ye. Zu-loees sasa, d sã n pa sãam d sũur tɩ looge, d tõogd n kenga d tẽed-n-taasã raoodo, la d bels-ba. (1 Tes. 5:14, 15) Baa to-kãsengã sasa, d na n tõog n talla raoodo, n ‘doog la d nak n gese, bala, tõnd fãagrã kolgame.’—Luk 21:25-28.

Yãmb nanda tʋʋm nins kãsem-dãmbã sẽn tʋmd tõnd yĩngã bɩ? (Ges-y sull 18)

18. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d nonga kãsem-dãmbã?

18 ‘Tẽeg-y yãmb taoor dãmbã yelle.’ (Karm-y Ebre-rãmb 13:7, 17.) Kãsem-dãmbã modgd n baooda sẽk n tʋmd wʋsg n sõngd tõndo. D sã n tags tʋʋm nins b sẽn tʋmdã yelle, d sũur na n nooma ne d sẽn paam n tar kãsem-dãmbã, la kɩt tɩ d maneg n nong-b me. D pa tol n dat n maan bũmb n kɩt tɩ b pa tʋm b tʋʋmã ne sũ-noog ye. D rat n sakd-b-la ne yamleoogo. Woto, d wilgdame tɩ d ‘nand-b lame, n nong-b wʋsgo, b tʋʋmdã yĩnga.’—1 Tes. 5:13.

KELL-Y N WILG-Y TƖ Y NONGA Y BA-BIISÃ

19, 20. Bõe la d tõe n maane, n maneg n wilg tɩ d nonga d tẽed-n-taasã?

19 Neb wʋsg miime t’a Zeova nin-buiidã nonga taaba. Ra yaa woto a Poll wakatẽ wã me. La a Poll sagla a tẽed-n-taasã tɩ b maneg n paas b nonglmã. A goma ba-biir nonglmã yelle, n yeel tɩ b “kẽng taoor n paase.” (1 Tes. 4:9, 10) Rẽnd baa d sẽn nong d tẽed-n-taasã to-to, d tõe n kell n paasa d nonglmã.

20 B sã n wa gʋls yʋʋmdã vɛrse n yagl d Rĩungã roogẽ tɩ d getẽ, yɩta sõma tɩ d mi n sok d meng woto: Bõe la m tõe n maan n wilg tɩ m sɩd nonga sãamb reegre? Bõe la m tõe n maan n wilg tɩ m tẽra neb nins sẽn be bi-bees roogẽ wã yelle? Mam wilgdame tɩ m nanda m kãadmã bɩ? Bõe la m tõe n maan tɩ sõng-m tɩ m sũur maneg n yɩ noog ne bũmb nins m sẽn tarã? Bõe la m tõe n maane, n maneg n wilg tɩ m teega a Zeova? Wãn to la m tõe n wilg tɩ m sakda kãsem-dãmbã? D sã n sokd d meng sogs-kãensã, la d modgd zĩ-kãensã wɛɛngẽ, yʋʋmdã vɛrse na n naf-d lame. A na n sõng-d lame tɩ d tũ a Poll saglgã, n ‘wɩng ne ba-biir nonglmã.’—Ebre. 13:1.

^ [1] (sull a 9) Y sã n dat n bãng a Zeova Kaset rãmbã sẽn wilg to-to tɩ b nonga b tẽed-n-taasã sabab-wẽns sasa, y tõe n karma Wẽnnaam Rĩungã Rĩm rɩta naam! sebrã neng 216-219 wã.