Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane”

“Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane”

“Yaa Sɩɩgã sẽn dat bũmb ninsã n tɛt neb nins sẽn kẽnd wa Sɩɩgã sẽn datã.ROM. 8:5.

YƖƖLA: 45, 36

1, 2. Bõe yĩng tɩ yaa sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã la Rom-dãmb sak a 8 goamã pak n tɩ yɩɩda?

TÕE tɩ yãmb zoe n karma Rom-dãmb 8:15-17 wã a Zeezi kũumã tẽegr sẽn wa n kolgdẽ wã. Yaa vɛrse-rãmb sẽn wilgd bũmb ning sẽn kɩt tɩ kiris-ned tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam yãk-a lame t’a na n tɩ vɩɩmd saasẽ. Rom-dãmb 8:1 wã pʋgẽ, yaa sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã yell la b gomda. Be, b bool-b lame tɩ “neb nins sẽn be a Zeezi Kiris pʋgẽ” wã. La rat n yeelame tɩ Rom-dãmb sak a 8 goamã yaa sẽn paam-b zaeebã yĩng bal bɩ, bɩ tõe n nafa sẽn na n wa vɩɩmd-b wakat sẽn kõn sa tẽngã zugã?

2 Sẽn yɩɩd fãa, yaa kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã yĩng la b togs Rom-dãmb sak a 8 goamã. B paama vʋʋsem sõngã zaeebo, ‘n gũud wakat ning Wẽnnaam sẽn na n deeg-b n maan a kambã, la b gũud t’a yols b yĩngã n baase.’ (Rom. 8:23) Dẽnd b na n lebga Wẽnnaam kamba, n tɩ vɩɩmd saasẽ. A Zeova kõ-b-la b yel-wẽnã sugr a Zeezi maoongã maasem yĩnga, n getẽ tɩ b lebga tɩrse, n tõe n yɩ yẽ kamba.—Rom. 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ Rom-dãmb sak a 8 goamã tõe n nafa sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zugã me?

 3 Rom-dãmb sak a 8 goamã tõe n nafa sẽn na n wa vɩɩmd-b wakat sẽn kõn sa tẽngã zugã, bala Wẽnnaam geta bãmb me wa nin-tɩrse. Sɩd me, a Poll sẽn gom bũmb ning yell Rom-dãmb sak a 4 pʋgẽ wã wilgda rẽ. Be, a goma a Abrahaam yelle. A Abrahaam yɩɩ ned sẽn tall tẽebo. A vɩɩmda sẽn deng t’a Zeezi wa ki tõnd yel-wẽnã yĩnga, la sẽn deng meng t’a Zeova kõ Israyɛll nebã a tõodã. La baa wakat kãnga, a Zeova yãa a Abrahaam tɩrlmã, n geelg-a wa nin-tɩrga. (Karm-y Rom-dãmb 4:20-22.) Rũndã-rũndã me, a Zeova geta kiris-neb nins sẽn na n wa vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽngã zugã wa nin-tɩrse. Rẽ n so tɩ Rom-dãmb sak a 8 goamã tõe n naf bãmb me.

4. D sã n karem Rom-dãmb 8:21 wã, bõe la d segd n sok d menga?

4 Rom-dãmb 8:21 goamã kɩtame tɩ d tõe n bas d yam tɩ dũni-paalgã na n waame, la tɩ ãdem-biisã na n paama b mens ne yel-wẽndã la kũumã. B yeta be tɩ b na n ‘paama pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã lohorem sẽn be ziirã.’ La rẽ yĩnga, yãmb kɩsa sɩd tɩ y na n zĩnda dũni-paalgã pʋgẽ bɩ? Sõs-kãngã na n goma d sẽn segd n maan n tõog n zĩnd be wã yelle.

‘YĨNGÃ RATEM SAKRE’

5. Rom-dãmb 8:4-13, a Poll goma bõe yelle?

5 Karm-y Rom-dãmb 8:4-13. Rom-dãmb sak a nii wã gomda neb buk a yiib yelle: Neb ‘sẽn vɩ wa yĩngã sẽn datã,’ la neb ‘sẽn kẽnd wa Sɩɩgã sẽn datã.’ Kẽer tagsdame tɩ sẽn vɩ-b wa yĩngã sẽn datã yaa sẽn pa-b kiris-nebã, tɩ sẽn kẽnd-b wa sɩɩgã sẽn datã yaa kiris-nebã. A Poll yaool n gʋlsa lɛtrã n tool ‘neb nins fãa sẽn be Rom n yaa Wẽnnaam nin-nongdse, tɩ Wẽnnaam bool-b tɩ b yɩ sõma n welg toorã.’ (Rom. 1:7) Dẽnd sẽn vɩ-b “wa yĩngã sẽn datã” ne sẽn kẽnd-b “wa sɩɩgã sẽn datã” fãa yaa kiris-neba. La bõe n kɩt tɩ b ra pa yembre?

6, 7. a) Biiblã pʋgẽ, b sã n gomd “yĩng” yelle, tõe n dat n yeelame tɩ bõe? b) A Poll sẽn gom “yĩng” yell Rom-dãmb 8:4-13 wã, a rat n yeelame tɩ bõe?

6 Biiblã pʋgẽ, b sã n gomd “yĩng”  yelle, pa wakat fãa la yaa ninsaal yĩngã ye. (Rom. 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Wakat ninga, yaa sẽn na n wilg tɩ neb kĩi ne taaba, rat n yeel tɩ b yaa rogem. Wala makre, Biiblã yetame t’a Zeezi “yaa a Davɩɩd yageng ne yĩng yelle.” A Poll me yeelame tɩ zʋɩf-rãmbã yaa yẽ ‘ba-biis la a ba-rãmb ne yĩng yelle.’—Rom. 1:3; 9:3.

7 Bõe la a Poll ra rat n yeele, a sẽn gom “yĩng” yell Rom-dãmb 8:4-13 wã? Rom-dãmb 7:5 wã sõngda tõnd tɩ d bãnge. A Poll yeela be yaa: “Wakat ning yĩngã ratmã sẽn dag n so tõndã, tõogã kɩtame tɩ yel-wẽnã ratem yik n dag n tʋmd tõnd yĩngã wil pʋgẽ.” A Poll gomdã wilgdame tɩ ned sã n “vɩ wa yĩngã sẽn datã,” yaa a mengã raabã n pak-a n yɩɩd t’a tũud rẽ, n maand a sẽn date.

8. Bõe n wilgd t’a Poll sẽn keoog kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb tɩ b gũus n da wa “vɩ wa yĩngã sẽn datã” zemsame?

8 La bõe yĩng t’a Poll keoog kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb tɩ b gũus n da wa “vɩ wa yĩngã sẽn datã”? Rẽ yĩnga, yel-kãngã buud tõe n paama rũndã-rũndã kiris-nebã sẽn yaa nin-tɩrs Wẽnnaam nifẽ, t’a boond-b t’a zo-rãmbã bɩ? Bʋko, kiris-ned buud fãa tõe n wa basame tɩ lebg a mengã raabã n pak-a n yɩɩda. Wala makre, a Poll yeelame tɩ Rom kiris-neb kẽer n da tʋmd “b mens pʋs yĩnga.” Tõe n yaa rɩɩbã la rãamã, bɩ b yĩngã ratem a taaba, wala pag ne rao lageng tʋlsmã la b ra bas tɩ pak-b n yɩɩda. (Rom. 16:17, 18; Fili. 3:18, 19; Zʋʋd 4, 8, 12) D tẽeg tɩ Korẽnt tigingã pʋgẽ, ned a ye n da ‘tar a ba paga.’ (1 Kor. 5:1) Dẽnd Wẽnnaam sẽn kɩt t’a Poll keoog kiris-nebã tɩ b gũus n da wa “vɩ wa yĩngã sẽn datã,” yaa bũmb sẽn zemse.—Rom. 8:5, 6.

9. Bõe la a Poll gomd ning sẽn be Rom-dãmb 8:6 pa rat n yeele?

9 Rũndã-rũndã kiris-nebã me segd n gũusame n da wa “vɩ wa yĩngã sẽn datã” ye. Baa ned sẽn tũud a Zeova hal sẽn kaoos tõe n wa basame tɩ yaa a mengã raabã n pak-a. La woto pa rat n yeel tɩ kiris-ned pa segd n mi n tags rɩɩb yelle, rãam, tʋʋm bɩ vʋʋsg yelle, wall t’a pa segd n tʋlg n kẽ ne a pag  wall a sɩd ye. Bõn-kãensã fãa pa wẽng ye. A Zeezi meng ra rɩtame, hal tɩ kõt-a sũ-noogo. A maana yel-soalem tɩ neb paam rɩɩbo. A ra mi n vʋʋsame la a kok pemsem. A Poll wilgame me tɩ kãadmã pʋgẽ, pag ne rao lagengã tara a yõodo.

Y sẽn nong n gomd bũmb nins yellã wilgdame tɩ yaa sɩɩgã ratem la y sakd bɩ, bɩ yaa yĩngã ratem? (Ges-y sull 10, 11)

10. ‘Yĩngã ratem sakr’ rat n yeelame tɩ bõe?

10 La a Poll sẽn yeel tɩ d ra ‘sak yĩngã ratmã’ rat n yeelame tɩ bõe? Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg tɩ ‘yĩngã ratem sakrã’ bilgda ned sẽn tagsd bũmb yelle, tɩ yaa rẽ bal n be a yamẽ, t’a baood a sẽn na n maaneg n pids a ratmã. Bãngd a ye yeelame tɩ ned sã n sakd a yĩngã sẽn datã, “wakat fãa a yamã bee bũmb nins a sẽn datã zugu, t’a tar rẽ yell goama,” la tɩ naoor wʋsgo, a vɩɩmã pʋgẽ, rẽ n pak-a n yɩɩda. Nin-kãensã buudã basame tɩ lebg b mensã raabã n so-ba.

11. Wilg-y bũmb kẽer sẽn tõe n wa pak tõnd vɩɩmã pʋgẽ n tɩ yɩɩda?

11 Rom kiris-ned fãa ra segd n bʋgsame n ges sã n pa a yĩngã ratem n pak-a n yɩɩd a vɩɩmã pʋgẽ. Yɩta sõma tɩ tõnd ned kam fãa me tags neer n ges bõe n pak-a n yɩɩda. Bõe yell la a nong n gomda? Bõe n noom-a n tɩ yɩɩda? Kẽer sã n fees b menga, tõe tɩ b mik tɩ sẽn pak-b n yɩɩd yaa b lemb rãam buud toor-toor n bãng sẽn yaa to-to, b rotã nagsgo, wall fu-paalã raabo, ligdã baoobo, tog sor n tɩ kok pemsem la yɛl sẽn wõnd woto. Bõn-kãensã pa wẽng ye. Fãa yaa bũmb sẽn sakde. Vugri, a Zeezi maana yel-solemd tɩ koom lebg rãam. A Poll me ra sagla a Tɩmote t’a ‘mi n yũ reezẽ rãam bilf’ a pʋ-zabrã yĩnga. (1 Tɩm. 5:23; Zã 2:3-11) La pa rãam yell n da pak-b ye. La tõnd yẽ? Yaa bõe n pak tõnd n yɩɩda?

12, 13. Bõe yĩng tɩ kiris-ned fãa segd n fees a meng n ges bũmb ning sẽn pak-a n yɩɩd a vɩɩmã pʋgẽ?

12 Segdame tɩ ned kam fãa fees a menga. Bõe yĩnga? A Poll yeelame tɩ ‘yĩngã ratem sakr wata ne kũum.’ (Rom. 8:6) Sɩd me, kiris-ned sã n “vɩ wa yĩngã sẽn datã,” na n sãama zood ning a sẽn tar ne a Zeova wã, a leb n pa na n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã ye. La pa rat n yeel t’a pa tõe n toeem ye. Tẽeg-y Korẽnt kiris-ned ning sẽn da ‘tar a ba pag’ tɩ b yiis-a tigingã pʋgẽ wã yelle. A teka yam n kos sugri, la a maneg yellã, n le lebg kiris-ned sẽn tũud a Zeova sõma.—2 Kor. 2:6-8.

13 Ned sẽn tʋm tʋʋm-wẽng a woto sã n tõog n tekame, wilgdame tɩ kiris-ned sẽn maan sẽn pa ta nin-kãngã tõeeme n teke. Dẽnd kiris-ned sã n fees a meng n mik tɩ bũmb ning pʋgẽ, a tũuda a yĩngã sẽn datã la pa a Zeova raabã, kiba-kãngã tõe n kõ-a-la raood t’a toeem bũmb nins fãa sẽn segd ne toeengã.

‘SƖƖGÃ RATEM SAKRE’

14, 15. a) A Poll sẽn keoog a tẽed-n-taasã “yĩngã ratem sakr” wɛɛngẽ wã poore, bõe la a yeel-ba? b) Bõe la ‘sɩɩgã ratem sakr’ pa rat n yeele?

14 Tʋm-tʋmd a Poll sẽn keoog a tẽed-n-taasã “yĩngã ratem sakr” wɛɛngẽ wã poore, a yeel-b-la bũmb a to sẽn kengd raoodo. A yeelame tɩ ‘sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane.’ Ad sɩd yaa bark tɛkẽ!

15 La pa rat n yeel tɩ d vɩ tɩ yaa a Zeova ne sẽn be Biiblã pʋgẽ wã yell bal la d tagsda, n gomd rẽ yell wakat fãa, tɩ bũmb a to pa le pak-d ye. Pa  woto la kiris-ned segd n vɩɩmd ye. D tẽeg tɩ bũmb wʋsg wɛɛngẽ, pipi kiris-nebã sẽn da yaa nin-tɩrs Wẽnnaam nifẽ wã ra vɩɩ wa neb a taabã. B ra rɩtame la b yũuda. B ra tʋmdame n get b mens yelle. Kẽer kẽe kãadem n dog kamba, n da get b zagsã rãmb yelle.—Mark 6:3; 1 Tes. 2:9.

16. A Poll vɩɩmã pʋgẽ, bõe n da pak-a n yɩɩda?

16 La pa pipi kiris-nebã daar fãa yɛlã n da pak-b n yɩɩd ye. Wala makre, a Poll ra sẽta fu-rot n paamd a noor dɩɩbo. La ra pa rẽ n da pak-a n yɩɩd a vɩɩmã pʋgẽ ye. A Zeova raabã maaneg la a lʋɩɩs taoore, tɩ yaa koɛɛgã mooneg la nebã zãmsgã n da pak-a n yɩɩda. (Karm-y Tʋʋm 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Yaa rẽ la a sagl Rom kiris-nebã tɩ b maane. Tõnd me segd n lʋɩɩsa Wẽnnaam daabã maaneg taoor wa a Polle.—Rom. 15:15, 16.

17. Sã n yaa sɩɩgã sẽn datã la d sakda, bark-bʋs la d na n paame?

17 Tõnd sã n kell n lʋɩɩs a Zeova raabã taoor d vɩɩmã pʋgẽ, bark-bʋs la d na n paame? Rom-dãmb 8:6 yetame: “Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane.” Sɩɩgã ratem sakr rat n yeelame tɩ d bas t’a Zeova vʋʋsem sõngã wilg-d sore, tɩ bũmb nins yell d sẽn tagsdã zems ne a Zeova raabã. D sã n tõog tɩ yaa sɩɩgã sẽn datã la d tũud wakat fãa, d vɩɩmã na n talla bark masã menga, tɩ d sũur noome. La beoog-daare, d na n paam n vɩɩmda wakat sẽn kõ sa, tẽngã zugu, wall saasẽ.

18. D sã n sakd ‘sɩɩgã ratem,’ wãn to la wat ne bãane?

18 A Poll sẽn yeel tɩ ‘sɩɩgã ratem sakr wata ne bãanã’ rat n yeelame tɩ bõe? Neb wʋsg baooda sũur pʋgẽ bãan n pa tõe n paam ye. La ne a Zeova sõngre, tõnd tara bãan hakɩɩk d sũyã pʋgẽ. Sẽn paase, laafɩ la bãan bee tõnd ne d zagsã rãmb sʋka, la tõnd ne d tigingã neb sʋka. La d miime tɩ d fãa sẽn pa zems zãngã, mo-yõs pa kongd ye. Mo-yõsr sã n wa beẽ, d tũuda saglg a Zeezi sẽn kõ. A yeelame: “Kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã.” (Mat. 5:24) Yɩl n maneg d yell ne d tẽed-n-taag pa toog wʋsg ye. Bala, yẽ me tũuda a Zeova sẽn yaa “Wẽnnaam sẽn so laafɩ wã.”—Rom. 15:33; 16:20, Wẽnnaam Sebre, 1983.

19. D sã n sakd ‘sɩɩgã ratem,’ bõe me la d paamda, t’a yõodã pa tõe n sɩfe?

19 D sã n sakd ‘sɩɩgã ratem,’ d paamda bãan ne Wẽnnaam, tɩ rẽ yõod pa tõe n bãng n sɩf ye. No-rɛɛs a Ezayi ra yeelame: “Ned ning yam sẽn ka yuusdã, yãmb [a Zeova] kõta a soab vɩ-bãane. Yãmb kõt-a-la vɩ-bãan a sẽn dɩk a teegrã n teeg yãmbã yĩnga.”—Eza. 26:3; karm-y Rom-dãmb 5:1.

20. Bõe yĩng tɩ sagls nins sẽn be Rom-dãmb sak a 8 wã noom yãmba, tɩ y pʋʋsd a Zeova barka?

20 D yaa kiris-ned sẽn na n wa tɩ vɩɩmd saasẽ, tɩ d na n vɩɩmda tẽngã zug me, Rom-dãmb sak a 8 goamã nafda tõndo. Biiblã sẽn sagend tõnd tɩ d wɩng ne a Zeova raabã maaneg la d ra sak yĩngã ratmã yaa bũmb sẽn noom tõndo, tɩ d pʋʋsd a Zeova barka. D miime tɩ d sã n sakd ‘sɩɩgã ratem,’ keoor ning d sẽn na n paamã yaa wakat fãa yĩnga. Sɩd me, a Poll yeelame tɩ “kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zeezi Kiris pʋgẽ.”—Rom. 6:23.