GŨUSG GASGÃ Yʋʋm-sare 2016

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2017 yʋʋm-vẽkr rasem 30 n tãag yʋʋmd wao-fugdg rasem 26 bee seb-kãngã pʋgẽ.

NED VƖƖM KIBARE

Mam lebga bũmbã fãa, nebã fãa yĩnga

Tʋʋm nins b sẽn kõ a Denton Hopkinson a sẽn wa n yaa bi-bɩɩgã sõng-a lame t’a bãng t’a Zeova nonga neb buud fãa.

Wẽnnaam barkã sẽn ka to wã yĩnga, d paama d mense

Y sã n bãng a Zeova sẽn maan n fãag-y ne yel-wẽnã, na n naf-y-la wʋsgo.

“Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane”

Rom-dãmb sak a 8 wã kõta sagls sẽn tõe n sõng-y tɩ y wa paam keoor ning Wẽnnaam sẽn pʋlem neb nins sẽn na n sak yẽ wã.

Y tẽrame bɩ?

Yãmb karma Gũusg Gasg nins b sẽn yiis yaoolmã bɩ? Bɩ y ges sogsg a wãn la y tõe n leoke.

Bas-y yãmb yɩɩrã fãa ne a Zeova

Wakat ninga, neb nins sẽn tũud a Zeova wã me mi n maanda yɩɩre. Ad bũmb a naas sẽn tõe n sõng-y tɩ y paam “Wẽnnaam laafɩ wã.”

A Zeova ronda sẽn baood-b yẽ ne b sũy fãa wã

D sẽn mi t’a Zeova na n wa keo-d lame wã, wãn to la rẽ nafd tõndo? Bõe la a maan n keo neb sẽn tũ-a pĩnd wẽndẽ, la wãn to la a keood sẽn tũud-b yẽ rũndã-rũndã wã?

Sũ-bʋgsem soab yaa yam soaba

B sã n gom-y wẽng wall b maan-y sẽn pa segde, yɩl n tõog n kell n tall sũ-bʋgsem pa nana ye. La Biiblã sagenda kiris-nebã tɩ b yɩ sũ-bʋgsem dãmba. Bõe n tõe n sõng-y tɩ y rɩk Wẽnnaam togs-n-taar n yɩ sũ-bʋgsem soaba?

Yʋʋmd 2016 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Sõss toor-​toor sẽn zĩnd Gũusg Gasgã pʋgẽ.