Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kengd-y taab raood daar fãa

Kengd-y taab raood daar fãa

“Yãmb sã n tara koɛɛg n na n gom ne nebã n paas-b raoodo, yãmb tõe n gomame moasã.”—TƲƲ. 13:15.

YƖƖLA: 121, 45

1, 2. Bõe n wilgd tɩ tara yõod tɩ d paamdẽ tɩ b kengd d raoodo?

BI-PUGL sẽn tar yʋʋm 18, t’a yʋʋr la a Kiristina [1] yeelame: “Mam roagdbã zɩ n pẽg maam ye. B tʋʋda maam wakat fãa. B goamã sãamda m sũur wʋsgo. B yetame tɩ m yãadrã pa sate, tɩ m pa tõe n zãms baa fʋɩ, la tɩ m yaa bedr zaalem. Kɩtame tɩ m yãbd daar fãa la bala, n pa rat meng n gom ne-b ye. M yamẽ, m ka bark ye.” Woto wilgdame tɩ ned sã n pa paamdẽ tɩ b pẽgd-a, a vɩɩmã tõe n yɩɩ toogo!

2 La pẽgr la raood kengr sõngda ned t’a wɩng ne neer maanego. Rao yʋʋr sẽn boond t’a Rubɛn yeelame: “Na maan yʋʋm wʋsgo, mam da getame tɩ m ka võore, hal tɩ ra namsd-ma. Daar a ye, mam da moonda koɛɛgã ne kãsem soaba, t’a bãng tɩ m sũurã pa noom ye. D sõsame tɩ m pelg m pʋg n togs-a m sũ-sãangã võore. A maaga a yĩng n kelg-ma. Rẽ poore, a tẽega maam bũmb toor-toor m sẽn maand tɩ sek pẽgre. A leb n tẽega maam a Zeezi sẽn yeel tɩ tõnd ned kam fãa yõod yɩɩda yirs wʋsgã. Mam wae n tẽegda vɛrse-kãngã. Yaa vɛrse sẽn ket n kengd m raoodo. Kãsem soabã goamã sɩd sõnga maam wʋsgo.”—Mat. 10:31.

3. a) Bõe la tʋm-tʋmd a Poll yeel tɩ wilgdẽ tɩ d segd n kengda taab raoodo? b) Sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãngã pʋgẽ?

3 Biiblã sagenda tõnd tɩ d kengd taab raood wakat fãa.  Tʋm-tʋmd a Poll ra yeela kiris-neb nins sẽn yaa ebre-rãmbã woto: “M ba-biisi, gũus y mens tɩ ned baa a yembr yãmb sʋkã da tall sũur sẽn yaa wẽng la sẽn ka tẽeda, hal t’a wa wẽnemd n bas Wẽnnaam sẽn vɩ wã ye. . . . Bɩ y sagl taaba [rat n yeel tɩ “keng taab raoodo,” MN] tɩ yel-wẽnã belgr da wa kɩt tɩ ned sũur riglim ye.” (Ebre. 3:12, 13) Y sã n tẽeg b sẽn zoe n keng y raood tɩ sõng-y to-to, y bãngda Biiblã sẽn sagend tõnd tɩ d keng taab raoodã yõodo. Sõs-kãnga pʋgẽ, d na n leoka sogsg a tãabo: Bõe yĩng tɩ d segd n kengd taab raoodo? Wãn to la a Zeova ne a Zeezi, n paas a Poll keng neb raoodo, tɩ d tõe n dɩk yam rẽ pʋgẽ? Bõe la d tõe n maan n tõog n sɩd kengd d taabã raoodo?

TÕND FÃA RATA RAOOD KENGRE

4. Bõe la tõnd fãa rata? La bõe yĩng tɩ wʋsg pa paamd raood kengre?

4 Tõnd ned kam fãa rata raood kengre. La ned sã n wa bɩtẽ la a rat raood kengr n yɩɩda. Karen-saamb yʋʋr sẽn boond t’a Timothy Evans yeelame tɩ kambã rata raood kengre, wa koom sẽn yaa tɩlɛ ne tɩɩsã. A paasame tɩ b sã n kengd biig raoodo, a neeme t’a tara yõodo, la tɩ b nand-a lame. La d vɩɩ toog wakate, tɩ nebã wʋsg manesem wilgdẽ tɩ yaa b mensã yell bal n pak-ba, la tɩ b pa kʋmd b taabã ye. Woto kɩtame tɩ b pa kengd b taabã raood ye. (2 Tɩm. 3:1-5) Roagdb kẽer pa kengd b kambã raoodo, bala, bãmb mensã pa paam tɩ b roagdbã keng b raood ye. Kãsembã me mi n datame tɩ b keng b raoodo, la b pa paamd ye. Wala makre, tʋm-tʋmdb wʋsg yetame tɩ b tʋʋmã zĩisẽ, b pa paamd tɩ b pẽgd-b ye.

5. Bõe la d tõe n maan n keng ned raoodo?

5 Ned sã n maan sẽn yaa neer tɩ d pẽg-a, d kenga a raoodo. D sã n sõs ne ned n wilg-a zʋg-sõma a sẽn tare, d kenga a raoodo. D sã n bels ned a sũ-sãang wakat me, d kenga a raoodo. (1 Tes. 5:14) A Zeova tũudmã sẽn kɩt tɩ d wae n be ne d tẽed-n-taasã, d paamda segb buud toor-toor n tõe n keng b raood ne d no-goamã. (Karm-y Koɛɛg soab 4:9, 10.) Bɩ d sok d meng woto: ‘Mam sã n paam segb sẽn zemse, m wilgda m taabã bũmb ning sẽn kɩt tɩ m nong-b la m nand-bã bɩ?’ D tẽeg tɩ Biiblã yeelame tɩ “gomd b sẽn leok sẽn zems a wakat kõta sũ-noogo.”—Yel. 15:23.

6. Bõe yĩng t’a Sʋɩtãan maand a sẽn tõe fãa n na n koms d raoodo? Togs-y Biiblã kibar sẽn wilgd a sẽn maand to-to?

6 A Sʋɩtãan maanda a sẽn tõe fãa n na n koms d raoodo, bala, a miime tɩ d sã n koms raoodo, d tẽebã me tõe n komsame. Yel-bũn 24:10 yetame: “Fo sã n bas tɩ f raood boog yel-pakr wakate, f pãngã fãa lebga zaalem bala.” A Sʋɩtãan kɩtame tɩ yel-beed ka tɛk paam a Zoobe, la a tũnug ne rõdg buud toor-toor n na n koms a raoodo. La a pa tõog ye. (Zoob 2:3; 22:3; 27:5) D sã n kengd d zakã rãmb la tigingã neb raoodo, na n kɩtame t’a Sʋɩtãan ra tõog tɩ b koms raood ye. Woto na n sõngame tɩ d zagsã pʋsẽ la tigimsã pʋsẽ bɩ d fãa sũy noome, tɩ d tũud a Zeova ne pɛl-kɛgenga.

MAK-SÕMA TÕND SẼN TÕE N TŨ

7, 8. a) Biiblã kiba-bʋs n wilgd t’a Zeova getame tɩ nebã raood kengr tara yõodo? b) Bõe la roagdbã tõe n maan n dɩk a Zeova togs-n-taare? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

7 A Zeova. Yɩɩn-gʋlsdã ra yeelame: “Sẽn-Ka-Saab pẽe sũ-sãang rãmbã, la b fãagda sũ-pa-noaang rãmbã.” (Yɩɩn. 34:19) Wala makre, rabeem n wa n yõk no-rɛɛs a Zeremi t’a koms raoodo, la a Zeova kenga a pɛlga. (Zer. 1:6-10) A Zeova tʋma malɛk t’a tɩ keng no-rɛɛs a Dãniyɛll raoodo. Malɛkã bool-a lame tɩ  ‘Wẽnnaam nin-nongre.’ (Dãn. 10:8, 11, 18, 19) Bɩ d rɩk a Zeova togs-n-taare. D kengd so-pakdbã, sẽn kʋʋl-bã pãng sẽn boogã, la koe-moondb a taabã fãa raoodo.

8 A Zeova ne a Zeezi zĩnda ne taab n kaoose. Baa ne rẽ, a Zeezi sẽn wa n wa tẽng zugã, a Zeova pa tags tɩ pa le yaa tɩlɛ t’a pẽg-a wall a keng a raood ye. Naoor a yiib fãa, a Zeezi wʋma a Ba wã sẽn pa saasẽ n gom n pẽg-a. Yɩɩ a koe-moonegã sɩngrẽ, la sẽn wa n ket bilf tɩ b yõk-a wã. A Zeova yeela woto: “Ada yaa mam Bi-ribl-nongr sẽn ta mam yam zãnga.” (Mat. 3:17; 17:5) A Zeezi sẽn wʋm a Ba wã sẽn yeel t’a nong-a lame, la t’a sũur nooma ne-a wã, sɩd kenga a raoodo. Nand tɩ b wa yõk a Zeezi wã, a sũurã ra sãama wʋsgo, t’a Zeova tʋm malɛk t’a wa keng a pɛlga. (Luk 22:43) Y sã n tara kamba, bɩ y rɩk a Zeova togs-n-taare. Kengd-y b raoodo, tɩ b sã n maan bũmb sẽn sek pẽgr me, bɩ y pẽg-ba. Lekollẽ wã, b sã n maooda ne zu-loees sẽn tõe n kɩt tɩ b kɩɩs a Zeova, bɩ y maan y sẽn tõe fãa n keng b pɛlg tɩ b kell n sak-a.

9. A Zeezi sẽn tall manesem ning ne a tʋm-tʋmdbã kõta tõnd yam-bʋgo?

9 A Zeezi. Yẽ me kõo mak-sõng d sẽn tõe n tũ. Yʋng ning b sẽn yõk-a wã, a reng n waasa a tʋm-tʋmdbã nao, la a yeel-b tɩ yaa tɩlɛ tɩ b yɩ sik-m-mens rãmba. La b ra ket n wẽeda no-koeemd n dat n bãng sẽn yaa-a kãseng n yɩɩd bãmb sʋka. A Pɩyɛɛr pʋd n zẽka a meng n yeel tɩ baa a taabã sã n bas a Zeezi, yẽ kõn tol n bas-a ye. (Luk 22:24, 33, 34) La ne rẽ fãa, a Zeezi zʋʋga a tʋm-tʋmdbã pãn-komsmã n pẽg-ba, b sẽn kell n pa ne yẽ wã. A yeel-b lame meng tɩ b na n tʋma tʋʋm-kãsems n yɩɩg yẽ, la a yeel-b vẽeneg t’a Zeova nong-b lame. (Luk 22:28; Zã 14:12; 16:27) Bɩ d sok d meng woto: ‘Mam dɩkda a Zeezi togs-n-taar n zʋʋgd m kambã la neb a taabã pãn-komsmã, n pẽgd-b b zʋg-sõma wã yĩng bɩ?’

10, 11. Bõe la a Poll maan tɩ wilgdẽ t’a ra getame t’a taabã raood kengr tara yõodo?

10 A Polle. Yẽ me kõo mak-sõngo. A lɛta wã pʋsẽ, a pẽga a tẽed-n-taasã. Kẽer n tũ-a n tog soay yʋʋm wʋsgo, t’a ra mi b pãn-komsem toor-toore, la a zɩ n gom b yell wẽng ye. A ra pẽgd-b lame. Wala makre, a goma a Tɩmote yell n yeel t’a yaa yẽ ‘bi-nongr sẽn maand sɩd Zu-soabã pʋgẽ,’ la t’a kɩsa sɩd t’a Tɩmote na n gesa a tẽed-n-taasã yell neere. (1 Kor. 4:17; Fili. 2:19, 20) A pẽga a Tɩt me lɛtr a yiib-n-soab ning a sẽn tool Korẽnt kiris-nebã pʋgẽ, n bool-a tɩ yẽ ‘tũud-n-taaga, la a tʋmd-n-taag bãmb yĩnga.’ (2 Kor. 8:23) Yaa vẽeneg t’a Tɩmote ne a Tɩt sẽn wa n wʋm a Poll sẽn pẽg-b woto wã, kenga b raoodo.

11 A Poll ne a Barnabas gẽnega b yõy sẽn na yɩl n keng b tẽed-n-taasã raoodo. Wala makre, Listr nebã wʋsg ra baoome n na n kʋ-ba, la baa ne rẽ, b lebg n kẽnga be n na n tɩ keng sẽn nan lebg-b kiris-nebã raoodo, la b sõng-b tɩ b kell n tũ a Zeova. (Tʋʋ. 14:19-22) Efɛɛz tẽngẽ wã, neb kʋʋng sũy n yik ne a Polle, hal n da rat n maan-a yelle. Baa ne rẽ, a paa be n kaoos bilfu, n tõog n keng a tẽed-n-taasã raoodo. Tʋʋm 20:1, 2 yeta woto: “Rãmbgã sẽn sigi, a Poll tigma karen-biisã n paas-b raood n yaool n loog n kẽng Masedoan. Yẽnda pɩʋʋga zĩig-zĩig soolem-kãng pʋg n sagl karen-biisã [rat n yeel tɩ n “keng b raood,” MN] wʋsgo, n yaool n kẽng Gɛrs tẽnga.” Rẽnd yaa vẽeneg t’a Poll ra getame t’a taabã raood kengr tara yõod wʋsgo.

D KENGD TAAB RAOODO

12. Bõe yĩng tɩ d segd n kẽnd tigissã?

12 A Zeova rata tõnd neere. Rẽ n so t’a yeel tɩ d tigimd taab wakat fãa. A miime  tɩ tigissã sasa, d paamda raood kengre, la d paamd n tõe n keng d taabã raoodo. (Karm-y Ebre-rãmb 10:24, 25.) Tõnd tigimda taab wa a Zeezi pipi karen-biisã, n paamd zãmsg la raood kengre. (1 Kor. 14:31) A Kiristina, pʋg-sad ning yell d sẽn zoe n gomã yeelame: “Tigissã zĩigẽ, bũmb sẽn noom maam n tɩ yɩɩd yaa m sẽn paamd raood kengre, la m paamdẽ tɩ m tẽed-n-taasã wilgd-m tɩ b nong-m lame wã. Wakat ninga m tata tigissã zĩigẽ tɩ m yamã ka m meng ye. La saam-bi-pogsã kolgdame n gãd-m n mobge, la b yeel tɩ m manega m meng tɩ yaa neere. B yeta maam tɩ b nong-m lame, la tɩ m sẽn wɩngd ne a Zeova tũubã noom-b lame. B sã n keng m raood woto, kɩtdame tɩ m yam gãande!” Tigingã ned fãa sã n maand a sẽn tõe sẽn na yɩl tɩ d “naag taab n paam raood paoosgo,” sɩd belsda d fãa!—Rom. 1:11, 12.

13. Bõe yĩng tɩ baa sẽn tũud-b a Zeova hal sẽn kaoosã me rat raood kengre?

13 Baa neb nins sẽn tũud a Zeova hal sẽn kaoosã me rata raood kengre. Wala makre, a Zozue tũu a Zeova yʋʋm wʋsgo, la a Zeova yeela a Moyiiz t’a keng a raoodo. Ad a Zeova sẽn yeel a Moyiizi: “Wilg a Zozoe bũmb nins yẽnda sẽn tog n maanã, la f kɩt t’a paam pãng la raoodo. Bala, yaa yẽnda n na n tall nebã n dʋʋg Zʋrdẽ kʋɩlgã n kɩt tɩ b tɩ soog tẽng ning fo sẽn na n yãndã.” (Tõo. 3:27, 28) A Zozue n da na n lʋɩ Israyɛll nebã taoor tɩ b tɩ zab ne soolem toɛy-toɛyã. Daar a ye menga, b bɛɛbã tõog-b lame. (Zoz. 7:1-9) Rẽnd sɩd ra yaa tɩlɛ t’a reng n paam raood kengre. Tõnd me tõe n kengda kãsem-dãmbã, la tigims sul yel-gɛtbã raoodo, bala b tʋmda wʋsg sẽn na yɩl n ges Wẽnnaam nin-buiidã yelle. (Karm-y 1 Tesalonik-rãmb 5:12, 13.) Tigims sull yel-gɛt a ye yeelame: “D tẽed-n-taas kẽer mi n gʋlsa maam ne pagã lɛtr n pʋʋs barka, n yeel tɩ d sẽn kaag b tigingã yɩ-b-la noog wʋsgo. Tõnd bĩngda lɛta-kãensã, tɩ d sũy sã n wa sãam bɩ d mi n dɩk n karem. Sɩd kengda tõnd raood sõma.”

D sã n kengd d kambã raoodo, sõngdame tɩ b bɩɩsd b tẽebã (Ges-y sull 14

14. Bõe n wilgd tɩ d sã n dat tɩ ned tũ d saglga, yɩta sõma tɩ d pẽg-a la d keng a raoodo?

14 Kãsem-dãmbã miime tɩ b sã n dat tɩ b tẽed-n-taasã tũ Biiblã saglg b sẽn kõ-ba, yɩta sõma tɩ b pẽg-b la b keng b raoodo. Roagdbã me miime tɩ yaa sõma tɩ b maan woto ne b kambã. A Poll pẽga Korẽnt kiris-nebã, bala b tũu saglg a sẽn da kõ-ba. Yaa vẽeneg tɩ kenga b raoodo, tɩ b kell n wɩng ne neer maanego. (2 Kor. 7:8-11) Rao sẽn tar kamb a yiib t’a yʋʋr la a Ãndreyaas yeelame: “Pẽgr sõngda kambã tɩ b bɩɩs b tẽebã, la b paam pɛl-kɛgenga. Kɩtdame me tɩ saglg tall pãnga. Baa ne d kambã sẽn mi sẽn segdã, yaa d sã n kengd b raood wakat fãa la neer maaneg lebgd b miningu.”

 D SẼN TÕE N MAAN N TÕOG N SƖD KENGD D TAABÃ RAOODO

15. Wilg-y bũmb a ye d sẽn tõe n maan n keng d taabã raoodo.

15 Wilgd-y y tẽed-n-taasã tɩ y nanda b modgrã, la tɩ b zʋg-sõma wã noom-y lame. (2 Kib. 16:9; Zoob 1:8) A Zeova ne a Zeezi nanda bũmb nins tõnd ned kam fãa sẽn maand n teend Rĩungã tʋʋmã, baa a yɛlã sã n kɩt t’a sẽn maandã pa wʋsgo. (Karm-y Luk 21:1-4; 2 Korẽnt-rãmb 8:12.) Wala makre, d tẽed-n-taas nins sẽn kʋʋlã modgda wʋsg n kẽnd tigissã la b yit koɛɛgã moonego. Rẽ yĩnga y kengda b raood la y pẽgd-b bɩ?

16. Wakat bʋg la d tog n keng d taabã raoodo?

16 Y sã n paam segb fãa, bɩ y keng y taabã raoodo. Ned sã n maan bũmb sẽn tog ne pẽgre, bɩ y pẽg-a. Ad makr sẽn wilgd rẽ. A Poll ne a Barnabas sẽn wa n be Ãntiyoos sẽn be Pisidi soolmẽ wã, karen-doogã taoor dãmb yeel-b-la woto: “Ba-biisi, yãmb sã n tara koɛɛg n na n gom ne nebã n paas-b raoodo, yãmb tõe n gomame moasã.” A Poll tũnuga ne segb kãng n keng nebã raoodo. (Tʋʋ. 13:13-16, 42-44) D sã n paam segb n tõe n gom n keng ned raoodo, bɩ d ra sĩnd ye. D sã n minim n kengd d taabã raoodo, bãmb me na n kengda tõnd raoodo.—Luk 6:38.

17. D sã n na n pẽg neda, sẽn yaa sõma n yɩɩd yaa d sẽn na n maan bõe?

17 D togs bũmb ning sẽn sek pẽgrã. A Zeezi sẽn pẽg Tɩyatɩɩr kiris-nebã, a togs-b-la bũmb ning sẽn kɩt t’a pẽg-bã. (Karm-y Vẽnegr 2:18, 19.) Woto wilgdame tɩ d sã n na n pẽg neda, sẽn yaa sõma n yɩɩd yaa d sẽn na n togs-a a sẽn maan tɩ sek pẽgrã. Y sã n tara kamba, y tõe n togs-b-la bũmb b sẽn maan tɩ wilgdẽ tɩ b wɩngda ne a Zeova tũubu, n pẽg-ba. Y tõeeme me n pẽg pag sẽn yaa a ye n wubd a kamba, n yeel-a tɩ baa sẽn pa nana wã, a sẽn wubd a kambã to-to wã noom-y lame. D sã n pẽg neda, n togs-a bũmb ning sẽn kɩt tɩ d pẽg-a wã, a na n bãngame tɩ yaa ne pʋ-peelem, tɩ sɩd keng a raoodo.

18, 19. Bõe la d tõe n maan n sõng d taabã tɩ b wɩng ne a Zeova tũubu?

18 Yaa sɩd t’a Zeova pa na n tees ned takɩ, n yeel tɩ d tɩ keng a soab raoodo, wa a sẽn yeel a Moyiiz t’a tɩ keng a Zozue raoodã ye. La d sã n modgd n kengd d tẽed-n-taasã la neb a taabã raoodo, noom-a lame. (Yel. 19:17; Ebre. 12:12, MN) Saam-biig sã n wɛgs sõsg d tigingã pʋgẽ tɩ yɩ-d noogo, d tõe n togs-a-la bũmb ning sẽn yɩ-d noogã. Wala makre, sõsgã sã n sõngame tɩ d paam saglg d sẽn da rate, wall sõngame tɩ d wʋm vɛrse ning võore, d tõe n togs-a lame. Saam-bi-poak n gʋls lɛtr n tool saam-biig Betɛllã sẽn da tʋm tigis-kãsengẽ, n pʋʋs-a barka. Ad a sẽn yeele: “Baa d sẽn pa sõs ne taab n kaoosã, fo bãnga mam sũurã sẽn da sãam to-to wã, n tõog n bels-m la f keng m daoodo. Mam datame tɩ f bãng tɩ fo sẽn wɛgs f sõsgã ne bʋgsem to-to wã, la f sẽn gom ne maam to-to wã naf-m-la wʋsgo. Mam yamẽ, yaa kũun a Zeova sẽn kõ-mã.”

19 Saglg la a Poll kõ kiris-nebã, tɩ d sã n tũ bɩ d na n tõog n kengd d taabã raoodo, tɩ b wɩngd ne a Zeova tũubu. A yeela woto: “Paas-y taab raoodo, la y bɩɩs taab tẽeb wa y sẽn zoe n maandẽ wã.” (1 Tes. 5:11) Sɩd-sɩda, d sã n kengd taab raood daar fãa, a Zeova sũur na n yɩɩ noog ne tõnd ned kam fãa.

^ [1] (sull a 1) D toeema yʋy kẽere.