GŨUSG GASGÃ Sɩpaolgo 2016 | Yãmb mii sẽn be saasẽ bɩ?

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2016 yʋʋm-sar rasem 26 n tãag 2017 yʋʋm-vẽkr rasem 29 wã bee seb-kãngã pʋgẽ.

EN COUVERTURE

Biiblã sẽn yet sẽn be-b saasẽ wã wɛɛngẽ

Bõe la Biiblã sõngd tõnd tɩ d bãng Wẽnnaam a Zeova zugu, a Zeezi Kirist la malɛg-sakdbã zugu?

Kengd-y taab raood daar fãa

Bõe yĩng tɩ d segd n kengd d taabã raoodo? Wãn to la a Zeova ne a Zeezi, n paas tʋm-tʋmd a Poll keng neb raoodo, tɩ d tõe n dɩk yam rẽ pʋgẽ? Bõe la d tõe n maan n tõog n sɩd kengd d taabã raoodo?

A Zeova nin-buiidã sẽn sigl to-to wã zemsa ne a Gomdã sẽn yetã

A Zeova pa zũnd-zãnd soab ye. Woto pa wilgd t’a ratame t’a nin-buiidã sigl sõma n tũud-a tɩ zũnd-zãnd ka be sɩda?

Yãmb nonga Biiblã sẽn yaa a Zeova Gomdã ne y sũur fãa bɩ?

Wẽnnaam nin-buiidã sã n tũud a Gomdã la b sakd a siglgã sẽn wilgd-b bũmb ninsã, nafa wã waoogame.

Wẽnnaam yiisa yãmb likã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ tʋm-tʋmdbã kũum poore, Wẽnnaam nin-buiidã kẽe lik pʋgẽ? Wakat bʋg la vẽenemã sɩng pukri, la yɩɩ wãn-wãna?

B paama b mens ne tũudum nins sẽn pa tat Wẽnnaam yamã

Wakat bʋg la kiris-neb hakɩɩkã paam b mens fasɩ ne Babilon-kãsengã yembdã?

Bõe la Biiblã yeta?

Yãmb sã n pʋʋs Wẽnnaam, a na n deegame bɩ?