Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 96

Wẽnnaam Gomdã tara yõod wʋsgo

Sélectionner un enregistrement audio
Wẽnnaam Gomdã tara yõod wʋsgo

(Yel-bũnã 2:1)

 1. 1. Ad Wẽnnaam sebrã kareng bee yamleoogo.

  A yetame tɩ beoog na n yɩɩ neere.

  A goamã yaa sõma, la tar pãng wʋsgo.

  A pukda nebã nin la a kõt-b yam.

  Seb-kãng la Biiblã, Wẽnnaam sẽn kõ tõndã.

  Yaa neb toor-toor la Wẽnd yãk tɩ b gʋls-a.

  Nin-kãensã ra nonga a Zeova ne b sũy fãa.

  A kõ-b-la a vʋʋsem sõngã tɩ b gʋlse.

 2. 2. B wilgame t’a Zeova naana bũmb fãa,

  t’a naana dũn’yã ne a pãn-kãsengã.

  Tɩ sɩngrẽ wã ninsaal ra zemsa zãnga,

  la kɩɩsa a Wẽnnaam n kong arzãnã.

  B leb n goma malɛk a ye yelle,

  sẽn kɩɩs a Zeova naam sẽn ka to wã.

  Yaa rẽndã n wa ne yel-wẽnã la kũumã.

  La keta bilfu, t’a Zeova sãam-a.

 3.  3. Tõnd tara sũ-noog wakat kãngã menga.

  Bala Krist sɩnga naamã rɩɩb saasẽ.

  Yaa rẽ yĩng la d sẽn moond Rĩungã koe-noogã,

  n yet nebã tɩ vɩ-noog n wate.

  Yaa Biiblã pʋgẽ la d yãt koe-no-kãensã,

  t’a kareng tar yõod wʋseg ne tõndo.

  A sõngda ned t’a paam sũur pʋgẽ bãane.

  Ad yaa sebre, tõnd sẽn tog n karme.