Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 85

D reeg taab sõma

Sélectionner un enregistrement audio
D reeg taab sõma

(Rom-dãmbã 15:7)

 1. 1. Ne y waoongo, yãmb fãa sẽn wa ka rũndã,

  y sẽn nong Wẽnnaam goamã yĩngã,

  goam sẽn na n kɩt tɩ d paam vɩɩm sẽn kõn sa.

  D sũy yaa noog wʋsgo, tõnd sẽn be ne taabã.

 2. 2. Bɩ d pʋʋs Wẽnd bark a sẽn kõ-d saam-biisã.

  B fãa reegda tõnd ne sũ-noogo.

  Bɩ d waoog neb nins fãa sẽn maand woto wã.

  Bɩ nonglem sẽn tar pãng zĩnd tõnd ne taab sʋka.

 3. 3. A Zeova boonda nebã fãa tɩ b wa,

  n deeg koom ning sẽn kõt vɩɩm mengã.

  Wẽnnaam reega tõnd Kris maasem yĩnga.

  Woto yĩng bɩ d reeg taab ne nonglem sɩd-sɩda.