Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 69

Kẽng-y n moon-y Rĩungã

Sélectionner un enregistrement audio
Kẽng-y n moon-y Rĩungã

(2 Tɩmote 4:5)

 1. 1. Kẽng-y n tɩ moon Rĩungã koe-noogã

  dũn’yã tẽnsã fãa pʋsẽ.

  Tõnd sã n nong d taabã ne d sũur fãa,

  bɩ d sõng bãmb tɩ b tũ Wẽnnaam.

  Tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã yaa zu-zẽkre.

  Koɛɛgã mooneg nooma tõndo.

  Bɩ d kẽng n tɩ moon koɛɛgã zĩig fãa,

  tɩ nebã bãng Wẽnnaam yʋʋrã.

  (REESGO)

  Kẽng-y n moon-y Wẽnd

  Rĩungã koe-noogã dũn’yã fãa pʋgẽ.

  Moon-y ne y sũy fãa la y kell n zĩnd

  tõnd Ba a Zeova poorẽ.

 2. 2. Sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeebã

  ne piis a taabã n moonde.

  Kamba, kãsemba, rap la pagba,

  bɩ d fãa ket n tũud Wẽnnaam.

  Rĩungã sẽn watã yaa koe-noogo,

  tõnd sẽn segd n taas nebã fãa.

  A Zeova sõngda tõnd tɩ d moondẽ.

  Tõnd kõn zoe rabeem a bada.

  (REESGO)

  Kẽng-y n moon-y Wẽnd

  Rĩungã koe-noogã dũn’yã fãa pʋgẽ.

  Moon-y ne y sũy fãa la y kell n zĩnd

  tõnd Ba a Zeova poorẽ.

(Ges-y Yɩɩn. 23:4; Tʋʋ. 4:29, 31; 1 Pɩy. 2:21.)