Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 65

Wɩng-y ne Wẽnnaam tʋʋmã

Sélectionner un enregistrement audio
Wɩng-y ne Wẽnnaam tʋʋmã

(Ebre-rãmbã 6:1)

 1. 1. Wɩng-y-yã, modg-y-yã tɩ y tẽebã paase!

  Modg-y tɩ nebã yã tɩ y tẽebã sɩd bɩtame.

  Maan-y y sẽn tõe tɩ y tʋʋmdã sõmblem paase.

  Teeg-y Wẽnnaam t’a sõng-yã.

  Koɛɛgã mooneg yaa tõnd fãa tʋʋmde.

  A Zeezi mengã kõo mak-sõngo.

  Pʋʋs-y-yã a Zeova t’a na n kõo yãmb pãnga,

  tɩ y kell n maan sẽn segde.

 2. 2. Wɩng-y-yã, modg-y-yã, moon-y koe-noogã!

  Moon-y ned buudã fãa vɩɩm sẽn kõn sa wã koɛɛgã.

  D pẽgda a Zeova sẽn yaa tõnd Wẽnnaamã,

  d sã n wa moond zak-zaka.

  Bɛɛbã rat n kẽesa tõnd rabeem.

  La d pa na n yɛɛs n leb poorẽ ye.

  Yeel-y nebã tɩ Wẽnd Rĩungã luglame.

  Wɩng-y ne tʋʋmdã daar fãa.

 3.  3. Wɩng-y-yã, modg-y-yã, tʋm-y ne y sũy fãa.

  Modg-y n paas-y y minmã tɩ tʋʋmã sɩd yaa wʋsgo.

  Sak-y tɩ Wẽnd vʋʋsem sõngã sõng yãmba,

  tɩ y na paam sũ-noog wʋsgo.

  Nong-y neb nins sẽn kelged koɛɛgã,

  la y kẽnd n sõng-b tɩ b bãng Wẽnnaam,

  sẽn na yɩl tɩ b tẽebã paam pãng n paase,

  tɩ sɩdã vẽenmã yãge.