Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL A 6

Saasã wilgda Wẽnnaam ziirã

Sélectionner un enregistrement audio
Saasã wilgda Wẽnnaam ziirã

(Yɩɩn-sõamyã 19)

 1. 1. Saasã wilgda tõnd Naand a Zeova ziirã.

  Tõnd sã n nak d nense, tõnd nee yẽ nus-tʋʋma.

  Wẽnnaam paamda pẽgr beoog sẽn vẽeg fãa.

  Ãdsã me wilgda a nonglemã, a yamã la a pãngã.

 2. 2. Noy nins Wẽnnaam sẽn kõ wã zemsa zãnga.

  Wẽnnaam goamã kõta kamb la kãsemb fãa yam.

  A bʋ-kaoorã yaa tɩrga la sõma.

  A goamã fãa na n pidsame. A noyã tũub nooma!

 3. 3. Wẽnnaam zoees yaa bũmb sẽn bee bark wakat fãa.

  Wẽnd noyã yõod yɩɩda sãnem halaal menga.

  Wẽnnaam noyã kogenda sẽn tũud-bã.

  Tõnd gomda Wẽnd ziirã yelle. Tõnd pẽgda a yʋʋrã me.

(Ges-y Yɩɩn. 111:9; 145:5; Vẽn. 4:11.)