Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 53

D kẽng n tɩ moon koɛɛgã

Sélectionner un enregistrement audio
D kẽng n tɩ moon koɛɛgã

(Zeremi 1:17)

 1. 1. Beoog sã n vẽeg

  tɩ d rat n yi

  n tɩ moon Rĩungã koɛɛgã,

  tɩ saagã me kʋɩ

  n wa sɩng minisgu,

  d yam bal la d leb d gãagẽ wã

  n tɩ gãand.

  (REESGO)

  Yaa tõnd sẽn tagsd nebã yellã,

  la d kot Wẽnnaam sõngrã,

  n sõnged tõnd tɩ d tõe n paam raoodo,

  n yi n tɩ moon.

  A Zeezi kõo malɛgsã fãa noor

  n yet tɩ b sõng tõndo.

  D leb n tara tũud-n-taase.

  Bɩ d bas rabeem.

 2.  2. Tõnd sã n tẽeg

  rẽ fãa yelle,

  kõta raood la sũ-noogo.

  A Zeova kõn yĩm

  d sẽn wɩng ne a tʋʋmdã,

  la nonglemã tõnd sẽn wilgã ye.

  D mii rẽ.

  (REESGO)

  Yaa tõnd sẽn tagsd nebã yellã,

  la d kot Wẽnnaam sõngrã,

  n sõnged tõnd tɩ d tõe n paam raoodo,

  n yi n tɩ moon.

  A Zeezi kõo malɛgsã fãa noor

  n yet tɩ b sõng tõndo.

  D leb n tara tũud-n-taase.

  Bɩ d bas rabeem.