Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 48

D tũ a Zeova daar fãa

Sélectionner un enregistrement audio
D tũ a Zeova daar fãa

(Miise 6:8)

 1. 1. Tõnd bee d saasẽ Ba wã poorẽ.

  Tõnd tũuda yẽ ne sik-m-menga.

  A sẽn sak tɩ tõnd tũud-a wã,

  a maana tõnd lohorem wʋsgo.

  Wẽnnaam sẽn nong tõndã yĩnga,

  tõnd tõe n paamam’ t’a yɩ d zoa.

  Tõnd rɩka d mensã n kõ yẽnda,

  n na n zĩnd a poorẽ daar fãa.

 2. 2. Dũni-kãngã kolga saabo,

  tɩ Sʋɩtãanã sũurã puud wʋsgo.

  Rẽ wata ne toog la namsgo,

  sẽn tõe n wa kẽes tõnd rabeem wʋsgo.

  La a Zeova na n sõnga tõndo.

  Tõnd sẽn dat yaa d pa ne yẽ,

  n tõog n tũ-a ne d sũurã fãa,

  la d nong-a wakat sẽn kõn sa.

 3. 3. Wẽnnaam sõngda tõnd wakat fãa,

  ne a Gomdã la tigissã maasem.

  A kõta tõnd vʋʋsem sõngã.

  Tõnd sã n pʋʋsdẽ, a sɩd wʋmdame.

  Wẽnnaam sẽn mi tɩ d yaa a kambã,

  a na n sõnga tõnd daar fãa,

  tɩ d maan neb a taabã neere,

  la d yɩ sik-m-mens rãmb daar fãa.

(Ges-y Sɩng. 5:24; 6:9; 1 Rĩm 2:3, 4.)