Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 138

Zoob-peendã rãmb toga ne waoogre

Sélectionner un enregistrement audio
Zoob-peendã rãmb toga ne waoogre

(Yel-bũnã 16:31)

 1. 1. Zoob-peend rãmb bee tõnd sʋka,

  rapa la pagba.

  Bãmb tara toog hal wʋsgo,

  la bãmb maoodame.

  Bãmb fãa pãng tara boogre.

  Kẽer lebga b yembre.

  Wẽnnaam, kɩt tɩ f kãab-noodã

  keng bãmb fãa tẽebo.

  (REESGO)

  Zeova tẽeg sẽn kʋʋl-bã

  tʋʋm-sõma wã fãa.

  Kɩt tɩ bãmb bas b yam

  tɩ f nand-b lame.

 2. 2. Zoob-peend rãmb sẽn tũud sɩda,

  segda ne waoogre.

  Wẽnnaam sũur yaa noog ne-ba

  Bãmb sakrã yĩnga.

  Bɩ tõnd ra yĩm tɩ bãmb me

  ra yɩɩ kom-bɩɩs ye.

  Bãmb maana b sẽn tõe wã fãa,

  bãmb keelem sasa.

  (REESGO)

  Zeova tẽeg sẽn kʋʋl-bã

  tʋʋm-sõma wã fãa.

  Kɩt tɩ bãmb bas b yam

  tɩ f nand-b lame.

(Ges-y Yɩɩn. 71:9, 18; Yel. 20:29; Mat. 25:21, 23; Luk 22:28; 1 Tɩm. 5:1.)