Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 133

Tũ a Zeova f bi-bɩɩlem wakate

Sélectionner un enregistrement audio
Tũ a Zeova f bi-bɩɩlem wakate

(Koɛɛg Soaba 12:1)

 1. 1. Tõnd yaa a Zeova kamb a sẽn nong wʋsgo.

  Tõnd bi-bɩɩlmã ne d pãngã yaa yẽ n so.

  D kɩsa sɩd t’a na n gesa d yelle.

  Bark ne sũ-noog la d na n paam wakat fãa.

 2. 2. Tõnd nonga d ba-rãmbã la d ma-rãmbã,

  b sẽn get tõnd yell daar fãa wã yĩnga.

  Tõnd sã n sak b noor la d waoog-b daar fãa,

  tõnd bi-bɩɩlmã wakat na n yɩɩ noogo.

 3. 3. Masã la d na n tẽeg d Naandã yelle,

  n sak n tʋm a tʋʋmã ne d pãng fãa.

  Tõnd sã n nong a Zeova ne d sũyã fãa,

  yẽnda me sũur na n yɩɩ noog ne tõndo.

(Ges-y Yɩɩn. 71:17; Wiis. 3:27; Efɛ. 6:1-3.)