Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 130

D kõt taab sugri

Sélectionner un enregistrement audio
D kõt taab sugri

(Yɩɩn-sõamyã 86:5)

 1. 1. Wẽnnaam sẽn nong tõndã,

  a tʋma yẽ Bi-nongrã,

  tɩ d tõe n paam d beegrã sugri,

  la d wa paam vɩɩm sẽn kõn sa.

  A Zeezi kii tõnd fãa yĩnga,

  tɩ ned ning sẽn kot sugri,

  tõe n sɩd paam a beegrã sugri,

  a Zeezi maasem yĩnga.

 2. 2. Tõnd sã n maand wa a Zeova,

  n sakdẽ n kõt taab sugri,

  n kʋmd taab la d sɩd nong taaba,

  a na n kõo tõnd me sugri.

  Bɩ tõnd tall sũ-mar ne taaba,

  la d ra bao n dok d sũur ye.

  D waoogd saam-biisã sõma.

  Rẽ la nonglem hakɩɩka.

 3. 3. Bɩ d fãa bʋk d sũuri,

  n sɩd yɩ nimbãan-zoɛtba.

  Bɩ ra tall sũ-kẽk ne ned ye.

  d bas beem ne sũ-toogo.

  Tõnd sã n dɩk a Zeova makrã,

  n tall nonglem sɩd-sɩda,

  tõnd na n sɩd kõta taab sugri,

  n yɩ wa d saasẽ Ba wã.