Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 128

Tõog toog n tãag saabã

Sélectionner un enregistrement audio
Tõog toog n tãag saabã

(Matye 24:13)

 1. 1. Wẽnnaam kãab-noodã tõe n sõnga

  foo tɩ f tõog toog buud fãa.

  Bũmb nins fo sẽn zãms n bãngã

  yaa sɩd tɩ f tog n deege.

  Ning Wẽnnaam daarã fo yamẽ,

  la f kell n tall tẽeb kãn-kãe.

  Sak a Zeova baa toog pʋgẽ.

  Rẽ na n kenga fo tẽebã.

 2. 2. Kell n tall fo pĩnd nonglemã.

  Gũus t’a tõe n maagame.

  Sẽn wa n yaa yell ning fãa n tar foo,

  bɩ f kell n teeg a Zeova.

  Sẽn wa n yaa toog ning la f paam-yã,

  bɩ f nang pãng la f ra yɛɛs ye.

  A Zeova meng na n sõnga foo.

  A na n zĩnda ne-f daar fãa.

 3.  3. Sẽn na n tũ-b Wẽnd n tãag saabã

  na n wa paama fãagre.

  Bãmb yʋy bee vɩɩm sebrã pʋgẽ,

  tɩ Wẽnnaam tẽr-b yelle.

  Woto yĩnga, bɩ f tõog toogo,

  la f sak Wẽnnaam wakat fãa.

  Wẽnnaam na n ninga foo barka,

  tɩ f paam sũ-noog hakɩɩka.