Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 126

Gũus-y y mense, la y tall raoodo

Sélectionner un enregistrement audio
Gũus-y y mense, la y tall raoodo

(1 Korẽnt-rãmbã 16:13)

 1. 1. Gũus-y y mens la y keng y mense,

  yals-y kãn-kãe wakat fãa.

  Tall-y raood la y keng y mense,

  tɩ rẽ la y na n tõog zabrã.

  A Zeezi Kris noor la tõnd tũuda.

  Tõnd pa na n zoe rabeem baa bilfu.

  (REESGO)

  Gũus-y y mens la y keng y mens sõma!

  Maan-y woto n tãag saabã!

 2. 2. Gũus-y y mens la y yõk y mense,

  sak-y Wẽnnaam wakat fãa.

  Sak-y tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã,

  bala yaa Kris n yãk-a.

  Bɩ d tũ kãsem-dãmbã saglesã,

  bala bãmb tʋmda tõnd neer yĩnga.

  (REESGO)

  Gũus-y y mens la y keng y mens sõma!

  Maan-y woto n tãag saabã!

 3.  3. Gũus-y y mens la y nong-y taab sõma.

  Moon-y koe-noogã sõma.

  Baa nebã sẽn na n kɩɩs tõndã,

  bɩ d moon hal tɩ tãag saabã.

  Pẽg-y Wẽnnaam dũn’yã gill zugu,

  bala a ra-kãsengã ta n saame!

  (REESGO)

  Gũus-y y mens la y keng y mens sõma!

  Maan-y woto n tãag saabã!