Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 121

D tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba

Sélectionner un enregistrement audio
D tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba

(Rom-dãmbã 7:14-25)

 1. 1. Tõnd nonga a Zeova, la d mi n kongdame.

  Rẽ n kɩt tɩ yõk-m-meng sɩd yaa tɩlɛ wã.

  Yĩngã sakrã na n waa ne yɛla.

  Vʋʋsem sõng sakrã kõta ned vɩɩm.

 2. 2. Sʋɩtãanã rat n kʋɩɩba tõnd daar fãa.

  Tõnd yĩngã ratem me mi n belga tõndo.

  La tõnd sã n nong Wẽnd noyã gilli,

  a na n sõnga tõnd tɩ d tõog wẽngã.

 3. 3. Daar fãa bɩ d gũus ne d goamã la d tʋʋmã,

  n da wa maan bũmb sẽn na n sãam Wẽnd yʋʋr ye.

  Tõnd sã n dat tɩ Wẽnnaam paam pẽgre,

  bɩ d tall yõk-m-meng wakat buud fãa.