Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 11

A Zeova sẽn naanã fãa wilgda a ziirã

Sélectionner un enregistrement audio
A Zeova sẽn naanã fãa wilgda a ziirã

(Yɩɩn-sõamyã 19)

 1. 1. Zeova, fo tʋʋm-kãsemsã waoogame.

  Bũmb nins sẽn be yĩngrã fãa pẽgda foo.

  Bãmb pa tar noor b pa tõe n gom me ye.

  La d sã n get bãmb d yãta fo ziirã.

  Bãmb pa tar noor b pa tõe n gom me ye.

  La d sã n get bãmb d yãta fo ziirã.

 2. 2. Yaa fo zoeesã n yaa yam meng-meng yẽgre.

  Yam na n gũu tõnd tɩ d zãag ne so-wẽngã.

  Fo noyã yõod yɩɩda sãnem menga.

  Daar ne a to fãa bãmb kõta tõnd vẽenem.

  Fo noyã yõod yɩɩda sãnem menga.

  Daar ne a to fãa bãmb kõta tõnd vẽenem.

 3. 3. Tõnd bãnga foo, tɩ d vɩɩmã tar barka.

  Fo goamã na n kɩtam’ tɩ d wa paam vɩɩm.

  La sẽn yɩɩda yaa tɩ d waoog fo yʋʋrã.

  Zu-zẽkr kae sẽn tõe n ta woto ye.

  La sẽn yɩɩda yaa tɩ d waoog fo yʋʋrã.

  Zu-zẽkr kae sẽn tõe n ta woto ye.

(Ges-y Yɩɩn. 12:7; 89:8; 144:3; Rom. 1:20.)