Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 YƖƖLL 101

D zems taab n tʋme

Sélectionner un enregistrement audio
D zems taab n tʋme

(Efɛɛs-rãmbã 4:3)

 1. 1. Dũn’yã nebã kisa taaba,

  la Wẽnnaam ninga tõnd barka,

  tɩ laafɩ la bãan be d sʋka,

  tɩ kõt tõnd sũ-noogo.

  Tõnd sẽn zemsed taabã

  nooma tõnd wʋsgo.

  A Zeova tʋʋmã yaa wʋsgo.

  Sẽn na yɩl n tõog n tʋme,

  bɩ d sak a sẽn yet tɩ d maan fãa,

  la d zems taab n tʋmdẽ.

 2. 2. Bɩ d bao zems-n-taar tõnd sʋka

  n maan taab neer la d nong taaba.

  Rẽ Wẽnnaam yʋʋr paamda waoogre,

  tɩ kõt tõnd sũ-noogo.

  Laafɩ sã n be d sʋka,

  bee yamleoog wʋsgo.

  Tõnd sã n sɩd nong d saam-biisã,

  Wẽnnaam na n kõo tõnd a laafɩ,

  tɩ d naag taab n tʋm a tʋʋmã,

  la d tũ yẽ wakat fãa.

(Ges-y Mii. 2:12; Sof. 3:9; 1 Kor. 1:10.)