Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Teyatr sẽn tik Biiblã zugu

Telesarz-y teyatr sẽn tik Biiblã kibay zug n kelge, n bao n bãng neb yell Biiblã sẽn gome, la yɛl a taaba. Bee ne mugsã goam me, sẽn yaa video.

Yak-y buud-gomd ning y sẽn datã, la y kilik b sẽn gʋlsẽ tɩ bao wã, tɩ y paamda y sẽn datã, la ne forma toor-toore. Y tõe n gʋlsa teyatr ning y sẽn datã gom-zugã, n paam n yã-a.

 

Yãmb sẽn datã nan pa be ne buud-gom-kãngã ye

Y tõe n paama bũmb a taab ka: