Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 2 PƖYƐƐR 1-3

Ningd-y “a Zeova daarã waoong” y yamẽ

Ningd-y “a Zeova daarã waoong” y yamẽ

3:11, 12

Wakat ning a Zeova sẽn yãkã sã n ta, a na n kaoo bʋʋdã tɩrg tao-tao. Tõnd tʋʋm-tʋmdɩ wã wilgdame tɩ d segl n saame n gũud a Zeova daarã bɩ?

Bõe la d tog n maane, tɩ wilg tɩ d yaa ned sẽn tar ‘yel-manesem sẽn yaa sõngo, la sẽn tʋmd wẽn-sakr tʋʋma’?

  • D segd n tara yel-manesem sẽn tat Wẽnnaam yam, la d tõogd n wilgd d sẽn tẽed bũmb ninsã võore

  • D tog n wɩngda ne tũudmã tʋʋm wakat fãa, yaa d zakã pʋgẽ, wall yaa neb sʋka