Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Hal sẽn ta zĩ-bʋg la yãmb nong Wẽnnaam Gomdã?

Hal sẽn ta zĩ-bʋg la yãmb nong Wẽnnaam Gomdã?

Wẽnnaam a Zeova n kɩt tɩ b gʋls a tagsa wã la a sẽn dat tɩ d maanã tɩ be Biiblã pʋgẽ. (2 Pɩy. 1:20, 21) Biiblã sõngda tõnd tɩ d bãng tɩ ne Rĩungã maasem, Wẽnnaam na n wilgame tɩ yẽ n segd n yɩ yĩngr la tẽng Naabã, la tɩ ãdem-biisã fãa tõe n tẽe manegre. Biiblã wilgdame me tɩ d saasẽ Ba a Zeova yaa nonglem.—Yɩɩn. 86:15.

Bũmb toor-toor n kɩt tɩ tõnd ned kam fãa nong Wẽnnaam Gomdã. La rẽ yĩnga, d karemd-a-la daar fãa la d tũud a saglsã, tɩ wilgdẽ tɩ yaa kũun sẽn tar yõod wʋsg d nifẽ bɩ? Bɩ d tʋʋm-tʋmdɩ wã wilg tɩ d tagsda wa yɩɩn-gʋlsdã. Ad a sẽn yeele: “Mam sɩd nonga yãmb tõogã!”—Yɩɩn. 119:97.

GES-Y VIDEO WÃ: B WILGAME TƖ BIIBLÃ TARA YÕOD VIDEO B SẼN KƲRGÃ (A WILLIAM TYNDALE), TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Bõe yĩng t’a William Tyndale lebg Biiblã sɛb kẽere?

  • Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a sɩd modga wʋsg sẽn na yɩl n lebg Biiblã?

  • Wãn to la b tõog t’a Tyndale Biiblã ta Ãngeletɛɛre?

  • Bõe la tõnd ned kam fãa tõe n maan n wilg t’a nonga Wẽnnaam Gomdã?