Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Yel-manesem sẽn yaa sõngo, ne waoogr womda biisi

Yel-manesem sẽn yaa sõngo, ne waoogr womda biisi

Naoor wʋsgo, pagb nins sẽn lebg kiris-nebã manesem-sõngã sõnga b sɩdbã tɩ b wa sak sɩdã. La nand tɩ b sake, tõe tɩ b pagbã na n namsa yʋʋm wʋsgo. (1 Pɩy. 2:21-23; 3:1, 2) B sã n namsd foom, bɩ f ket n maan sẽn yaa sõma n tõogd wẽnga. (Rom. 12:21) F mak-sõngã tõe n woma bi-sõma, n yɩɩd f no-goamã.

Modg n bãng f sɩdã sẽn get yɛlã to-to wã. (Fili. 2:3, 4) Ning f mengã a zĩigẽ la f kʋmd-a. Modg n maan bũmb nins f sẽn segd n maanã, la ne waoogre. Yɩ ned sẽn kelgd neere. (Zak 1:19) Maan sũ-mare, la f maan tɩ f sɩdã bãng tɩ f nong-a lame. Baa f sɩdã sã n pa maand-f neer wa f sẽn maand-a wã, la a pa waoogd-fo, f tõe n basa f yam tɩ f modgrã nooma a Zeova.—1 Pɩy. 2:19, 20.

GES-Y VIDEO WÃ: A ZEOVA KENGDA TÕND RAOOD TƖ D TÕOGD N TƲKD D ZƖƖBÃ,” TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • A Grace Li vɩɩmã ra yaa wãn-wãna, a kãadmã sɩngrẽ?

  • Bõe n kɩt t’a sak sɩdã?

  • Saam-bi-poak a Li lisgã poore, wãn to la a tõog toog a zu-loeesã pʋgẽ?

  • Bõe la saam-bi-poak a Li pʋʋs n kos a sɩdã yĩnga?

  • Bark bʋs la saam-bi-poak a Li paame, a sẽn tall yel-manesem sẽn yaa sõngo, la a waoogd a sɩdã?

Yel-manesem sẽn yaa sõngo, la waoogr tara pãng wʋsgo!