Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | 1 PƖYƐƐR 3-5

“Bũmb fãa baasg kolgame”

“Bũmb fãa baasg kolgame”

4:7-9

Ka la bilfu, to-kãseng sẽn zɩ n zĩnd n na n sɩnge. Bõe la d tõe n maan tɩ d tẽebã kell n tall pãng masã mengã, la beoog sẽn wate?

  • D wɩngd ne pʋʋsg buud fãa

  • D nong d tẽed-n-taasã ne d sũur fãa, tɩ d zems-n-taarã paasdẽ

  • D maand d taabã sãand sõma

SOK F MENGA: ‘Bõe la m tõe n maan tɩ wilg tɩ m nonga m tigingã nebã la m tẽed-n-taasã sẽn be dũniyã gill zugã ne m sũur fãa, la m maand-b sãand sõma?’