Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõsg tɩʋʋsgo

●○○ PIPI SÕSGA

Sokre: Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ tõnd sã n namsdẽ, pa Wẽnnaam sɩbgre?

Vɛrse: Zak 1:13

Sokr a to: Bõe yĩng tɩ ninsaalbã namsdẽ?

○●○ PIPI LEBG-N-TƖ-GESE

Sokre: Bõe yĩng tɩ ninsaalbã namsdẽ?

Vɛrse: 1 Zã 5:19

Sokr a to: Bõe n wilgd tɩ tõnd sẽn namsdã pa noom Wẽnnaam?

○○● LEBG-N-TƖ-GES A 2 SOABA

Sokre: Bõe n wilgd tɩ tõnd sẽn namsdã pa noom Wẽnnaam?

Vɛrse: Eza. 63:9

Sokr a to: Bõe la Wẽnnaam na n maan tɩ d namsgã sa?