Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-vẽkr rasem a 4-10

2 KIBAYÃ 29-32

Yʋʋm-vẽkr rasem a 4-10
 • Yɩɩll 114 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova tũub baooda modgre”: (Min. 10)

  • 2 Kib. 29:10-17: A Ezekɩyaas tʋma ne a sũur fãa tɩ nebã lebs n sɩng a Zeova tũubu

  • 2 Kib. 30:5, 6, 10-12: A Ezekɩyaas boola sũ-tɩrs rãmbã fãa tɩ b wa tigim taab n waoog Wẽnnaam

  • 2 Kib. 32:25, 26: A Ezekɩyaas modgame n sik a menga (w05-MM 1/11 16 s. 20)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • 2 Kib. 29:11: Wãn to la a Ezekɩyaas lʋɩɩs Wẽnnaam raabã taoor n kõ tõnd mak-sõngo? (w13-MM 1/11 18 s. a 6-7)

  • 2 Kib. 32:7, 8: Yɩl n segl d mens toodã sẽn watã yĩnga, bõe la d segd n deng n maane? (w13-MM 1/11 21 s. 17)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: 2 Kib. 31:1-10 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • D segl d mens n kãab nebã sɛbã ki-kãngã. (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Ning pipi video ning sẽn wilgd d sẽn tõe n kãab ned Gũusg Gasgã to-to wã, tɩ rẽ poor bɩ y sõse. Wilg koe-moondã sẽn maan to-to n na n paam n lebg n wa kaag kɛlgdã. Rẽ poor bɩ f ning yiib-n-soabã la Koe-noogã sebrã me video wã. Ges sõsg gom-zug ning sẽn yaa: “D sẽn tõe n tall Koe-noogã sebrã n zãms ned Biiblã to-to.” Sagl koe-moondbã tɩ b gʋls b sẽn magd n na n kãab ned sɛbã to-to.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 127

 • D sõngd n met tũudum hakɩɩkã roto, la d get b yelle”: (Min. 15) Sõsg ne kɛlgdbã. Neb sẽn sõng n me Rĩungã roog sã n beẽ, bɩ f bool-b n sok tɩ b wilg sũ-noog ning b sẽn paame. Sõs ne saam-biig ning sẽn get yãmb Rĩungã roog yellã koɛɛg-koɛɛga, n bãng tigingã sẽn sigl Rĩungã roog pɩɩsg la a pekr to-to.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak a 6 s. a 1-14 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 142 la pʋʋsgo

  Tẽegre: Yɩta sõma tɩ b reng n ning yɩɩllã tɩ tigingã neb kelge, rẽ poor bɩ b lebs n ning tɩ b naag n yɩɩle.