Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋm-vẽkr rasem 18-24

ƐSDRAAS 1-5

Yʋʋm-vẽkr rasem 18-24
 • Yɩɩll 85 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa to woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova pidsda a pʋleng fãa”: (Min. 10) [Ning Ɛsdraas sebrã sɩngr goam video wã tɩ y gese.]

  • Ɛsd. 3:1-6: A Zeova gomd baa a ye zɩ n vaal ye (w06-MM 1/1 25 s. a 1)

  • Ɛsd. 5:1-7: A Zeova tõe n kɩtame tɩ yɛla toeeme, tɩ naf a nin-buiidã (w06-MM 1/1 25 s. a 3; w86 15/1 9 s. a 2; w86 1/2 29)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Ɛsd. 1:3-6: Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ Israyɛll neb nins sẽn pa sak n leb Zeruzalɛmmã tẽeb ra pa paoode? (w06-MM 1/1 23 s. a 5; 25 s. a 2)

  • Ɛsd. 4:1-3: Bõe yĩng tɩ Israyɛll nebã pa sak tɩ buud a taab neb sõng-ba? (w06-MM 1/1 24 s. a 9)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Sagl-bʋs la m tõe n tũ koe-moonegã pʋgẽ?

 • Biiblã karengo: Ɛsd. 3:10–4:7 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto) Tik yʋʋm-vẽkr kiuugã Réveillez-vous ! wã gom-zug sõsgã, n kãab ned sebrã. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare.

 • Lebg-n-tɩ-gese: (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto) Mak n wilg koe-moond sẽn lebg n tɩ kaag ned sẽn deeg yʋʋm-vẽkr kiuug Réveillez-vous ! wã. Bao n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare.

 • Biibl zãmsgo: (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto) Mak n wilg d sẽn tõe n tik Biiblã yetame sebrã neng 20-21 sull a 6-8 n zãms ned Biiblã to-to.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 40

 • “B na n kõo yãmb bõn-kãens fãa n paase”: (Min. a 5) Diskuur sẽn tik Matye 6:33 ne Luk 12:22-24. Kos koe-moondbã tɩ b wilg bãmb meng sẽn maan kaset tɩ d sã n lʋɩɩs Rĩungã taoore, a Zeova sɩd geta d yelle.

 • Yãmb goamã yaa “ ‘n-yẽe n leb n yaa ‘ayo’ ” bɩ?: (Min. 10) Sõsg ne kɛlgdbã. (w14 15/3 30-32)

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia sak a 7 s. a 1-14 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 41 la pʋʋsgo