Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | VẼNEGRE 10-12

B kʋʋ “kaset rãmb a yiibu,” la b vʋʋgame

B kʋʋ “kaset rãmb a yiibu,” la b vʋʋgame

11:3-11

  • “Kaset rãmb a yiibã”: Yaa saam-biis nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebo, n da yaa Wẽnnaam nin-buiidã taoor lʋɩtba, a sẽn wa n na n lugl a Rĩungã yʋʋmd 1914

  • B kʋ-b lame: B sẽn yeelg “bot” n moon yʋʋm a tã la pʋɩ-sʋkã poore, b “kʋ-b” lame, rat n yeel tɩ b yõk-b lame n kẽes bãens roogo, tɩ kɩt tɩ b pa le tõe n moon ye

  • B vʋʋgame: “Rasem a tãab la pʋɩ-sʋkã” poore, b vʋʋgame, rat n yeel tɩ b yiis-b-la bãensã roogẽ, tɩ b le lʋɩt taoor koɛɛgã mooneg pʋgẽ