Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D toeemd d sẽn dat n gom bũmb ning yellã tɩ zemsd ne kɛlgdã

D paas d koe-moonegã minim: D toeemd d sẽn dat n gom bũmb ning yellã tɩ zemsd ne kɛlgdã

A YÕODÃ: Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã, la piis a taabã boonda neb buud fãa tɩ b wa “reeg vɩɩm koom zaalem.” (Vẽn. 22:17) Vɩɩm koomã makda bũmb nins fãa a Zeova sẽn maane, sẽn na yɩl tɩ sẽn sakd-b yẽ wã paam b mens ne yel-wẽnã la kũumã. Sẽn na yɩl n paam n sõng buud toor-toore, la tũudum toor-toor neba, d segd n modgdame tɩ d sẽn taasd ‘koe-noog sẽn ka sɛtã’ to-to wã kɩt tɩ ned buud fãa rat n kelge.—Vẽn. 14:6.

SẼN SEGD N YƖ TO-TO:

  • Yãk-y y sẽn na n gom bũmb ning yelle, la vɛrse y sẽn na n karme, tɩ kẽ yãmb koe-moonegã zĩigẽ nebã sũy sõma. Y tõe n gesa sõss tɩʋʋsgã n yãke, wall y tɩʋʋs sõsg yãmb mengã sẽn zoe n make, tɩ wom biisi. Y sã n gom bõe yell la nebã sakd n kelg neere, la vɛrse-bʋs goam la b nonga? Yell n maan sẽn nan pa kaoose, tɩ nebã ket n tar n gomd bɩ? D sã n gom bõe yell la pagbã, wall rapã sakd n kelg neere?

  • Y sã n ta n na n sɩng sõsg ne neda, reng-y n pʋʋs-y-yã-a neere, la y tũ minimd kẽer nebã sẽn wae n tũud yãmb babgẽ .2 Kor. 6:3, 4

  • Bao-y n bãng-y sɛb la video-rãmb nins sẽn naag d koe-moonegã tʋʋm-teedã pʋgẽ wã sõma, sẽn na yɩl n tall n sõng ned sẽn dat n bãng n paase

  • Telesarz-y sɛb la video-rãmba, neb nins y sẽn na n seg koe-moonegã zĩigẽ wã buud-goam pʋgẽ

  • Bãngd-y n toeemd-y y sẽn dat n gom bũmb ning yellã, tɩ zemsd ne kɛlgdã. (1 Kor. 9:19-23) Makre, y sã n bãng tɩ kɛlgdã ned n maan kaalem sẽn nan pa kaoose, y na n yeel-a lame tɩ bõe?

GES-Y VIDEO WÃ, TƖ RẼ POOR BƖ Y LEOK SOGSGÃ:

  • Koe-moondã sɩnga bõe yell goam ne kɛlgdã?

  • Zu-loe-bʋg la kɛlgdã maood ne?

  • Yel-kãnga pʋgẽ, vɛrse-bʋg kareng n na n yɩ sõma n tɩ yɩɩda, la bõe yĩnga?

  • Wãn to la yãmb toeemd y sẽn dat n gom bũmb ning yellã, tɩ kɩt tɩ y koe-moonegã zĩigẽ nebã rat n kelge?