Sʋwɩs saam-bi-pogs sẽn moond koɛɛgã zama sʋk ne tablɛte

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Yʋʋm-sare 2019

Sõsg tɩʋʋsgo

Sõss sẽn gomd Biiblã la sũ-noog vɩɩmã pʋgẽ yelle.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova ninga kʋʋn-kãseng barka

Bõe la y segd n maan n wa paam n naag kʋʋn-kãsengã neba, n paam bark buud toor-toorã?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

B kʋʋ “kaset rãmb a yiibu,” la b vʋʋgame

Tʋm-tʋmd a Zã sẽn yã bũmb ning kaset rãmb a yiibã wɛɛngẽ wã võor yaa bõe?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Tẽngã ‘vela kʋɩlgã’

Bõe la a Zeova maand n sõngd neb nins b sẽn kẽes bãens roog b tũudmã yĩnga?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D ra zoe we-rũmsã sẽn kẽesd rabeemã ye

Bõe la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d ra wa sak n maan we-rũms nins yell b sẽn gomd Vẽnegr sak 13 pʋgẽ wã raabo?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Wẽnnaam zabr sẽn na n kɩt tɩ zabã fãa sa

Bõe yĩng tɩ yaa tɩlɛ tɩ Wẽnnaam zabe, la bõe la d tõe n maan n wa tõog n põs zabrã sasa?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

“Ges-y-yã! Mam maanda bũmbã fãa paalse”

Wãn to la Wẽnnaam na n maan bũmbã fãa paalse, la rẽ na n waa ne bõe?

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D toeemd d sẽn dat n gom bũmb ning yellã tɩ zemsd ne kɛlgdã

Bõe la y tõe n maan tɩ sõng-y tɩ y tõog n toeemd y sẽn dat n gom bũmb ning yellã koɛɛgã mooneg sasa?