Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

Bool-y y koe-moonegã zĩigẽ nebã tɩ b wa tẽegrã

Bool-y y koe-moonegã zĩigẽ nebã tɩ b wa tẽegrã

Wao-fugdg kiuugã rasem 27 wã tɛka, d na n pʋɩya seb-vãoog n bool nebã tɩ b wa naag-d n tẽeg Kirisã kũumã. D segdame me n gũus n bãng neb nins sẽn dat n wʋm koɛɛgã n paasã, n tõog n sõng-ba.

AD SAGLS A WÃNA

KÕ-Y NEBÃ TẼEGRÃ BOOLL SEBRE

“Tõnd pʋɩta seb-vãoog n boond nebã tɩ b wa naag-d n maan tigr sẽn tar yõod wʋsgo. Tʋʋlg kiuugã rasem 23 wã, neb milyõ-rãmb n na n tigim taab dũniyã gill zugu, n tẽeg a Zeezi kũumã, la b kelg sõsg sẽn tik Biiblã sẽn na n wilg a kũumã sẽn nafd ãdem-biisã to-to. Sebrã zugu, b wilga tẽegrã sẽn na n yɩ zĩig ning la wakat ninga. D kotame tɩ y modg n wa.”

Ned sã n dat n wʋm koɛɛgã n paas bɩ y . . .

 • KÃAB-A GŨUSG GASGÃ

  Bao-y n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare.

 • WILG-A TẼEGRÃ VIDEO WÃ

  Bao-y n lebg n wa kaag kɛlgdã nindaare.

Y sã n lebg n na n tɩ kaag-a, y tõe n . . .

 • WILG-A-LA BÕE YĨNG TƖ Y TOG N ZÃMS BIIBLÃ? VIDEO WÃ

  Rẽ poor bɩ y kãab-a Biibl zãmsgo.

 • KÃAB-A-LA BIIBLÃ SƖD YETAME TƖ BÕE? SEBRÃ

  Tik-y sebrã neng 206-208 wã n sõng-a t’a bãng bũmb kẽer tẽegrã wɛɛngẽ, la y kãab-a sebrã.

 • KÃAB-A-LA KELG-Y WẼNNAAM SEBRÃ

  Tik-y sebrã neng 18-19 wã n sõng-a t’a wʋm Kirisã sẽn ki wã võore, la y kãab-a sebrã.