Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sɛbã kãabgo

Sɛbã kãabgo

RÉVEILLEZ-VOUS !

Sokre: Mam dat n kõ-y-la ki-kãngã Réveillez-vous ! wã. Ges-y sokrã sẽn be seb-neng a 2 wã. Yãmb leokdame tɩ bõe?

Vɛrse: Yel. 24:10.

Sebrã kãabgo: Sõs-kãngã pʋgẽ, b gomda sagls toor-toor yelle.

RÉVEILLEZ-VOUS !

Sokre: Yãmb tagsdame tɩ yaa sõma tɩ d bãng n yãk d tũud-n-taasã bɩ?

Vɛrse: Yel. 13:20.

Sebrã kãabgo: Sõs-kãngã pʋgẽ, b gomda sagls toor-toor sẽn tõe n sõng-d tɩ d bãng n yãk d tũud-n-taasã yelle. [Gom-y bũmb nins sẽn be neng 10-11 pʋgẽ wã yelle.]

KELG-Y WẼNNAAM

Sokre: Yãmb dat n wa vɩɩmda dũni sẽn wõnd woto pʋgẽ bɩ? [Wilg-y-yã-a neng a 2-3 la y bas t’a leoke.]

Vɛrse: Zer. 29:11.

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã wilgda d sẽn tõe n kelg Wẽnnaam to-to, n maan sũ-noog bũmb ning a sẽn kãab tõnd beoog-daarã yĩnga. [Sõs-y neng a 4-5 wã zugu.]

GƲLS-Y Y SẼN DAT N KÃAB SƐBÃ TO-TO

Tik-y makr ning b sẽn kõ wã, n gʋls y sẽn dat n kãab sɛbã to-to