Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZOOB 16-20

D belsd d taabã la d kengd b raoodo

D belsd d taabã la d kengd b raoodo

Sagend segd n kenga ned ning a sẽn sagendã raoodo

16:4, 5

  • A Zoob sũur da sãama wʋsg hal t’a namsdẽ, n da rat belsg la raood kengre.

  • A Zoob zo-rãmb a tãabã baa a ye pa keng a raood ye. B pʋd n ning-a-la taal n paas a toogã.

A Bildaad goamã paasa a Zoob toogã tɩ nams-a wʋsgo

19:2, 25

  • A Zoob kosa Wẽnnaam sõngre, n bõos-a meng t’a reeg a vɩɩmã.

  • A Zoob ra tagsda kũum vʋʋgrã yelle, tɩ sõng-a t’a kell n tõog toogo.