Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | ZOOB 33-37

Zoa hakɩɩk kõta sagl-sõma

Zoa hakɩɩk kõta sagl-sõma

A Elihu sẽn kõ a Zoob sagls ninsã yɩɩ toor fasɩ ne a Elifaaz la a Bildaad ne a Sofaar saglsã. A goamã n paas a sẽn tall manesem ning ne a Zoobã wilgame t’a yaa a zoa hakɩɩka, la t’a sɩd mii neb saglgo, tɩ d segd n dɩk a naoore.

NED SẼN DAT T’A SAGLS WOM BIIS TOG N YƖƖ

A ELIHU KÕO MAK-SÕNGO

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • SŨ-MAR SOABA

 • GŨUSDA

 • NED SẼN WAOOGD A TAABA

 
 • A Elihu basame tɩ kãsembã gom n sa t’a yaool n gome.

 • A sẽn maag a yĩng n kelgã, a wʋma yellã võor sõma, n yaool n kõ a saglsã.

 • A ra boonda a Zoob yʋʋrã, la a gomd ne-a wa ned ne a zoa.

 

33:6, 7, 32

 

 • SIK-M-MENG SOABA

 • NED PẼNEGR SẼN YAA NANA

 • NED SẼN KƲMD A TAABA

 
 • A Elihu yɩɩ sik-m-meng soab la nin-sõngo, la a sak n deeg t’a pa zems zãng ye.

 • A kʋma a Zoob a toogã pʋgẽ.

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • WƲMDA

 • MAAN NEER SOABA

 • NED SẼN NONG WẼNNAAM GOMDÃ

 
 • A maaga a yĩng n sõng a Zoob t’a bãng t’a tagsgã pa zems ye.

 • A Elihu sõnga a Zoob t’a bãng tɩ pa yẽ tɩrlmã n tar yõod n yɩɩd ye.

 • A Elihu saglsã sõnga a Zoob t’a wa tõog n sak a Zeova sagls a taaba.