Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 34–37

D teeg a Zeova la d maan sẽn yaa neere

D teeg a Zeova la d maan sẽn yaa neere

“Ra maan sũ-kiir ne tʋʋm-wẽns maandbã ye”

37:1, 2

  • Baa sã n wõnd nin-wẽnsã yɛlã yaa sõma, bɩ d ra bas tɩ rẽ kɩt tɩ d pa le tũud a Zeova ye. D tʋm tʋʋm nins d sẽn yãk yam n na n tʋm Wẽnnaam yĩngã, la d tags bark nins d sẽn na n paamã.

Teeg a Zeova la f maan sẽn yaa neere

37:3

  • D sã n wa maand yɩɩr wall d sãmbdẽ, bɩ d teeg a Zeova t’a na n sõnga tõndo. A na n sõnga tõnd tɩ d kell n tũ-a.

  • D kell n wɩng ne koe-noogã moonego.

Maan sũ-noog a Zeova yĩnga

37:4

  • D bao sẽk daar fãa n karemd Wẽnnaam Gomdã la d bʋgsd d sẽn karmã zugu, n bãng a Zeova n paase.

‘Bas f yell ne a Zeova’

37:5, 6

  • D kɩs sɩd t’a Zeova na n sõng-d lame tɩ d mao ne zu-loɛɛg buud fãa.

  • B sã n wa namsd tõnd d tẽebã yĩnga, bɩ n yaand tõnd wall n sãbsd tõndo, bɩ d kell n tall manesem sẽn yaa sõma.

‘Sĩnd f noor a Zeova taoore, la f ges bãmb bala’

37:7-9

  • D ra yik d sũur n wa maan bũmb sẽn na n menes d sũ-noogã, la sãam d zoodã ne a Zeova ye.

“Sik-m-mens rãmbã n na n soog tẽngã”

37:10, 11

  • D modg n yɩ sik-m-mens rãmba, la d gũ t’a Zeova wa menes wẽnemã la namsgã fãa.

  • D keng d tẽed-n-taasã raoodo, la d bels neb nins sũy sẽn sãamã, n wilg-b tɩ dũni-paalgã Wẽnnaam sẽn pʋlmã taa n saame.

Mesi wã Rĩungã na n waa ne bark buud toor-toore