Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim—D tall d video-rãmbã n zãms nebã

D paas d koe-moonegã minim—D tall d video-rãmbã n zãms nebã

SAGLGÃ YÕODO:

D sã n ning video tɩ ned gese, a sẽn wʋmd la a ne bũmb ningã tõe n kẽe a sũurã. Na n kɩtame t’a kelg sõma, la kɩt me t’a ra yĩm a sẽn wʋmã ye. A Zeova me tũnuga ne bũmb nins nif sẽn tõe n yã wã n zãms neb bũmb sẽn tar yõodo.—Tʋʋ. 10:9-16; Vẽn. 1:1.

Wẽnnaam tara yʋʋr bɩ?, Ãnd n so Biiblã? ne Bõe n wilgd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam sebre? video-rãmbã sõngdame tɩ d wʋm Koe-noogã sebrã sak a 2 ne a 3 võor sõma n paase. Video nins sẽn yet tɩ Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?, Wãn to la d zãmsd ned Biiblã? ne Bõe la b maand Rĩung roogẽ? wã tõe n kɩtame tɩ ned t’a rat n zãms Biiblã ne-do, bɩ n wa tigissã. D tõe n talla video kẽer sẽn yaa wogd n sõng d Biiblã karen-biisã.—km 5/13 3.

D SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

  • Reng-y n telesaarz-y video ning y sẽn dat n wilg neda

  • Bao-y sokr a ye bɩ a yiib leoor sẽn be video wã pʋgẽ

  • Naag-y taab n ges video wã

  • Sõs-y bũmb kẽer video wã sẽn yeel zugu

MAK-Y WOTO:

  • Wẽneg-y seb-vãoog poor n wilg ned koodã sẽn tõe n sõng-a t’a paam n ges video ning sẽn yet tɩ Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?

  • Ning-y Bõe n wilgd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam sebre? video wã tɩ ned gese, la y kõ-a Koe-noogã sebrã, n wilg-a sak a 3 sẽn gom bũmb ning yelle