Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to:

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to:

REVEILLEZ-VOUS !

Sebrã kãabgo: Réveillez-vous ! kãnga gomda bũmb sẽn pak neb wʋsg yelle. [Kõ-y kɛlgdã sebrã.]

Sokre: Rẽ yĩnga, yãmb miime t’a Zeova Kaset rãmbã lebgda sɛbã ne sẽn yɩɩd buud-goam 750 bɩ?

Vɛrse: Vẽn. 14:6

REVEILLEZ-VOUS !

Sokre: Yãmb tagsdame tɩ sagl-kãngã tõe n sõnga sẽn kẽ-b kãadmã tɩ b tõog n welg zu-loɛɛg bɩ?

Vɛrse: Zak 1:19

Sebrã kãabgo: [Wilg-a sõsgã sẽn be seb-neng 10.] Seb-kãngã gomda Biiblã sagls a taab sẽn tõe n sõng sẽn kẽ-b kãadmã.

SEB-VÃADÃ

Sokre: Kelg-y sok-kãngã. [Karem sogsg a tãabã sẽn be tẽngrã.] Yãmb leokdame tɩ bõe?

Vɛrse: [Ges seb-neng a 2 wã.]

Sebrã kãabgo: Seb-vã-kãngã wilgda vɛrse wã sẽn tõe n naf yãmb to-to.

GƲLS-Y Y SẼN DAT N KÃAB SƐBÃ TO-TO

Tik-y makr ning b sẽn kõ wã, n gʋls y sẽn dat n kãab sɛbã to-to