Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 52–59

Bas f yell ne a Zeova

Bas f yell ne a Zeova

A Davɩɩd sega yel-kɛgems a vɩɩmã pʋgẽ. A sẽn wa n gʋlsd Yɩɩn-sõamyã 55 soabã, rẽ t’a yãa tood wʋsgo. Wala makre:

  • Yaoolgo

  • Namsgo

  • A ninga a meng taale

  • Zak pʋgẽ zu-loeese

  • Bãaga

  • Zãmbgo

Baa sã n wõnd a Davɩɩd zu-loeesã ra yɩɩda a pãnga, a ra mii bũmb ning sẽn tõe n sõng-a. A Zeova vẽneg-a lame t’a sagl neb nins sẽn maood ne yẽ zu-loeesã buudã. A yeelame tɩ b bas b yellã ne a Zeova.

Wãn to la tõnd tõe n tũ sagl-kãngã?

55:23

  1. Sẽn yaa yell ning fãa n namsd tõndo, bɩ d pelg d pʋg n pʋʋs a Zeova n kos a sõngre.

  2. D bao sõngr a Zeova Gomdã la a siglgã pʋgẽ.

  3. D maan d sẽn tõe fãa n bao yellã tɩɩm tɩ zems ne Biiblã sẽn yetã.