Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 92-101

Tall-y y tẽebã sõma y kʋʋlem wakate

Tall-y y tẽebã sõma y kʋʋlem wakate

92:13

Koang yaa tɩɩg sẽn tõe n vɩɩmd n kaoos yʋʋm 100, n ket n womda.

92:14-16

Sẽn kʋʋl-bã ket n womda biisi, b sẽn . . .

  • pʋʋsd neb a taabã yĩngã.

  • zãmsd Biiblã.

  • wat tigissã, la b kõt leoor tigissã sasa wã.

  • wilgd neb a taabã a Zeova sẽn sõng-b to-to wã.

  • moond koɛɛgã ne b sũy fãa wã.